Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

informace 4

Právo na informace je zakotveno v čl. 17 Listiny základních práv a svobod, který zaručuje právo na informace ve veřejné správě. Pravidla pro poskytování informací a postupy při vyřizování žádostí o informace stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecným právním předpisem, který upravuje podmínky svobodného přístupu k informacím s výjimkou těch, jejichž poskytování (zejména vyřízení žádosti, způsob podání, lhůty, opravné prostředky a způsob poskytnutí informací) upravuje jiný právní předpis (např. zákon o právu na informace o životním prostředí, katastrální zákon). 

Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Informace, které nelze poskytnout, a informace, jejichž poskytnutí je omezeno, jsou uvedeny v ust. § 7–11 zákona č. 106/1999 Sb. (např. ochrana utajovaných skutečností, ochrana osobních údajů, ochrana obchodního tajemství, ochrana důvěrnosti majetkových poměrů apod.)

Žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění lze podat

Ústně: do protokolu na kterémkoliv referátu ÚMČ Brno-Bosonohy 
Písemně: prostřednictvím podatelny ÚMČ Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1 
Elektronicky: Prostřednictvím datové schránky: kk8bxef
Elektronicky: prostřednictvím elektronické podatelny podatelna.bosonohy@brno.cz (není nutný zaručený elektronický podpis) 
 

Vyřizování žádostí 

Datum podání žádosti je den doručení žádosti na ÚMČ Brno-Bosonohy. Lhůta začíná následujícím dnem od doručení žádosti na úřad.Žadatelem o informaci je každá fyzická i právnická osoba, která povinný subjekt žádá o informaci vztahující se k jeho působnosti. V případě, že se požadovaná informace nevztahuje k působnosti povinného subjektu, povinný subjekt žádost odloží (§ 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.) a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli. Žádost o poskytnutí informace se podává způsobem stanoveným výše. Z písemné žádosti musí být zřejmé: kterému povinnému subjektu je určena; že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.; adresa pro doručování (za doručovací adresu se považuje i elektronická adresa). Jedná se o základní náležitosti, které musí vždy každá žádost o informaci obsahovat. V případě, že tyto uvedené náležitosti žádost neobsahuje, nejedná se o žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V případě, že žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí již zveřejněné informace, musí úřad do 7 dnů ode dne podání žádosti sdělit žadateli údaje, umožňující vyhledávání a získání informace, tzn. místo zveřejnění požadované informace (např. internetová adresa, úřední deska aj.). Úřad vyzve žadatele ve lhůtě 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, jestliže nedostatek údajů o žadateli brání vyřízení žádosti (§ 14 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.). Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, úřad žádost odloží.

Úřad poskytne požadovanou informaci v základní lhůtě stanovené zákonem, nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. Lhůtu 15 dnů lze prodloužit nejvýše o 10 dnů, tj. na 25 dnů, a to ze závažných důvodů, kterými jsou:

- nutnost konzultovat s jiným povinným subjektem

- vyhledávání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací v jedné žádosti

Úřad musí včas před uplynutím základní lhůty 15 dnů žadatele informovat o prodloužení lhůty a důvodech, které k tomu vedly.Dalšími údaji uváděnými v žádosti o informaci jsou:

u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, není-li přihlášena k trvalému pobytu, uvede adresu bydliště, popř. adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště; u právnické osoby název, identifikační číslo, adresa sídla a adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla.
Brání-li nedostatek informací o žadateli řádnému vyřízení žádosti o informaci (v případě uzavření licenční smlouvy a podlicenční smlouvy při poskytování informací dle §14a zákona č. 106/1999 Sb. a v případě vydávání rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle § 15 zákona č. 106/1999 Sb.), vyzve povinný subjekt žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil (viz. výše – další údaje uváděné v žádosti o informaci). Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, povinný subjekt žádost odloží (§ 14 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.).
Písemná žádost musí být úplná, srozumitelná, musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována a nesmí být formulována obecně. V opačném případě je žadatel do 7 dnů od podání žádosti vyzván (e-mailem, poštou či jinak) k upřesnění žádosti. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne povinný subjekt o odmítnutí žádosti.
Jsou-li splněny všechny předpoklady pro poskytnutí informace, povinný subjekt informaci poskytne ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. V případě kladného vyřízení žádosti se rozhodnutí nevydává. Je-li zapotřebí licence podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., předloží ve lhůtě 15 dnů povinný subjekt žadateli konečnou licenční nabídku.

Lhůtu 15 dnů lze prodloužit nejvýše o 10 dnů, tj. na 25 dnů, a to jen ze závažných důvodů, kterými jsou: vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách; vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací v jedné žádosti;  nutnost konzultovat s jiným povinným subjektem (nebo se dvěma či více složkami povinného subjektu), který má závažný zájem na předmětu žádosti.

Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o důvodech prodloužení vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím základní lhůty 15 dnů. 

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci

Pokud povinný subjekt žádosti zcela nebo zčásti nevyhoví, vydá v 15 denní lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popř. o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. Obsah, formu a náležitosti rozhodnutí stanoví § 67 a násl. ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

Jak se odvolat proti rozhodnutí o neposkytnutí informace

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal.

Odvolacím orgánem proti rozhodnutí Magistrátu města Brna (jeho věcně a funkčně příslušného odboru nebo útvaru v samostatné i přenesené působnosti) je vždy Krajský úřad Jihomoravského kraje. Věcně a funkčně příslušný odbor nebo útvar Magistrátu města Brna je naopak odvolacím orgánem pro úřady městských částí, které vydávají rozhodnutí v samostatné i přenesené působnosti.

Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem odvolacímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůtu nelze prodloužit.

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat; pravomocné rozhodnutí o odmítnutí žádosti je však přezkoumatelné krajským soudem. Krajský soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout. Pokud není uvedeno jinak, vztahují se na odvolací řízení podle § 16 zákona č. 106/1999 Sb. příslušná ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádostí o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost") může podat žadatel, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6 zákona č. 106/1999 Sb. (odkaz na zveřejněnou informaci); kterému po uplynutí lhůty 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění (§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.) nebo po uplynutí prodloužené lhůty (§14 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb.) nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. nebo s výší odměny podle § 14a) odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., požadované v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost

Stížnost se podává u povinného subjektu, který žádost vyřizoval, a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení údajů umožňujících vyhledání a získání zveřejněné informace (§ 6 zákona č. 106/1999 Sb.); sdělení o tom, že se informace nevztahují k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.) nebo v případě sdělení o požadování úhrady a její výše (§ 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.); uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. Nadřízeným orgánem pro vyřizování stížností na postup ÚMČ Brno-Bosonohy je Magistrát města Brna.

Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
 
 

Hrazení nákladů za poskytnuté informace

V souvislosti s poskytováním informací je ÚMČ Brno-Bosonohy oprávněn dle § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádat úhradu nákladů, které jsou spojené s pořízením kopie, opatřením technických nosičů dat a zasláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Výše předpokládané úhrady bude žadateli písemně oznámena před poskytnutím informace. Úhrada nákladů se řídí Sazebníkem úhrad za poskytnutí informace. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Žádosti, které jsou vyřizovány ústně, zpoplatněny nejsou.
 
Vytvořeno 4.1.2022 14:23:32 | přečteno 739x | ernest