Uzavírka pozemní komunikace

01. Identifikační kód: - 

02. Kód: 081 

03. Pojmenování (název) životní situace: Uzavírka pozemní komunikace.

04. Základní informace k životní situaci: Dálnici, silnici, místní komunikaci a veřejně přístupnou účelovou komunikaci lze uzavřít jen na základě povolení silničního správního úřadu. Uzavírka může být buď částečná (např. uzavření jednoho jízdního pruhu nebo jednoho jízdního pásu dálnice), nebo úplná. Pokud to situace vyžaduje, stanoví silniční správní úřad v rozhodnutí o uzavírce také trasu objížďky.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): Osoba, v jejímž zájmu má dojít k uzavírce; pokud jsou důvodem uzavírky stavební práce, podává žádost o povolení uzavírky jejich zhotovitel, pokud silniční správní úřad nestanoví jinak.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: Splnění všech požadovaných náležitostí.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace: Podejte žádost k silničnímu správnímu úřadu; nejedná-li se o havárii, je třeba žádost doručit silničnímu správnímu úřadu nejpozději 30 dnů před navrhovaným zahájením uzavírky.

08. Na které instituci životní situaci řešit: ÚMČ Brno-Bosonohy, referát dopravy, řeší uzavírku pozemní komunikace v případě všech místních komunikací MČ Brno-Bosonohy, s výjimkou komunikace Troubská a části ulice Hoštická - po konečnou zastávku autobusu č. 69. Magistrát města Brna, odbor dopravy řeší připojení nemovitostí na pozemní komunikaci v případě ulic Pražská, Chironova, Stará dálnice, Troubská a část ulice Hoštická (viz výše), Ministerstvo dopravy ČR řeší uzavírku v případě dálnice D1.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: ÚMČ Brno-Bosonohy, referát dopravy, Ing. Lukáš Kopecký, referát dopravy, Bosonožské nám. 1, 642 00 Brno, dveře č. 303, e-mail: lukas.kopecky@bosonohy.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou: Na úřadě předložte:

  • žádost o povolení uzavírky (náležitosti žádosti určuje ustanovení § 39 odst. 2 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích),
  • výpis z obchodního nebo jiného rejstříku (přiloží právnické osoby),
  • živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění (přiloží podnikající fyzické osoby).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení: Pokud se jedná o jednoduchou věc, rozhodne silniční správní úřad bezodkladně. Jinak musí být o žádosti rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: Silniční správní úřad žádost projedná s:

  • vlastníkem (správcem) pozemní komunikace, která má být uzavřena,
  • vlastníkem (správcem) pozemní komunikace, po které má být vedena objížďka,
  • obcí, v jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka,
  • pokud je po dotyčné pozemní komunikaci vedena dráha, také s provozovatelem této dráhy.

K žádosti o povolení uzavírky je proto vhodné přiložit také jejich vyjádření, a pokud je na dotčené pozemní komunikaci provozována linková osobní doprava, také vyjádření příslušného dopravce.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány: Žadatel je povinen na svůj náklad označit uzavírku a objížďku způsobem stanoveným v rozhodnutí o povolení uzavírky. Pokud má uzavírka trvat déle než 3 dny a jejím důvodem jsou stavební práce, musí žadatel na začátku uzavírky umístit orientační tabuli, na které uvede termín zahájení uzavírky, termín ukončení uzavírky a název a sídlo žadatele (u fyzických osob jméno a bydliště žadatele). Dále je žadatel povinen dodržovat podmínky rozhodnutí o povolení uzavírky.

16. Elektronická služba, kterou lze využít: Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

18. Jaké jsou související předpisy: Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává ke správnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání proti rozhodnutí o uzavírce nemá odkladný účinek.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: Neoprávněné uzavření dálnice, silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace, neoprávněné zřízení objížďky, neoznačení povolené uzavírky nebo nařízené objížďky podle vydaného rozhodnutí a nedodržení podmínek stanovených v rozhodnutí o povolení uzavírky fyzickou osobou je přestupkem, za který lze uložit pokutu do 500 000 Kč. Neoprávněné uzavření dálnice, silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace, neoprávněné zřízení objížďky, neoznačení povolené uzavírky nebo nařízené objížďky podle vydaného rozhodnutí a nedodržení podmínek stanovených v rozhodnutí o povolení uzavírky právnickou osobou je správním deliktem, za který lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč. Při nesplnění podmínek rozhodnutí o povolení uzavírky může silniční správní úřad udělené povolení změnit nebo zrušit.

21. Nejčastější dotazy: -

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě: Ministerstvo dopravy ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit: -

25. Za správnost návodu odpovídá útvar: Ing. Lukáš Kopecký ÚMČ Brno-Bosonohy.

26. Kontaktní osoba: Ing. Lukáš Kopecký, referát dopravy, Bosonožské nám. 1, 642 00 Brno, dveře č. 303,

email: lukas.kopecky@bosonohy.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 01. 01. 2010

28. Popis byl naposledy aktualizován: 30. 10. 2017

29. Datum konce platnosti popisu: Bez omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: -

Vytvořeno 24.7.2012 15:10:25 - aktualizováno 6.5.2020 11:06:05 | přečteno 1712x | ernest