14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž MČ Brno - Bosonohy jedná a rozhoduje.

  • Ústava České republiky
  • Listina základních práv a svobod

 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 526/1990 o cenách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů
Výměr pro příslušný rok, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů
z. č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
Zákon č.104/1991 Sb., Úmluva o právech dítěte
Zákon. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
Zákon. č. 141/1961 Sb., trestní řád
Zákon. č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže
Zákon. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových láte
Zákon. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.
Zákon č. 185/2001 Sb, o odpadech, v platném znění.
Zákon č. 565/1990 Sb, o místních poplatcích, v platném znění.
Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění.
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění.
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, v platném znění.
Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění.
Zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, v platném znění.
Zákon č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
Zákon č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
Zákon č.97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, v platném znění
Zákon č.301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně nekterých navazujících zákonů ,v platném znění
Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, višším odborném a jiném vzděláváním (školský zákon), v platném znění
Zákon. č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění
Zákon. č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích v platném znění
Zákon. č. 254/2001 Sb., zákon o vodách v platném znění
Zákon. č. 250 a 251/2017 Sb., zákon o přestupcích v platném znění

Tyto zákonné normy jsou doplněny vyhláškami a nařízeními Magistrátu města Brna
 (www.brno.cz) .

Další odkazy, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách:

Vláda ČR s odkazy na jednotlivá ministerstva: www.vlada.cz

Vytvořeno 14.6.2012 16:32:05 - aktualizováno 26.1.2021 12:57:40 | přečteno 263x | ernest