Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

informace 4

Právo na informace je zakotveno v čl. 17 Listiny základních práv a svobod, který zaručuje právo na informace ve veřejné správě. Pravidla pro poskytování informací a postupy při vyřizování žádostí o informace stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecným právním předpisem, který upravuje podmínky svobodného přístupu k informacím s výjimkou těch, jejichž poskytování (zejména vyřízení žádosti, způsob podání, lhůty, opravné prostředky a způsob poskytnutí informací) upravuje jiný právní předpis (např. zákon o právu na informace o životním prostředí, katastrální zákon). 

4.1.2022 14:23:32 | přečteno 603x | ernest | Celý článek
 

Poskytnuté informace - zveřejnění (§5, odst. 3 zákona 106/1999 Sb.)

informace 4

Do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost, se tyto informace zveřejňují způsobem umožňující dálkový přístup. Informace se zveřejňují s ohledem na zákonem stanovenou ochranu osobních a jinak chráněných dat a oprávněných zájmů. V případě obsahově rozsáhlých informací lze zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah.

4.1.2022 14:23:53 | přečteno 168x | ernest | Celý článek
 

Výroční zprávy o poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.

informace 4

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací je zveřejňována do 1. března za předcházející rok. Musí obsahovat: počet podaných žádostí a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti; počet podaných odvolání proti rozhodnutí; počet stížností podaných dle §16a důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení; další nformace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.

4.1.2022 14:26:09 | přečteno 126x | ernest | Celý článek
 
Vytvořeno 4.1.2022 15:32:14 | přečteno 248x | tana