Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu)

01. Identifikační kód: - 

02. Kód: 080

03. Pojmenování (název) životní situace: Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu).

04. Základní informace k životní situaci: Na silnici a místní komunikaci lze připojit sousední nemovitost pouze na základě povolení vydaného silničním správním úřadem. V případě dálnic a rychlostních silnic nelze sousední nemovitost napojit přímo na komunikaci, a na odpočívku dálnice nebo rychlostní silnice může být jen stavba, která svým účelem slouží výlučně uživatelům této pozemní komunikace (např. čerpací stanice, motorest, motel nebo autoservis). Povolení silničního správního úřadu je třeba rovněž k úpravě nebo zrušení stávajícího sjezdu. Povolení ke zřízení, úpravě nebo zrušení sjezdu je podkladem pro stavební řízení vedené obecným stavebním úřadem.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): V této věci je oprávněn jednat vlastník připojované nemovitosti popř. jejich zplnomocněný zástupce starší 18 let..

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:  Žádost o povolení sjezdu podává žadatel písemně na individuální žádost, ve které musí být uvedeno:

 • jméno a adresa žadatele (stavebníka)
 • IČ popř. rodné číslo
 • pozemky ze kterých a na které se bude žadatel připojovat
 • přílohy doložené k žádosti:
 • výpis z obchodního rejstříku (právnická osoba) - nesmí být starší více než 3 měsíce, originál nebo úředně ověřená kopie nebo kopie živnostenského listu (fyzická osoba)
 • popř. plná moc k vyřizování úředních záležitostí (originál nebo úředně ověřená kopie)
 • souhlas Policie ČR-DI, Renčova 38, 621 00 Brno
 • souhlas Brněnských komunikací a.s. (případně majitele komunikace, na kterou se připojuje)
 • výpis z LV připojovaného pozemku
 • výkresovou část, příčný a podélný řez sjezdem

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace: Doručit písemnou žádost s veškerými přílohami poštou, nebo osobně přímo na podatelnu. Vzhledem k požadovaným přílohám není možné elektronické podání.

08. Na které instituci životní situaci řešit: ÚMČ Brno-Bosonohy, referát dopravy, řeší připojení nemovitostí na místní komunikaci v případě všech místních komunikací MČ Brno-Bosonohy, s výjimkou komunikace Troubská a části ulice Hoštická od Pražské - po konečnou zastávku autobusu č. 69. Magistrát města Brna, odbor dopravy řeší připojení nemovitostí na pozemní komunikaci v případě ulic Pražská, Chironova, Stará dálnice, Troubská a část ulice Hoštická tam, kde je veden provoz MHD.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: ÚMČ Brno-Bosonohy, referát dopravy, Ing. Lukáš Kopecký, Bosonožské nám. 1, 642 00 Brno, dveře č. 303, e-mail: lukas.kopecky@bosonohy.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

 • žádost o připojení nemovitosti na pozemní komunikaci ikona souboruFORMULÁŘ ZDE
 • dokumentaci nebo situaci, z níž jsou patrné parametry připojení (zejména rozhledové vzdálenosti),
 • výpis z obchodního nebo jiného rejstříku (přikládají právnické osoby),
 • živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění (přikládají fyzické osoby podnikající),
 • k vydání rozhodnutí o připojení je nutný souhlas vlastníka (správce) dotčené pozemní komunikace a souhlas Policie České republiky (v případě připojení na odpočívku dálnice nebo rychlostní silnice souhlas Ministerstva vnitra České republiky). Pokud žadatel souhlas silničnímu správnímu úřadu nepředloží, silniční správní úřad si jej od vlastníka dotčené pozemní komunikace a od Policie České republiky (resp. Ministerstva vnitra České republiky) vyžádá. V takovém případě musí žadatel přiložitpotřebný počet projektové dokumentace.
 • Při ústním jednání ve věci doklad totožnosti, popř. zplnomocnění žadatele v dané věci jednat.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: Předepsané formuláře nejsou stanoven.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: Za povolení připojení sousední nemovitosti na silnici II. třídy, silnici III. třídy nebo na místní komunikaci se vybírá správní poplatek 500 Kč, za povolení připojení sousední nemovitosti na odpočívku dálnice nebo rychlostní silnice anebo na silnici I. třídy se vybírá správní poplatek 1 000 Kč. Správní poplatek můžete uhradit poštovní poukázkou, hotově, popř. bezhotovostním převodem.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení: Pokud se jedná o jednoduchý případ, rozhodne silniční správní úřad bezodkladně. Jinak musí být o žádosti rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: Účastníkem řízení o povolení připojení je kromě žadatele také vlastník (správce) dotčené pozemní komunikace, dotčeným správním úřadem je příslušný dopravní inspektorát Policie České republiky.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány: Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít: Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

18. Jaké jsou související předpisy: Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Proti rozhodnutí lze podat do 15 dnů ode dne doručení odvolání k Odboru dopravy MMB, podáním učiněným na podatelně ÚMČ města Brna, Brno-Bosonohy nebo přímo do protokolu u referenta referátu dopravy, popř. lze odvolání odevzdat poštovní přepravě. Odvolání nemá odkladný účinek.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: Neoprávněné zřízení, pozměnění nebo zrušení připojení sousední nemovitosti na dálnici, silnici nebo místní komunikaci fyzickou osobou je přestupkem, za který lze uložit pokutu do 300.000 Kč. Neoprávněné zřízení, pozměnění nebo zrušení připojení sousední nemovitosti na dálnici, silnici nebo místní komunikaci právnickou osobou je správním deliktem, za který lze uložit pokutu až do výše 300.000 Kč.

21. Nejčastější dotazy:

V jakém případě je nutné si povolení vyřídit?
Kdykoliv se připojuje nebo stavebně upravuje napojení na komunikaci.

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě: - 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit: Ohlášení stavby (viz stavební úřad).

25. Za správnost návodu odpovídá útvar: ÚMČ Brno-Bosonohy.

26. Kontaktní osoba: Ing. Lukáš Kopecký, referát dopravy, Bosonožské nám. 1, 642 00 Brno, dveře č. 201a, e-mail:lukas.kopecky@bosonohy.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 01. 01. 2010

28. Popis byl naposledy aktualizován: 12. 05. 2012

29. Datum konce platnosti popisu: Bez omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: -


Vytvořeno 24.7.2012 15:10:53 - aktualizováno 6.5.2020 11:05:59 | přečteno 503x | ernest