Zřízení pečovatelské služby

1. Identifikační číslo: -

2. Kód: -

3. Pojmenování (název) životní situace: Pečovatelská služba.
 
4. Základní informace k životní situaci: Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony. Služby poskytované pečovatelskou službou: ranní toaleta, běžné úkony osobní hygieny, koupel, podání, příprava a popř. ohřátí stravy, jednoduché ošetřovatelské úkony, nákup a donáška nákupů, různé pochůzky, doprovod k lékaři nebo na úřady, pedikúra, stříhání vlasů, praní a žehlení prádla a práce spojené s udržováním domácnosti (mytí oken, běžný nebo velký úklid). Dále dovážka obědů autem pečovatelské služby do domácnosti klientů. Rozvoz obědů je realizován v pracovních dnech i o sobotách.
 
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): Občan bydlící v Městské části Brno-Bosonohy, jeho rodinný příslušník, osoba žijící s potřebným občanem ve společné domácnosti, zákonný zástupce, zmocněnec.
 
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: Občan kontaktuje pečovatelskou službu. Pro městsku část Brno-Bosonohy poskytuje terénní a ambulantní pečovatelské služby městská část Brno-Bystrc, Vondrákova 620/7 a 760/9, 63500 Brno. Kontakt: tel.:546 215 584 a e-mail: illeova@cssbrno.cz
 
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: Telefonickým spojením se sociální pracovnicí pečovatelské služby na telefonním čísle: 546 215 584 nebo osobní návštěvou na pracovišti pečovatelské služby Vondrákova 620/7 a 760/9. V případě nemohoucnosti žadatele vykoná sociální pracovnice osobní návštěvu v bytě. Žadatel vyplní žádost na předepsaném tiskopisu. Na základě vyplněné žádosti dojde k následnému uzavření smlouvy o poskytování pečovatelské služby mezi potřebným občanem a pečovatelskou službu a poskytovatelem pečovatelské služby.
 
8. Na které instituci životní situaci řešit: Pečovatelská služba Brno-Bystrc, Vondrákova 620/7 a 760/9, 635 00 Brno. ÚMČ Brno-Bosonohy, Referát sociálních věcí, Bosonožské nám. 1, 642 00 Brno.
 
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: Pečovatelská služba Brno-Bystrc - kontakty na sociální pracovníky včetně seznamu ulic ZDE

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou: Platný občanský průkaz žadatele, aktuální potvrzení o výši důchodu (z toho roku, kdy si žadatel žádost vyřizuje), popř. potvrzení nebo soudní rozhodnutí o nároku žadatele na bezplatnou péči dle zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního odboje za osvobození a potvrzení o příspěvku na péči a stupeň závislosti. Součástí žádosti je v odůvodněných případech i vyjádření praktického lékaře na formulář, který žadatel obdrží při vyřizování žádosti o zavedení pečovatelské služby.
 
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: Všechny formuláře k vyřízení žádosti o zavedení pečovatelské služby jsou k dispozici na pracovišti pečovatelské služby Lipová 31, 602 00 Brno.
 
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: Správní poplatky k podání žádosti o zavedení pečovatelské služby nejsou žádné. Pečovatelská služba je služba hrazená žadatelem. Maximální ceny za jednotlivé úkony pečovatelské služby jsou stanoveny vyhláškou č. 505/2006 Sb. Každý žadatel je předem seznámen s ceníkem služeb. Ceny za úkony, které jsou dohodnuty mezi žadatelem a poskytovatelem pečovatelské služby, jsou uvedena ve Smlouvě. K nahlédnutí je ceník u sociálních pracovnic pečovatelské služby. Účastníkům odboje, pozůstalým po těchto osobách, starším 70 let (manželé, manželky) a rodinám s trojčaty nebo vícerčaty do 4 let věku dětí, jsou základní úkony poskytovány bezplatně.
 
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení: Žádost o poskytování pečovatelské služby lze vyřídit dle aktuální potřeby v co nejbližším termínu. Jinak nejsou lhůty pro vyřízení poskytnutí pečovatelské služby stanoveny. Pečovatelská služba je poskytována na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby mezi uživatelem a poskytovatelem pečovatelské služby. Pečovatelskou službu je možno poskytovat od smluveného data, které je stanoveno dohodou mezi žadatelem a poskytovatelem pečovatelské služby.
 
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: Dalšími účastníky řízení jsou zákonní zástupci žadatele.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány: Po žadateli o pečovatelskou službu nejsou požadovány žádné další činnosti. Výjimku tvoří zavedení služby dovážky obědů, kdy je požadováno, aby si žadatel zakoupil dvě sady jídlonosičů a zapůjčil klíč od vchodu do domu (pouze v případě snížené mobility žadatele o pečovatelskou službu). V případě zavedení pečovatelské služby je požadováno, aby žadatel umožnil pracovnici sociální péče vstup do domácnosti. Je-li žadatel majitelem domácího zvířete, je nutné, aby zajistil bezpečnost pro pracovnici sociální péče v době výkonu pečovatelské služby.
 
16. Elektronická služba, kterou lze využít: -

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách v platném znění pozdějších předpisů
18. Jaké jsou související předpisy:
  •  Zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: Opravné prostředky nejsou stanoveny. Vztah mezi žadatelem o pečovatelskou službu a poskytovatelem pečovatelské služby je smluvní.
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: V případě nedodržení povinností ze strany žadatele o pečovatelskou službu nebo ze strany poskytovatele pečovatelské služby jsou jednotlivé sankce za toto nedodržení či porušení povinností zakotveny přímo ve Smlouvě mezi smluvními stranami. Při nedodržení pravidel je možné Smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby vypovědět, a to na základě výpovědních důvodů uvedených ve Smlouvě a Vnitřních pravidlech poskytovatele - součást smlouvy.
 
21. Nejčastější dotazy: -

22. Další informace: -
 
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě: -

24. Související životní situace a návody, jak je řešit: -
 
25. Za správnost popisu odpovídá útvar: ÚMČ Brno-Bosonohy, Referát sociálních věcí, Bosonožské nám. 1, 642 00 Brno.
 
26. Kontaktní osoba: -
 
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 27. 02. 2015
 
28. Popis byl naposledy aktualizován: 11.5.2022
 
29. Datum konce platnosti popisu: -
 
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: -
Vytvořeno 24.7.2012 15:21:49 - aktualizováno 14.5.2020 15:55:46 | přečteno 917x | ernest