Vydání souhlasu ke stavbám jednotlivých obytných budov a terénů v zápl. územích

Vydání souhlasu ke stavbám jednotlivých obytných budov a k terénním úpravám v záplavových územích neovlivňujících odtokové poměry

1. Kód: 192

2. Pojmenování (název) životní situace: Vydání souhlasu ke stavbám jednotlivých obytných budov a k terénním úpravám v záplavových územích neovlivňujících odtokové poměry.

3. Základní informace k životní situaci: Souhlas vodoprávního úřadu ÚMČ Brno – Bosonohy ke stavbám jednotlivých obytných budov a k terénním úpravám v záplavových územích neovlivňujících odtokové poměry se vydává dle ust. § 17 zák. č. 254/2001 Sb., vodní zákon v platném znění, a to na území Bosonohy v zátopovém území vodního toku Leskava. .

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat:

- fyzická osoba
- fyzická osoba podnikající – záměr souvisí s její podnikatelskou činností
- právnická osoba
- zplnomocněný zástupce těchto osob

5. Jaké jsou podmínky a postup při řešení životních situací: Obecná úprava zák. č. 254/2001 Sb., zákon o vodách v platném znění , ust. § 17.

6. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: Podáním žádosti na příslušném formuláři dle vyhl. č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

7. Na které instituci životní situaci řešit: ÚMČ Brno-Bosonohy, Bosonožské nám.1, 642 00 Brno.

8. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: ÚMČ Brno-Bosonohy, vodoprávní úřad v úřední dny pondělí 8:00–17:30 hodin, středa 8:00–17:30 hodin, jiné dny pouze po telefonické domluvě.

Ing. Lucie Pavelková, tel.: 547 422 715.

9. Jaké doklady je nutné mít s sebou: Na úřadě předložte vyplněný formulář s přílohami, zejména technický popis stavby a situace se zakreslením stavby.

10. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: Předepsaný formulář dle vyhl. č. 183/2018 Sb., k dispozici na zdejším vodoprávním úřadě.

11. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: Bez správního poplatku.

12. Jaké jsou lhůty pro vyřízení: V jednoduchých věcech lze rozhodnout bezodkladně, v ostatních případech 30 ev. do 60 dnů, ve složitých případech nejdéle do 3 měsíců.

13. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: Vlastník pozemku. 

14. Elektronická služba, kterou lze využít: podatelna@bosonohy.brno.cz

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje: Základním právním předpisem je zák. č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 17.

16. Jaké jsou související předpisy: Zák. č. 500/2004 Sb. správní řád.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: Souhlas není správním rozhodnutím, řádné opravné prostředky nejsou přípustné. Opatření je možno přezkoumat dle § 156 správního řádu.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: Pokuta dle vodního zákona za porušení jiných povinností může činit od 1 000,- Kč do 1 000 000,- Kč..

19. Nejčastější dotazy: Jednotlivé dotazy jsou velmi individuální a souvisí s typem stavby. Obecně nelze odpovědět, doporučujeme předchozí konzultaci konkrétní stavby na stavebním úřadě ÚMČ Brno-Bosonohy.

20. Další informace: Informace k novému stavebnímu zákonu lze najít na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (www.mmr.cz), na webových stránkách Ministerstva zemědělství - zejména pro vodní díla (www.mze.cz), informačním serveru magistrátu města Brna (www.brno.cz), případně v aktualitách zveřejňovaných na webových stránkách našeho úřadu

21. Související životní situace a návody, jak je řešit: Územně plánovací informace.

22. Za správnost popisu odpovídá útvar: ÚMČ Brno-Bosonohy.

23. Kontaktní osoba: Vodoprávní úřad - Ing. Lucie Pavelková.

24. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 01. 12. 2007

25. Popis byl naposledy aktualizován: 4. 7. 2013

26. Datum konce platnosti popisu: Bez omezení.

Vytvořeno 24.7.2012 14:42:16 - aktualizováno 7.5.2020 12:45:33 | přečteno 342x | ernest