Povolení změny nebo zrušení povolení k odběru podzemních a povrchových vod pro občany

1. Kód: 190
2. Pojmenování (název) životní situace: Povolení změny nebo zrušení povolení k odběru podzemních a povrchových vod pro potřeby jednotlivých občanů.
3. Základní informace k životní situaci: Vodoprávní úřad může z vlastního podnětu nebo na návrh oprávněné osoby povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami změnit nebo zrušit, § 12 zák, č. 254/2001, (vodní zákon) v platném znění.
4. Kdo je oprávněn v této věci jednat:

- fyzická osoba
- fyzická osoba podnikající – záměr souvisí s její podnikatelskou činností
- právnická osoba
- zplnomocněný zástupce těchto osob

5. Jaké jsou podmínky a postup při řešení životních situací: Změnit nebo zrušit povolení k odběru podzemních a povrchových vod pro potřeby jednotlivých občanů lze: dojde-li ke změně podmínek rozhodných pro vydání povolení k nakládání s vodami, dojde-li k závažnému nebo opakovanému porušení povinností daných vodním zákonem, nevyužívá-li oprávněný vydané povolení k nakládání s vodami po dobu delší 2 let, požádá-li oprávněný písemně o jeho zrušení, přesahuje-li rozsah vydaného povolení k nakládání s vodami dlouhodobě potřebu oprávněného, dojde-li ke změně právních předpisů.
6. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: Podáním písemné žádosti u příslušného vodoprávního úřadu.
7. Na které instituci životní situaci řešit: ÚMČ Brno-Bosonohy, Bosonožské nám.1, 642 00 Brno.
8. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: ÚMČ Brno-Bosonohy, vodoprávní úřad v úřední dny pondělí 8:00–17:30 hodin, středa 8:00–17:30 hodin, jiné dny pouze po telefonické domluvě. Ing. Lucie Pavelková, tel.: 547 422 715.
9. Jaké doklady je nutné mít s sebou: Na úřadě předložte volnou písemnou žádost a přílohy: zdůvodnění změny ev. zrušení povolení, pro případné navýšení odběru vyjádření osoby s odbornou způsobilostí včetně zhodnocení původu vody, možnosti a rozsahu ovlivnění okolních zdrojů podzemních vod, kopii původního povolení. Lze také využít upravený formulář žádost o povolení k odběru podzemních a povrchových vod pro potřeby jednotlivých občanů.
10. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: Písemná žádost předepsaná, formulář žádost o povolení k odběru podzemních a povrchových vod pro potřeby jednotlivých je k dispozici na ÚMČ Brno – Bosonohy, na internetových stránkách www.bosonohy.cz v sekci "Formuláře"
11. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: Bez správního poplatku.
12. Jaké jsou lhůty pro vyřízení: Lhůty vodoprávního řízení se řídí zák. č. 254/2001 Sb., vodní zákon v platném znění, § 115, odst. 10, musí být rozhodnuto nejdéle do 3 měsíců.
13. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: Vlastník stavby studny.
14. Elektronická služba, kterou lze využít: podatelna@bosonohy.brno.cz
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje: Základním právním předpisem je zák. č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 8.
16. Jaké jsou související předpisy: Zák. č. 500/2004 Sb. správní řád.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: Odvolání lze podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání je podáno u orgánu, který rozhodnutí vydal, tj. vodoprávní úřad ÚMČ Brno – Bosonohy, odvolání je po provedení nezbytných úkonů postoupeno odvolacímu orgánu, kterým je v tomto případě odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: Pokuta fyzické osobě může činit 5 000,- Kč , nejvýše 10 000 000,- Kč, ust. §117 vodního zákona.
19. Nejčastější dotazy: Jednotlivé dotazy jsou velmi individuální a souvisí s typem stavby studny. Obecně nelze odpovědět, doporučujeme předchozí konzultaci konkrétní stavby na stavebním úřadě ÚMČ Brno-Bosonohy.
20. Další informace: Informace k novému stavebnímu zákonu lze najít na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (www.mmr.cz), na webových stránkách Ministerstva zemědělství - zejména pro vodní díla (www.mze.cz), informačním serveru magistrátu města Brna (www.brno.cz), případně v aktualitách zveřejňovaných na webových stránkách našeho úřadu.
21. Související životní situace a návody, jak je řešit: Změna stavby, odstranění stavby studny.
22. Za správnost popisu odpovídá útvar: ÚMČ Brno-Bosonohy.
23. Kontaktní osoba: Vodoprávní úřad - Ing. Lucie Pavelková.
24. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 01. 12. 2007
25. Popis byl naposledy aktualizován: 4. 7. 2013
26. Datum konce platnosti popisu: Bez omezení.


Vytvořeno 24.7.2012 15:09:00 - aktualizováno 6.5.2020 10:40:05 | přečteno 339x | ernest