Nájem obecních bytů

2. Kód - 043
3. Pojmenování životní situace – nájem obecních bytů
4. Základní informace k životní situaci – na městskou část lze podat žádost o pronájem obecního bytu a tím vyřešit bytovou situaci žadatele. Žádost o byt přijímá městská část, kterou si žadatel o pronájem obecního bytu zvolí. Žadatel může podat žádost na více městských částí.
Výběr žadatelů o pronájem obecního bytu provádí Bytová komise městské části Brno-Bosonohy, a předloží ke schválení Radě městské části Brno-Bosonohy. Výběr se provádí dle Kritérií pro výběr žadatelů o pronájem obecního bytu v Městské části Brno-Bosonohy, která zohledňují datum podání žádosti, specifikaci žadatele, zdroj příjmů žadatele, současnou bytovou situaci žadatele, charakter bytu, velikost, a dále je zde subjektivní kriterium, což jsou jiné důvody hodné zvláštního zřetele, ekonomický, společenský přínos pro městskou část a také okolnosti snižující závažnost současné bytové situace. Kritéria pro výběr žadatelů o pronájem obecního bytu v MČ Brno-Bosonohy jsou k dispozici na www.bosonohy.cz, - Úřad městské části – důležité dokumenty. Při uvolnění bytu bytová komise projedná znovu všechny žádosti o pronájem obecního bytu.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat – Žádost o byt může podat kterýkoliv občan ČR nebo cizinec, který pobývá na území ČR v souladu s právními předpisy o pobytu cizinců. Žadatel musí být zletilý, musí splňovat podmínku, že nevlastní on ani jeho manžel(ka) bytový či rodinný dům nebo byt, pokud neprokáží, že jej ze závažných důvodů nemohou užívat, anebo nejsou nájemci bytu na dobu neurčitou, nebo jsou nájemci bytu v majetku města Brna, který je vzhledem k finanční a sociální situace, nebo k věku nebo zdravotnímu stavu žadatele, jeho manžela(ky) nebo jeho nezletilých dětí nevyhovující, a nabídne městské části, u níž o byt žádá a která je pronajímatelem žadatelem užívaného bytu, jeho uvolnění.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace – řádně vyplněná žádost o pronájem se všemi přílohami, prokázání řádného zaměstnání a dostatečného příjmu na úhradu nájemného za byt. Žadatelé jsou povinni dokládat každoročně k 30.6. a k 31.12. veškeré svoje příjmy a to i v případě, že se nemění, a dále každoročně k 30.11. písemně oznamovat městské části, zda na žádosti obyt trvají. Toto nemusí učinit v roce, v němž byla žádost o byt podána.
Dále jsou žadatelé povinni do 30 dnů po dni, ve kterém ke změně došlo, doložit veškeré změny a skutečnosti, které mohou mít vliv na posuzování žádosti.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace – vyplnění formuláře žádosti o pronájem obecního bytu a se všemi požadovanými přílohami ho doručí městské části.
8. Na které instituci životní situaci řešit – Úřad městské části města Brna, Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00, tel. 547 422 701
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit – Úsekový referát 01-bydlení , I.poschodí, dveře č. 201a, v úřední dny pondělí a středa 8-17:30 hod., kontaktní osoba – Jarmila Dočekalová, telefon 547 422 701, e-mail : jarmila.docekalova@bosonohy.cz
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou – k žádosti o pronájem obecního bytu je třeba k ověření totožnosti předložit OP (trvalé bydliště, platnost, stát. občanství), rovněž manžel(ka), druh, družka, v případě písemně zaslané žádosti úředně ověřený podpis žadatele
- doložit doklady od bytu uživatele, kde má žadatel trvalý pobyt (evidenční list, nájemní smlouvu), popř. uzavřenou platnou podnájemní smlouvu – doložit smlouvy na dobu určitou na sociálních domech, charitě
- uvést jmenovitě, kdo je uživatelem bytu na trvalém bydlišti
- doložit doklad o tom, že není dluh na nájmu od bytových kanceláří, soukromých vlastníků
- doložit potvrzení od zaměstnavatele + příjmy (rodičovský příspěvek, sociální dávky, daňové přiznání u živnostníků, doklad z evidence Úřadu práce)
- předložit rodné listy dětí
- u žádosti ze zdravotních důvodů je nutno doložit i lékařské zprávy (i dětí), doporučení sociálního referátu
- u rozvedených manželů doložit rozsudek o rozvodu + nabytí právní moci +majetkové vypořádání po rozvodu manželství, vypsat důvodu žádosti o byt, uvést dřívější bydliště, důvody jejich opuštění
- doložit rozhodnutí SÚ o havarijním stavu bytu
- přiložit udělení souhlasu k elektronickému či jinému zpracování svých osobních údajů uvedených v žádosti o byt pro účely vedení evidence žadatelů o byt
11.Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici – ikona souboruformulář žádosti o pronájem obecního bytu ZDE, k dispozici na webových stránkách www.bosonohy, - Úřad městské části - formuláře ke stažení, nebo osobně v kanceláři úřadu, ÚMČ města Brna, Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, I.poschodí, dveře č. 201a.
12.Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit – za podání žádosti o pronájem obecního bytu nejsou žádné poplatky
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení – Městská část do 30 dnů po obdržení žádosti o pronájem obecního bytu oznámí žadateli, zda byl do seznamu žadatelů o pronájem obecního zapsán, případně z jakého důvodu nebude jeho žádost evidována.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace – nejsou.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány – žádné.
16. Elektronická služba, kterou lze využít – www.bosonohy.cz
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje – Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady
18. Jaké jsou související předpisy – Kritéria pro výběr žadatelů o pronájem obecního bytu v Městské části Brno-Bosonohy.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují –nejsou
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností – uvede-li žadatel nepravdivé údaje, neoznámí-li změnu skutečností rozhodných pro posouzení žádosti o byt, neoznámí-li každoročně k 30.11. zda na žádosti o pronájem obecního bytu trvá, nebo nastanou-li skutečnosti, pro které nemůže být zapsán do seznamu žadatelů, bude vyřazen ze seznamu žadatelů městské části.
21. Další informace – žádné.
22. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě –
23. Související životní situace a návody, jak je řešit – budou dle potřeby doplněny.
24. Za správnost popisu odpovídá – ÚMČ města Brna, Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, Úsekový referát 01-bydlení
25. Kontaktní osoba – Jarmila Dočekalová, referent Úsekového referátu 01-bydlení ÚMČ
26. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni – 31.3.2020
27. Popis byl naposledy aktualizován – 26.5.2020
28. Datum konce platnosti popisu – bez omezení
29. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace – budou dle potřeby doplněny.

Vytvořeno 24.7.2012 14:40:28 - aktualizováno 1.2.2021 14:25:40 | přečteno 1543x | ernest