Žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele

1. Kód: 198
2. Pojmenování životní situace: Žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele (týká se již zaevidovaného zemědělského podnikatele).
3. Základní informace k dané životní situaci: Zemědělského podnikatele obecní úřad obce s rozšířenou působností vyřadí u evidence, jestliže:
  • neprovozuje více než 24 kalendářních měsíců zemědělskou výrobu
  • zemřel, jde-li o osobu fyzickou
  • zanikl, jde-li o osobu právnickou
  • o vyřazení z evidence zemědělský podnikatel sám požádá
  • byl mu uložen zákaz činnosti týkající se  zemědělské výroby, jde-li o osobu fyzickou
  • jeho odpovědný zástupce přestane vykonávat svou funkci anebo mu byl uložen zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby, jde-li o osobu právnickou.
Pokud právní nástupce chce pokračovat v podnikání, oznámí tuto skutečnost příslušnému úřadu do 3 měsíců ode dne úmrtí zemědělského podnikatele. Nesplňuje-li právní nástupce do doby skončení řízení o dědictví podmínky uvedené pro zemědělského podnikatele – fyzickou osobu (viz. životní situace „Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele“), musí neprodleně ustanovit odpovědného zástupce. Po skončení řízení o dědictví platí pro právního nástupce ustanovení upravující podnikání v zemědělství obdobně.
4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost): O vyřazení z evidence zemědělského podnikatele může požádat zemědělský podnikatel (fyzická nebo právnická osoba), který již nehodlá provozovat zemědělskou výrobu – tzn. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a je způsobilá k právním úkonům, osoby vykonávající funkci statutárního orgánu, prokurista, správce konkurzní podstaty nebo jejich zástupci na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
5. Jaké jsou podmínky a postup při řešení životní situace: Zemědělský podnikatel požádá o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. V případě, že zemědělský podnikatel hodlá zrušit své jediné (resp. poslední) oprávnění k podnikatelské činnosti, je nutno k žádosti doložit pravomocný souhlas správce daně s ukončením činnosti (§ 35 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů).
6. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: Podáním písemné žádosti o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele.
7. Na které instituci životní situaci řešit: Příslušným úřadem k vyřazení z evidence zemědělského  podnikatele  je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územní působnosti se nachází místo trvalého pobytu zemědělského podnikatele (jde-li o fyzickou osobu) nebo sídlo zemědělského podnikatele (jde-li o právnickou osobu).
8. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: Úřad městské části Brno-Bosonohy, referát životního prostředí - Martina Dvořáková, tel.  547 422 711, e-mail: martina.dvorakova@bosonohy.cz, úřední dny pondělí 8:00 – 17:30 , středa 8:00 – 17:30 hod (přestávka 11:00-12:00).
9. Jaké doklady je nutné mít s sebou: Vyplněný formulář „Žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele“. K žádosti fyzická osoba doloží: Pravomocný souhlas správce daně s ukončením činnosti podle §35 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas je nezbytný v případě, že chcete zrušit své jediné (resp. poslední) oprávnění k podnikatelské činnosti.
10. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: Formulář „Žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele“ je možno vyzvednout na ÚMČ Brno-Bosonohy, referátu životního prostředí, Bosonožské nám. 1, Brno.
11. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: Bez poplatku.
12. Jaké jsou lhůty pro vyřízení: Lhůta pro vydání rozhodnutí o vyřazení z evidence je řešena správním řádem. Správní orgán vydá rozhodnutí ve věci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení. Po nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení z evidence je neprodleně proveden výmaz z evidence.
13. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: Český statistický úřad.
14. Jaké další činnosti  jsou po vás jako žadateli požadovány: Povinnost informovat o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele příslušný finanční úřad, okresní správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu.
15. Elektronická služba, kterou lze využít: -
16. Podle kterého právního předpisu se postupuje: Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
17. Jaké jsou související předpisy:
  •  zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  •  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  •  zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění
18. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: S výjimkou vydání kladného rozhodnutí o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele se na řízení podle zákona č. 252/1997 Sb. vztahuje správní řád.
19. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností: -
20. Nejčastější dotazy: -
21. Další informace: -
22. Informace o popisovaném postupu (řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě: -
23. Související životní situace a návody jak je řešit: -
24. Za správnost popisu odpovídá útvar: Referát životního prostředí Úřadu městské části Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, Brno.
25. Kontaktní osoba: Martina Dvořáková.
26. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 31. 12. 2010
27. Popis byl naposledy aktualizován: 17. 2. 2014
28. Datum konce platnosti popisu: Není stanoveno.
29. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: -
Vytvořeno 24.7.2012 15:18:43 - aktualizováno 13.5.2020 11:05:14 | přečteno 462x | ernest