Povolení změny nebo odstranění vodních děl

1. Kód: 191

2. Pojmenování (název) životní situace: Povolení změny nebo odstranění vodních děl, která s tímto odběrem souvisejí.

3. Základní informace k životní situaci: Povolení změny stavby nebo odstranění vodních děl povoluje vodoprávní úřad dle ustanovení zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Vodoprávní úřad ÚMČ Brno-Bosonohy může vydávattato povolení pouze pro stavby studní s využitím k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami pro stavby studní pro potřeby jednotlivých domácností.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat:

  • fyzická osoba
  • fyzická osoba podnikající – záměr souvisí s její podnikatelskou činností
  • právnická osoba
  • zplnomocněný zástupce těchto osob

5.Jaké jsou podmínky a postup při řešení životních situací: Povolení změny nebo odstranění stavby obecně upravuje zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

6. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: Podáním písemné žádosti u příslušného vodoprávního úřadu o stavebního povolení, příp. odstranění stavby na předepsaných formulářích.

7. Na které instituci životní situaci řešit: ÚMČ Brno-Bosonohy, Bosonožské nám.1, 642 00 Brno.

8. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: ÚMČ Brno-Bosonohy, vodoprávní úřad v úřední dny, jiné dny pouze po telefonické domluvě.

9.Jaké doklady je nutné mít s sebou: Na úřadě předložte vyplněný předepsaný příslušný formulář vyhl. č. 63/2013 Sb., pro stavební povolení nebo ohlášení odstranění stavby s přílohami uvedenými v části B.

10. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: Pro vydání stavebního povolení je předepsán formulář, a to vyhl. č. 63/2013 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. Formulář vč. příloh je k dispozici na ÚMČ Brno-Bosonohy, na internetových stránkách www.bosonohy.cz v sekci "Formuláře"

11. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: Správní poplatky za vydání stavebního povolení a odstranění stavby jsou upraveny zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 17 sazebníku správních poplatků. Výše poplatkuke změně stavby studny je 300,- Kč.Úhradu je možno provést poštovní poukázkou, přímou platbou v pokladně úřadu, případně bezhotovostním převodem na účet.

12. Jaké jsou lhůty pro vyřízení: Lhůty pro vyřízení se řídí zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, § 71, tj. v jednoduché věci rozhoduje úřad bezodkladně, jinak musí být rozhodnuto do 30 dnů, v odůvodněných případech do 60 dnů.

13. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: Okruh účastníků stavebního řízení je pevně stanoven v ust. § 109 stavebního zákona, dále se řízení účastní dotčené orgány a organizace, které hájí zájmy dle zvláštních předpisů. Jejich okruh je individuální a závisí na typu povolované stavby. Účastníkem řízení o odstranění stavby studny je její vlastník.

14. Elektronická služba, kterou lze využítpodatelna@bosonohy.cz

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje: Základním právním předpisem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

16. Jaké jsou související předpisy:

  • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
  • vyhl. č. 63/2013 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
  • vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
  • vyhl. č. 498/2006 Sb. o autorizovaných inspektorech
  • vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby
  • zák. č. 254/2001 Sb. vodní zákon

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: Proti stavebnímu povolení a rozhodnutí o odstranění stavby lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.Odvolání je po provedení nezbytných úkonů postoupeno odvolacímu orgánu, kterým je odbor územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna, případně odbor dopravy Magistrátu města Brna (u dopravních staveb) nebo odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Magistrátu města Brna (v případě vodních děl).

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: Sankce jsou stanoveny pro fyzické osoby v § 178 odst. 1 písm. a, c) stavebního zákona, pro právnické osoby v § 180 odst. 1 písm. a, c) stavebního zákona. Maximální výše sankce je u přestupku i správního deliktu shodná, 200.000,- Kč.

19. Nejčastější dotazy: Jednotlivé dotazy jsou velmi individuální a souvisí s typem změny stavby studny. Obecně nelze odpovědět, doporučujeme předchozí konzultaci konkrétní stavby studny na stavebním úřadě ÚMČ Brno-Bosonohy.

20. Další informace: Informace k novému stavebnímu zákonu lze najít na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ( www.mmr.cz ), na webových stránkách Ministerstva zemědělství - zejména pro vodní díla ( www.mze.cz ), informačním serveru Magistrátu města Brna ( www.brno.cz ), případně v aktualitách zveřejňovaných na webových stránkách našeho úřadu.

21.Související životní situace a návody, jak je řešit: Kolaudační souhlas, povolení nakládání s vodami.

22. Za správnost popisu odpovídá útvar: ÚMČ Brno-Bosonohy.

23. Kontaktní osoba: Vodoprávní úřad - Ing. Lucie Pavelková

24. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 01. 12. 2007

25. Popis byl naposledy aktualizován: 01. 12. 2007

26. Datum konce platnosti popisu: Bez omezení.

Vytvořeno 24.7.2012 15:08:37 - aktualizováno 1.2.2021 15:18:07 | přečteno 351x | ernest