Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele

1. Kód: 196
2. Pojmenování životní situace: Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele.
3. Základní informace k dané životní situaci: Zemědělskou výrobou včetně hospodaření v lesích a na vodních plochách se rozumí:
 • Rostlinná výrobavčetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické využití na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu
 • Živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní
 • Produkce chovných plemenných zvířat a využití jejich genetického materiálu, pokud jde o zvířata uvedená v odrážce druhé
 • Výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin
 • Úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby
 • Chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu
 • Hospodaření v lese na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu
 • Hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely

Zemědělský podnikatel je také oprávněn poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělskému podnikateli k zemědělské výrobě.

Fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo prodávající nezpracované rostlinné a živočišné výrobky, nepodléhá evidenci zemědělského podnikatele podle tohoto zákona.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost): Zemědělským podnikatelem je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství:

Fyzická osoba:

 • Dosažení věku 18 let
 • Způsobilost k právním úkonům
 • Trvalý pobyt na území ČR
 • Nejedná-li se o občana ČR nebo o občana členského státu EU – pohovorem před místně příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností prokáže základní znalost českého jazyka (nutnost plynně a jazykově srozumitelně reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím denního života a podnikání, přečíst určený běžný článek z denního tisku a ústně, vlastními slovy sdělit jeho obsah).

Právnická osoba: Výše uvedené podmínky musí prokázat její odpovědný zástupce. Odpovědným zástupcem je fyzická osoba stanovená právnickou osobou, která zodpovídá za řádný provoz podnikání a která je ve smluvním vztahu k zemědělskému podnikateli. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než dva zemědělské podnikatele. Přestane-li odpovědný zástupce vykonávat funkci nebo nesplňuje-li podmínky, musí zemědělský podnikatel nejpozději do 15 dnů ustanovit nového odpovědného zástupce.

Zahraniční osobou se rozumí fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem mimo území ČR.

5. Jaké jsou podmínky a postup při řešení životní situace: Všeobecnými podmínkami provozování zemědělské výroby fyzickými osobami jsou: Dosažení věku 18 let a způsobilost k právním úkonům.

6. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: Podání písemné žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele.

7. Na které instituci životní situaci řešit: Příslušným úřadem k zaevidování žadatele o zemědělské podnikání je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územní působnosti se nachází místo trvalého pobytu zemědělského podnikatele (jde-li o fyzickou osobu) nebo sídlo zemědělského podnikatele (jde-li o právnickou osobu).
8. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: Úřad městské části Brno-Bosonohy, referát životního prostředí - Martina Dvořáková, tel.547 422 712, e-mail: martina.dvorakova@bosonohy.cz, úřední dny pondělí 8:00 – 17:30 , středa 8:00 – 17:30 hod (přestávka 11:00-12:00).
9. Jaké doklady je nutné mít s sebou: K žádosti o zápis o zápis do evidence zemědělského podnikatele přiloží fyzická nebo právnická osoba doklady, kterými osvědčuje splnění podmínek stanovených zákonem:
 • Dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům a trvalý pobyt v ČR- průkaz totožnosti.
 • Dále u právnické osoby doklad o tom, že byla založena nebo že existuje – výpis z obchodního rejstříku.
10. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: Formulář je možno vyzvednout na ÚMČ Brno-Bosonohy, referátu životního prostředí
11. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
 • Zápis zemědělského podnikatele do evidence – správní poplatek1.000,- Kč
 • Změna zápisu zeměděl. podnikatele v evidenci – správní poplatek500,- Kč
 Správní poplatek lze uhradit v hotovosti na pokladně ÚMČ Brno-Bosonohy.
12. Jaké jsou lhůty pro vyřízení: Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá žadateli, pokud splňuje zákonné podmínky, do 30 dnů osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele. Současně vyrozumí příslušný orgán státní statistiky, který na základě toho přidělí zemědělskému podnikateli identifikační číslo.
13. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
 • Odpovědný zástupce, je-li ustanoven.
 • Český statistický úřad (při přidělování IČ a následně při vyrozumívání o zápisu do evidence zemědělských podnikatelů).
14. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:
 • Přihlásit se k registraci u místně příslušného správce daně
 • Přihlásit sebe a zaměstnance u místně příslušné správy sociálního zabezpečení
 • Přihlásit sebe a zaměstnance u zvolené zdravotní pojišťovny
 • Podat přihlášku k povinnému úrazovému pojištění za zaměstnance (při zaměstnávání minimálně jednoho zaměstnance).
15. Elektronická služba, kterou lze využít: - 
16. Podle kterého právního předpisu se postupuje: Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
17. Jaké jsou související předpisy:
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
18. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: S výjimkou vydání kladného rozhodnutí o zapsání do evidence zemědělského podnikatele se na řízení podle zákona č. 252/1997 Sb. vztahuje správní řád.
19. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností: Fyzické nebo právnické osobě, která provozuje zemědělskou výrobu podle tohoto zákona bez zápisu do evidence zemědělského podnikatele, může být uložena pokuta až do výše 200.000,- Kč. Přesný výčet sankcí, které mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností, je uveden v § 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.
20. Nejčastější dotazy: -
21. Další informace: -
22. Informace o popisovaném postupu (řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě: -
23. Související životní situace a návody jak je řešit: -
24. Za správnost popisu odpovídá útvar: Referát životního prostředí Úřadu městskéčásti Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, Brno.
25. Kontaktní osoba: Martina Dvořáková.
26. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 31. 12. 2010 
27. Popis byl naposledy aktualizován: 17. 2. 2014
28. Datum konce platnosti popisu: Není stanoveno.
29. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: -
Vytvořeno 24.7.2012 15:18:10 - aktualizováno 10.2.2023 10:23:15 | přečteno 448x | ernest