Umístění do domova pro seniory nebo do domova se zvláštním režimem

1. Identifikační číslo: -

2. Kód: -

3. Pojmenování (název) životní situace: Umístění do domova pro seniory nebo do domova se zvláštním režimem.
 
4. Základní informace k životní situaci: V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Nemohou však být přijati občané, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení z důvodu akutní infekční nemoci nebo občané, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
 
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): Občan, který vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, pověřená osoba na základě plné moci (opatrovník).
 
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: Občan může požádat o poskytnutí sociální služby poskytovatele sociálních služeb (jednotlivé domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem) nebo může požádat obec, ve které má trvalý pobyt, o zprostředkování možnosti poskytnutí sociální služby anebo o zprostředkování kontaktu s poskytovatelem sociálních služeb.
 
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: Občan požádá o poskytnutí sociální služby poskytovatele sociálních služeb. O poskytnutí sociální služby uzavírá osoba smlouvu s poskytovatelem sociálních služeb v písemné formě. Pro uzavírání smlouvy se použijí ustanovení občanského zákoníku. Občan je povinen před uzavřením smlouvy předložit poskytovateli posudek registrujícího praktického lékaře o zdravotním stavu. Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud
  •  neposkytuje sociální službu, o kterou občan žádá,
  •  nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby,
  •  zdravotní stav občana vylučuje poskytnutí takové sociální služby. 
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: Jednotlivé domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem.
 
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou: Žádost včetně vyjádření lékaře. Doklady se mohou u jednotlivých domovů lišit. Podrobné informace o dokladech získáte v jednotlivých domovech.
 
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: Tiskopisy žádosti včetně tiskopisu „Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele“ jsou k dispozici na jednotlivých domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem.
 
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: Úhrada praktickému lékaři za vyplnění tiskopisu.
 
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení: Občan je zařazen do seznamu čekatelů na umístění do domova pro seniory nebo do domova se zvláštním režimem.
 
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: -

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány: -

16. Elektronická služba, kterou lze využít: -      
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
  • Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
18. Jaké jsou související předpisy: -

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: - 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: - 
 
21. Nejčastější dotazy: -
 
22. Další informace: Jednotlivé domovy pro seniory nebo domovy se zvláštním režimem.
 
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě: -
 
24. Související životní situace a návody, jak je řešit: -
 
25. Za správnost popisu odpovídá útvar: ÚMČ Brno-Bosonohy, Referát sociálních věcí, Bosonožské nám. 1, 642 00 Brno.
 
26. Kontaktní osoba: Martina Dvořáková
 
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 27. 02. 2015.
 
28. Popis byl naposledy aktualizován: 27. 04. 2019.
 
29. Datum konce platnosti popisu: -
 
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: Domovy pro seniory ve městě Brně naleznete zde. Domovy pro seniory v ČR naleznete zde.
Vytvořeno 24.7.2012 15:20:26 - aktualizováno 13.5.2020 17:36:02 | přečteno 1152x | ernest