Vydání rybářského lístku

1. Kód: 199

2. Pojmenování životní situace: Vydání rybářského lístku (dále také „RL“)

3. Základní informace: Rybářský lístek je základním dokladem pro vydání povolenky rybářským svazem k lovu ryb na území ČR. Rybářský lístek vydáváúřad místně příslušný podle místa trvalého pobytu žadatele.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost): Žadatelé s trvalým pobytem na území MČ Brno-Bosonohy. O rybářský lístek mohou žádat rovněž cizinci.

5. Jaké jsou podmínky a postup při řešení životní situace: K vydání prvního rybářského lístku je nutno doložit osvědčení o úspěšnémsložení zkoušky ze základních rybářských znalostí, další rybářský lístek se vydá žadateli, prokáže-li se dříve vydaným rybářským lístkem, popř. jiným dokladem osvědčujícím, že již držitelem rybářského lístku byl.

6. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: Žadatel musí podat písemnou žádost o vydání rybářského lístku na předepsaném formuláři včetně požadovaných náležitostí.

7. Na které instituci životní situaci řešit: Pro žadatele s trvalým pobytem v MČ Brno-Bosonohy: Úřad městské části Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00Brno. Cizinci podávají žádost tomu obecnímu úřadu, v jehož obvodu se zdržují.

8. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: ÚMČ Brno-Bosonohy, referát životního prostředí, v úřední dny pondělí a středa 8.00–17.30 hodin (přestávka 11.00–12.00).

9. Jaké doklady je nutné mít s sebou: K žádosti je třeba doložit doklad o získané kvalifikaci (osvědčení o získané kvalifikaci nebo dříve vydaný rybářský lístek nebo platný průkaz rybářského hospodáře, zástupce rybářského hospodáře a rybářské stráže), dokladtotožnosti, doklad o zaplacení správního poplatku. Cizinec předloží platný rybářský lístek nebo licenci vydanou v zemi, jejímž je občanem, a cestovní pas.

10. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: Předepsaný formulář ikona souboruŽádost o vydání rybářského lístku je k dispozici na ÚMČ Brno-Bosonohy, referátuživotního prostředí, Bosonožské nám. 1, Brno 

11. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Výše správního poplatku je stanovena podle doby platnosti vydaného RL (1, 3 nebo 10 let) a podle věku žadatele:

 • RL s roční platností: 100 Kč (pro osoby do 15 let věku 50 Kč),
 • RL s 3letou platností: 200 Kč (pro osoby do 15 let věku 100 Kč),
 • RL s 10letou platností: 500 Kč (pro osoby do 15 let věku 250 Kč),
 • RL krátkodobý 30 dní: 200 Kč (bez složení zkoušek),
 • RL doživotní 1000 Kč.

Správní poplatek lze uhradit na pokladně ÚMČ Brno-Bosonohy.

12. Jaké jsou lhůty pro vyřízení: Lhůta je dána správním řádem. Při předložení všech dokladů při podání žádosti se RL zpravidla vydává bezodkladně.

13. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: Nejsou stanoveni.

14. Elektronická služba, kterou lze využít: Nelze řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje: Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějšíchpředpisů; vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

16. Jaké jsou související předpisy:

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 14 sazebníku,
 • od 1. 7. 2017 zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: Pokud správní orgán žádost o vydání RL zamítne, lze proti tomuto rozhodnutí podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Odboru vodního a lesního hospodářství MMB a to podáním učiněným prostřednictvím ÚMČ Brno-Bosonohy. Poučení o opravném prostředku je vždy součástí rozhodnutí.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

 • za přestupky fyzických osob: dle § 30 zákona č. 99/2004 Sb., zákon o rybářství;
 • za správní delikty podnikajících fyzických osob a právnických osob: dle § 31 zákona č. 99/2004 Sb., zákon o rybářství;
 • za trestné činy: zpravidla dle § 304 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

19. Nejčastější dotazy: —

20. Další informace: —

21. Informace o popisovaném postupu (řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě: —

22. Související životní situace a návody jak je řešit: —

23. Za správnost popisu odpovídá útvar: Referát životního prostředí Úřadu městské části Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, Brno.

24. Kontaktní osoba: Martina Dvořáková, tel. 547 422 712 

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 1. 1. 2016

26. Popis byl naposledy aktualizován: 7.8.2019

27. Datum konce platnosti popisu: nestanoveno

Vytvořeno 24.7.2012 15:11:43 - aktualizováno 10.2.2023 10:18:26 | přečteno 673x | ernest