8.1 Seznam hlavních dokumentů

Přehled životních situací

 • Tajemník
  Užívání veřejného prostranství 
  Půjčky z fondu bydlení 
  Svobodný přístup k informacím 
  Stížnosti
   
 • Finanční referát
  Místní poplatek z ubytovací kapacity
  Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
  Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
  Místní poplatek ze vstupného
  Místní poplatek ze psů
  Povolení tombol a loterií
   
 • Bytový referát
  Žádost o byt
  Výměna bytů
  Nájem obecních bytů
  Přechod nájmu bytu
  Dohoda o výměně bytu
   
 • Stavební referát
  Legalizace a vidimace (ověřování podpisů a listin) 
  Vydání souhlasu ke stavbám jednotlivých obytných budov a k terénním úpravám v záplavových územích neovlivňujících odtokové poměry 
  Žádost o územně plánovací informaci 
  Žádost o vydání územního rozhodnutí 
  Žádost o provedení zjednodušeného územního řízení 
  Žádost o vydání územního souhlasu 
  Žádost o uzavření veřejnoprávní smlouvy 
  Žádost o spojení územního a stavebního řízení 
  Žádost o vydání souhlasu s ohlášenou stavbou 
  Žádost o vydání stavebního povolení 
  Ohlášení stavby posouzené autorizovaným inspektorem 
  Ohlášení o užívání stavby 
  Žádost o kolaudační souhlas 
  Žádost o povolení předčasného užívání stavby 
  Žádost o povolení zkušebního provozu 
  Oznámení o změně v užívání stavby 
  Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav, zařízení
   
 • Vodoprávní úřad
  Povolení k odběru podzemních a povrchových vod pro potřeby jednotlivých občanů 
  Povolení změny nebo odstranění vodních děl 
  Povolení změny nebo zrušení povolení k odběru podzemních a povrchových vod pro potřeby jednotlivých občanů
   
 • Silniční správní úřad a referát dopravy
  Zvláštní užívání - reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, provozování stánků apod.
  Uzavírka pozemní komunikace
  Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu)
  Povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci
   
 • Referát životního prostředí
  Vydání rybářského lístku
  Odchytová a asanační služba
  Kam s odpadem?
  Povolení kácení dřevin
  Přijímání oznámení o trvalých stanovištích včelstev
  Ochrana zvířat proti týrání – projednání přestupků a správních deliktů
  Poplatek za znečišťování ovzduší
  Pořádání veřejného vystoupení nebo svodu zvířat
  Místní poplatek ze psů
  Přijímání oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů
  Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele
  Žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele
   
 • Referát sociálních věcí
  Jubilejní narozeniny seniorů 
  Vítání občánků 
  Potřeba bydlení v domě s pečovatelskou službou 
  Umístění do domova pro seniory nebo do domova se zvláštním režimem 
  Sociální a výchovné problémy nezletilých a mladistvých 
  Krizové situace v rodinách s dětmi 
  Zřízení pečovatelské služby 
  Ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění
Vytvořeno 14.6.2012 15:47:48 - aktualizováno 12.9.2019 15:27:28 | přečteno 79x | ernest