Zvláštní užívání komunikace-reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí apod.

Zvláštní užívání komunikace - reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, provozování stánků apod.

01. Identifikační kód:

02. Kód: 082

03. Pojmenování (název) životní situace: Zvláštní užívání - reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, vyhrazené parkovací stání, provozování stánků, sportovní a kulturní akce apod.

04. Základní informace k životní situaci: Dálnice, silnice a místní komunikace lze užívat jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, jen na základě povolení zvláštního užívání vydaného silničním správním úřadem. Zvláštním užíváním pozemní komunikace je například provozování reklamních zařízení nebo provádění stavebních prací na tělese pozemní komunikace nebo na silničním pomocném pozemku, umístění inženýrských sítí do tělesa komunikace, zřízení vyhrazeného parkovacího stání, zřizování a provoz stánků na pozemní komunikaci nebo na silničním pomocném pozemku. Zvláštním užíváním pozemní komunikace je také pořádání cyklistických závodů a jiných podobných sportovních, kulturních a zábavních akcí, avšak pouze za předpokladu, že by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích (pro určení, zda je splněna tato podmínka, je směrodatné vyjádření příslušného dopravního inspektorátu Policie České republiky). Silniční správní úřad vydá rozhodnutí o povolení zvláštního užívání na dobu určitou a v rozhodnutí stanoví podmínky zvláštního užívání. Zvláštní užívání spočívající v umístění a provozování reklamního zařízení může být povoleno nejdéle na dobu 5 let za podmínky, že reklamní zařízení nemůže být zaměněno s dopravními značkami nebo dopravními zařízeními a nemohou oslnit uživatele dotčené pozemní komunikace nebo jinak narušit provoz na pozemních komunikacích.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): Osoba, v jejímž zájmu nebo kvůli jejíž činnosti má být zvláštní užívání pozemní komunikace povoleno.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: Splnění všech požadovaných náležitostí.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace: Podejte žádost k silničnímu správnímu úřadu.

08. Na které instituci životní situaci řešit: ÚMČ Brno-Bosonohy, referát dopravy, řeší zvláštní užívání komunikací (ZUK) v případě všech místních komunikací MČ Brno-Bosonohy, s výjimkou komunikace Troubská a části ulice Hoštická - po konečnou zastávku autobusu č. 69. Magistrát města Brna, odbor dopravy řeší připojení nemovitostí na pozemní komunikaci v případě ulic Pražská, Chironova, Stará dálnice, Troubská a část ulice Hoštická (viz výše), Ministerstvo dopravy ČR řeší ZUK v případě dálnice D1.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: ÚMČ Brno-Bosonohy, referát dopravy, Ing. Lukáš Kopecký, referát dopravy, Bosonožské nám. 1, 642 00 Brno, dveře č. 303, e-mail: lukas.kopecky@bosonohy.cz, tel. : 547422714, v úřední dny, jinak po telefonické domluvě. V případě ulic Pražská, Chironova, Stará dálnice, Troubská a část ulice Hoštická odbor dopravy Magistrátu města Brna, Kounicova 67, Brno, Ing Iveta Jahnová, v případě dálnice D1 Ministerstvo dopravy ČR.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

 • Požadavky žádosti určuje ustanovení § 40 odst. 4 až 6 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
 • Právnické osoby k žádosti přiloží rovněž výpis z obchodního nebo jiného rejstříku, podnikající fyzické osoby přiloží živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění.

K vydání rozhodnutí o zvláštním užívání je nutný souhlas:

 • vlastníka (správce) dotčené pozemní komunikace,
 • Policie České republiky,
 • Ministerstva vnitra České republiky, má-li být použito dálnice nebo rychlostní silnice.

Pokud žadatel souhlas silničnímu správnímu úřadu nepředloží, silniční správní úřad si jej od vlastníka dotčené pozemní komunikace a od Policie České republiky (resp. Ministerstva vnitra České republiky) vyžádá.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: Předepsané formuláře nejsou stanoveny, možný formulář ikona souboruZDE

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: Za povolení zvláštního užívání pozemní komunikace se vybírá správní poplatek, jehož výše závisí na délce trvání zvláštního užívání:

 • v případě vydání povolení zvláštního užívání na dobu kratší než 10 dnů činí správní poplatek 100 Kč,
 • na dobu kratší než 6 měsíců 500 Kč,
 • v ostatních případech 1 000 Kč.

Od správního poplatku je osvobozeno vydání povolení ke zřízení parkovacího místa pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P a vydání dodatečného povolení zvláštního užívání pozemní komunikace v důsledku havárie. Správní poplatek se platí poštovní poukázkou, hotově na pokladně úřadu, bezhotovostním převodem.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení: Pokud se jedná o jednoduchou věc, rozhodne silniční správní úřad bezodkladně. Jinak musí být o žádosti rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: Účastníkem řízení o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace je kromě žadatele také:

 • vlastník (správce) dotčené pozemní komunikace,
 • příslušný dopravní inspektorát Policie České republiky,
 • Ministerstvo vnitra České republiky, v případě zvláštního užívání dálnice nebo rychlostní silnice.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány: Žadatel je povinen dodržovat podmínky rozhodnutí o povolení zvláštního užívání.

16. Elektronická služba, kterou lze využít: Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává ke správnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: Užití dálnice, silnice nebo místní komunikace jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, bez povolení silničního správního úřadu a nedodržení podmínek stanovených v povolení zvláštního užívání fyzickou osobou je přestupkem, za který lze uložit pokutu do 500 000 Kč. Zvláštní užívání pozemní komunikace bez povolení silničního správního úřadu a nedodržení podmínek stanovených v povolení zvláštního užívání právnickou osobou (kromě zřízení a provozování reklamních zařízení) je správním deliktem, za který lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč. Zřízení či provozování reklamního zařízení na dálnici, silnici nebo místní komunikaci nebo na silničním pomocném pozemku bez povolení silničního správního úřadu nebo nedodržení podmínek takového povolení právnickou nebo fyzickou osobou je správním deliktem, za který lze uložit pokutu až do výše 300 000 Kč. Pokud právnická nebo fyzická osoba porušuje podmínky stanovené v rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace, rozhodne silniční správní úřad o odnětí povolení. Právnické nebo fyzické osobě, které bylo odňato povolení zvláštního užívání, může být uděleno povolení ke zvláštnímu užívání na základě nové žádosti nejdříve po uplynutí 3 let od nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí povolení. Pokud se silniční správní úřad dozví o věci umístěné, zřízené nebo provozované na dálnici, silnici nebo místní komunikaci nebo na silničním pomocném pozemku (kromě reklamního zařízení) bez povolení zvláštního užívání nebo v rozporu s ním, vyzve vlastníka dotyčné věci k jejímu odstranění, a v případě jejího neodstranění neprodleně po doručení výzvy vlastníkovi zajistí odstranění a likvidaci dotyčné věci na náklady jejího vlastníka. Jestliže silniční správní úřad nemůže zjistit vlastníka takové věci, zveřejní výzvu k jejímu odstranění způsobem v místě obvyklým a po marném uplynutí lhůty 10 dnů od zveřejnění výzvy zajistí odstranění a likvidaci dotyčné věci na náklady vlastníka (správce) pozemní komunikace; bude-li dodatečně zjištěn vlastník odstraněné věci, může proti němu vlastník (správce) pozemní komunikace uplatnit nárok na náhradu nákladů vzniklých odstraněním a likvidací věci. Pokud se silniční správní úřad dozví o zřízení nebo existenci reklamního zařízení umístěného na dálnici, silnici nebo místní komunikaci nebo na silničním pomocném pozemku bez povolení zvláštního užívání, vyzve vlastníka reklamního zařízení k jeho odstranění, a v případě neodstranění reklamního zařízení do 5 pracovních dnů od doručení výzvy vlastníkovi zajistí silniční správní úřad zakrytí reklamy a následně odstranění reklamního zařízení na náklady jeho vlastníka. Jestliže silniční správní úřad nemůže zjistit vlastníka reklamního zařízení zřízeného nebo provozovaného bez povolení zvláštního užívání, zveřejní výzvu k odstranění reklamního zařízení způsobem v místě obvyklým a po marném uplynutí lhůty 10 dnů od zveřejnění výzvy zajistí zakrytí reklamy a následně odstranění reklamního zařízení na náklady vlastníka (správce) pozemní komunikace, na které je reklamní zařízení umístěno.

21. Nejčastější dotazy: -

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě: Ministerstvo dopravy ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit: Užívání veřejného prostranství

25. Za správnost návodu odpovídá útvar: ÚMČ Brno-Bosonohy

26. Kontaktní osoba: Ing. Lukáš Kopecký, referát dopravy, Bosonožské nám. 1, 642 00 Brno, dveře č. 303, e-mail: lukas.kopecky@bosonohy.cz, tel.: 547 422 714.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 01. 01. 2010

28. Popis byl naposledy aktualizován: 11. 12. 2014

29. Datum konce platnosti popisu: Bez omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: -


Vytvořeno 6.5.2020 11:01:53 - aktualizováno 6.5.2020 11:06:05 | přečteno 447x | ernest