Místní poplatek ze psů

Místní poplatek ze psů
2. Kód - 218
3. Pojmenování životní situace – místní poplatek ze psů
4. Základní informace k životní situaci – místní poplatek ze psů platí fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa , a to městské části příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat – držitel psa.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace – poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Od poplatku je osvobozena osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro ztracené nebo opuštěné psy, nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis (např. zákon o myslivosti). Od poplatku jsou dále osvobozeny osoby, které mají v držení psa z útulku po dobu 1 roku od převzetí.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace – podat do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti nebo ode dne vzniku skutečností majících vliv na výši poplatku, písemné ohlášení k poplatku osobně, písemně, elektronicky, vzor formuláře písemného ohlášení, odhlášení, hlášení změny na webových stránkách městské části www.bosonohy.cz v části "Formuláře"
8. Na které instituci životní situaci řešit – Úřad městské části města Brna, Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00, tel. 547 422 701
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit – Úsekový referát 01-finance a rozpočet, I.poschodí, dveře č. 201a, v úřední dny pondělí a středa 8-17:30 hod., kontaktní osoba – Jarmila Dočekalová, telefon 547 422 701, e-mail : jarmila.docekalova@bosonohy.cz
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou – občanský průkaz (fyzická osoba), výpis z obchodního rejstříku(právnická osoba). Poplatník je povinen při ohlašovací povinnosti sdělit své plné jméno(název), bydliště (sídlo), rodné číslo (IČO), podnikatelský subjekt číslo účtu u peněžního ústavu, u něhož jsou soustředěny peněžní prostředky.
11.Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici – písemné ohlášení k poplatku ze psů, formulář k dispozici na www.bosonohy.cz v sekci "Formuláře", osobně v kanceláři č. 201a, I.poschodí, ÚMČ města Brna, Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1.
12.Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit – sazba poplatku za rodinný dům 300 Kč/rok, u osob, které dovršili věk 65 let sazba 150 Kč/rok, sazba poplatku u bytového domu 600 Kč/rok, u osob, které dovršili věk 65 let sazba 200 Kč/rok. Zvýšení poplatku za druhého a každého dalšího psa + 50 %. S účinností od 1.1.2021 na základě vyhlášky statutárního města Brna držitelé psů mladších 65 let, jejichž jediným zdrojem příjmů je důchod vyplácený dle zákona o důchodovém pojištění (starobní, invalidní, vdovský, vdovecký a sirotčí) platí poplatek ve snížené sazbě u prvního psa.
Nárok na sníženou sazbu dokládají tyto osoby čestným prohlášením, které je k dispozici na ÚMČ úsekový referát 1 – finance a rozpočet, nebo na webových stránkách v části formuláře ke stažení, k dispozici ikona souboruZDE.
Poplatky lze hradit:
1) v hotovosti nebo platební kartou na pokladně ÚMČ města Brna, Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, kancelář Úsekového referátu 01-finance a rozpočet, I.poschodí, dveře 201a, v úředních hodinách: pondělí a středa 8-17:30 hod.
2) poštovní poukázkou, k vyzvednutí na Úsekovém referátu 01-finance a rozpoče ÚMČ města Brna, Brno-Bosonohy
3) převodem na bankovní účet vedený u Komerční banky, č.ú. 19-0020621621/0100, variabilní symbol 1341 v případě, že neznáte přidělený variabilní symbol.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení – poplatník je povinen zaplatit poplatek bez vyměření nejpozději do 31. března každého roku, nečiní-li více než 400 Kč. Činí-li poplatek více než 400 Kč ročně, je poplatník povinen uhradit poplatek ve čtyřech stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března, 31. května, 31. srpna a do 30. listopadu každého roku. Poplatník může celou částku uhradit jednorázově předem do 31. března každého roku.
Vznikne-li poplatková povinnost během roku je poplatek splatný nejpozději do 15. dne prvního měsíce, od kterého se má poplatek platit, nečiní-li více jak 400 Kč do konce roku. Činí-li více než 400 Kč je povinnost poplatek uhradit ve stejných splátkách vždy nejpozději do 31. března, 31. května, 31.srpna a do 30. listopadu každého roku.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace – nejsou.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány – žádné.
16. Elektronická služba, kterou lze využít – www.bosonohy.cz
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje – zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění.
18. Jaké jsou související předpisy - vyhláška Statutárního města Brna č. 20/21, o místních poplatcích, zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují – proti platebnímu výměru lze podat odvolání písemně nebo ústně do protokolu u ÚMČ města Brna, Brno-Bosonohy ve lhůtě do 30 dnů ode dne, který následuje po jeho doručení. Odvolání nemá odkladný účinek.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností – nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří ÚMČ poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může ÚMČ zvýšit až na trojnásobek.
21. Nejčastější dotazy –
Co se rozumí pojmem držitel psa?
Poplatníkem místního poplatků ze psů je držitel psa, kterým může být nejen osoba, která jej vlastní, ale i osoba jiná, která se k němu chová a nakládá s ním, jako by jej vlastnila. V praxi to znamená osobu, která se o psa stará a zajišťuje péči spojenou s jeho životem. Takové vymezení povinné osoby odstraní stávající jednání poplatníků, na základě kterého dochází k přihlašování psů v obcích s nízkou sazbou poplatku bez ohledu na to, kde je pes fakticky chován.
Jaký vliv na trvání poplatkové povinnosti má nesplnění oznamovací povinnosti o skutečnosti, že poplatník přestal být držitelem psa ?
Předmětem poplatku jsou psi starší 3 měsíců s tím, že poplatková povinnost stíhá jejich držitele. Pokud držitel psa prodá, daruje nebo pes uhyne, poplatková povinnost zaniká dnem, kdy nastala uvedená skutečnost. Oznamovací povinnost je povinností nepeněžitého charakteru a její nesplnění nemůže mít za následek další trvání poplatkové povinnosti.
Správce poplatku není oprávněn vyžadovat zaplacení místního poplatku, ale může poplatkovému subjektu uložit sankci ve smyslu ustanovení § 250 zákona č. 280/2009 S., daňový řád, v platném znění, což je pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy.
Lze nepřihlášení či nezaplacení místního poplatku projednat jako přestupek v přestupkové komisi ?
Nepřihlášení psa nebo nezaplacení místního poplatku není předmětem přestupkového řízení a nelze o nich jednat v přestupkové komisi. Uvedené záležitosti lze řešit pouze instituty, které jsou obsahem zákona o místních poplatcích nebo daňového řádu.
22. Další informace – žádné.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě –
24. Související životní situace a návody, jak je řešit – budou dle potřeby doplněny.
25. Za správnost popisu odpovídá – ÚMČ města Brna, Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, Úsekový referát 01-financea a rozpočet.
26. Kontaktní osoba – Jarmila Dočekalová, Úsekový referát 01-finance a rozpočet ÚMČ
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni – 1.1.2021
28. Popis byl naposledy aktualizován – 11.5.2022
29. Datum konce platnosti popisu –
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace – budou dle potřeby doplněny.

Vytvořeno 24.7.2012 14:38:18 - aktualizováno 15.3.2021 11:02:12 | přečteno 1400x | ernest