Povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci

01. Identifikační kód: - 

02. Kód: -

03. Pojmenování (název) životní situace: Povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci.

04. Základní informace k životní situaci: Na dálnici, silnici a místní komunikaci lze umístit pevnou překážku pouze na základě povolení silničního správního úřadu. Za pevnou překážku se nepovažují dopravní značky a dopravní zařízení kromě zábradlí, zrcadel a hlásek. Povolení lze vydat pouze za předpokladu, že nebude ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích a žadatel o povolení zajistí na svůj náklad všechna potřebná opatření.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): Osoba, která hodlá na pozemní komunikaci umístit pevnou překážku.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: Splnění veškerých požadovaných náležitostí.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace: Podejte žádost k silničnímu správnímu úřadu.

08. Na které instituci životní situaci řešit: Silniční správní úřad, v případě místních komunikací v k. ú. Bosonohy je jím referát dopravy ÚMČ Brno-Bosonohy.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: Věcná příslušnost k vydání rozhodnutí se řídí kategorií a třídou pozemní komunikace, na které má být pevná překážka umístěna. Pro dálnice a rychlostní silnice je silničním správním úřadem Ministerstvo dopravy České republiky, pro ostatní silnice I. třídy krajský úřad, pro silnice II. a III třídy odbor dopravy Magistrátu města Brna (ulice Pražská, Chironova, Stará dálnice a část ulice Hoštická – po konečnou stanici autobusu č. 69 kde je vedena trasa MHD a pro místní komunikace referát dopravy ÚMČ Brno-Bosonohy.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

  • žádost o povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci,
  • situaci s vyznačením polohy a rozměrů pevné překážky,
  • výpis z obchodního nebo jiného rejstříku (přikládají právnické osoby),
  • živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění (přikládají podnikající fyzické osoby),
  • k vydání rozhodnutí o povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci je třeba souhlas vlastníka (správce) dotčené pozemní komunikace a souhlas Policie České republiky (v případě pevné překážky na dálnici nebo rychlostní silnici souhlas Ministerstva vnitra České republiky); pokud žadatel souhlas silničnímu správnímu úřadu nepředloží, silniční správní úřad si jej od vlastníka dotčené pozemní komunikace a od Policie České republiky (resp. Ministerstva vnitra České republiky) vyžádá.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení: Pokud se jedná o jednoduchý případ, rozhodne silniční správní úřad bezodkladně. Jinak musí být o žádosti rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: Účastníkem řízení o povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci je kromě žadatele také vlastník (správce) dotčené pozemní komunikace, dotčeným správním úřadem je příslušný dopravní inspektorát Policie České republiky (v případě pevné překážky na dálnici nebo rychlostní silnici Ministerstvo vnitra České republiky).

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány: Žadatel je povinen na svůj náklad zajistit všechna potřebná opatření vyvolaná umístěním dotyčné pevné překážky na pozemní komunikaci.

16. Elektronická služba, kterou lze využít: Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje: Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

18. Jaké jsou související předpisy: - 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává ke správnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: Umístění pevné překážky na dálnici, silnici nebo místní komunikaci bez povolení silničního správního úřadu fyzickou osobou je přestupkem, za který lze uložit pokutu do 300 000 Kč. Umístění pevné překážky na dálnici, silnici nebo místní komunikaci bez povolení silničního správního úřadu a neodstranění pevné překážky z pozemní komunikace ve lhůtě stanovené rozhodnutím silničního správního úřadu právnickou osobou je správním deliktem, za který lze uložit pokutu až do výše 300 000 Kč. Pevnou překážku, na jejíž umístění nebylo vydáno povolení, je její vlastník povinen odstranit na svůj náklad ve lhůtě stanovené silničním správním úřadem. Po marném uplynutí stanovené lhůty je vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace oprávněn odstranit pevnou překážku na náklady jejího vlastníka. Pokud tvoří pevnou překážku na pozemní komunikaci sloup nadzemního telekomunikačního nebo energetického vedení, pro jehož umístění nebylo vydáno povolení silničního správního úřadu, může být k jeho umístění vydáno povolení dodatečně, jinak sloup odstraní vlastník vedení ve lhůtě stanovené dohodou s vlastníkem (správcem) dotyčné pozemní komunikace; nedojde-li mezi nimi k dohodě o lhůtě odstranění, rozhodne soud. Pokud tvoří pevnou překážku na pozemní komunikaci strom, je vlastník (správce) dotyčné pozemní komunikace oprávněn na návrh Policie České republiky nebo po projednání s ní strom pokácet při dodržení předpisů o ochraně přírody a krajiny.

21. Nejčastější dotazy: - 

22. Další informace: Obraťte se na:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě: -

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu)
Uzavírka pozemní komunikace
Zvláštní užívání - reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, provozování stánků apod.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar: ÚMČ Brno-Bosonohy, referát dopravy.

26. Kontaktní osoba: Ing. Lukáš Kopecký, referát dopravy, Bosonožské nám. 1, 642 00 Brno, dveře č. 303, e-mail: lukas.kopecky@bosonohy.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 31. 12. 2010

28. Popis byl naposledy aktualizován: 11 .05. 2012

29. Datum konce platnosti popisu: Bez omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: -

Vytvořeno 24.7.2012 15:11:15 - aktualizováno 11.5.2020 14:41:39 | přečteno 525x | ernest