Ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění

1.  Název úkonu: Ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění


2.  V jakém případě ve věci jednat: V případě, že oprávněný příjemce dávky důchodového pojištění není schopen vzhledem k nepříznivému zdravotnímu stavu přebírat svůj důchod a hospodařit s ním.


3.  Charakteristika úkonu: Úřad městské části Brno-Bosonohy na základě podnětu rozhodne o ustanovení zvláštního příjemce důchodu a dohlíží, jak jím ustanovený zvláštní příjemce dávky plní své povinnosti. Neplní-li své povinnosti řádně, rozhodne o ustanovení jiného příjemce.  Zvláštní příjemce je povinen dávku použít pouze ve prospěch oprávněného a osob, které je oprávněný povinen vyživovat. Zvláštní příjemce je povinen na žádost oprávněného nebo úřadu, který jej ustanovil, podat písemné vyúčtování dávky, která mu byla vyplácena, a to do jednoho měsíce.


4.  Výsledek úkonu: Rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce důchodu. Zvláštní příjemce důchodu pak přijímá za oprávněného jeho důchod a nakládá s ním ve prospěch oprávněného.


5.   Kdy věc řešit: Úkon je zahájen na základě písemného podnětu.Podnět o ustanovení zvláštního příjemce podává oprávněný prostřednictvím tiskopisu. Nemůže-li ze zdravotních důvodů tento podnět podat oprávněný, může podnět podat osoba, která hodlá být zvláštním příjemcem důchodu oprávněného. Dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodne ÚMČ Brno-Bosonohy nejpozději do 30 dnů.


6.   Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: Předepsané formuláře: Podnět k zahájení řízení o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění ikona souboruZDE, Vyjádření ošetřujícího lékaře ikona souboruZDE. Další doklady: doklad potvrzující účast oprávněného příjemce důchodu na důchodovém pojištění (rozhodnutí o přiznání důchodu/poslední výměr důchodu/ústřižek od složenky). Formuláře si můžete vyzvednou i osobně na ÚMČ Brno-Bosonohy, Úsekový referát II – sociální péče, Bosonožské náměstí 1, 642 00 Brno, přízemí, dveře č. 110. Úřední hodiny pondělí a středa 8:00 hod. - 11:00 hod., 12:00 hod. – 17:30 hod. V jiné dny po předchozí domluvě. Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Nivnická, DiS., tel: 547 422 711, mobil: 733 699 206, e-mail: katerina.nivnicka@bosonohy.cz


7.  Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: Předepsané formuláře: Podnět k zahájení řízení o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění ikona souboruZDE, Vyjádření ošetřujícího lékaře ikona souboruZDE. Další doklady: doklad potvrzující účast oprávněného příjemce důchodu na důchodovém pojištění (rozhodnutí o přiznání důchodu/poslední výměr důchodu/ústřižek od složenky). Formuláře si můžete vyzvednou i osobně na ÚMČ Brno-Bosonohy, Úsekový referát II – sociální péče, Bosonožské náměstí 1, 642 00 Brno, přízemí, dveře č. 110. Úřední hodiny pondělí a středa 8:00 hod. - 11:00 hod., 12:00 hod. - 17:30 hod. V jiné dny po předchozí domluvě. Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Nivnická, DiS. Tel: 547 422 711. Mobil: 733 699 206. 


8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky:


E-mailem: podatelna.bosonohy@brno.cz

Datovou schránkou: kk8bxef


9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat:

Osobně: ÚMČ Brno-Bosonohy, Úsekový referát II – sociální péče, Bosonožské náměstí 1, 642 00 Brno, přízemí, dveře č. 110. Úřední hodiny pondělí a středa 8:00 hod. – 11:00 hod., 12:00 hod - 17:30 hod. V jiné dny po předchozí domluvě. Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Nivnická, DiS. Tel: 547 422 711. Mobil: 733 699 206.

Prostřednictvím podatelny ÚMČ Brno-Bosonohy: ÚMČ Brno-Bosonohy, Bosonožské náměstí 1, 642 00 Brno, přízemí, dveře č. 110. Provoz podatelny: pondělí, středa 8:00 hod. - 11:00 hod., 12:00 hod. – 17:30 hod., úterý, čtvrtek 8:30 hod.  – 11:00 hod., 12:00 hod. – 13:00 hod., pátek 8:30 hod. – 11:00 hod.

Prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.


10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: Bez poplatku


11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: V případě podnětu doručeného prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb poplatek za doručení. Jinak bez poplatku.


12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: není předmětem úkonu


13.Opravné prostředky: Odvolání, které lze podat písemně do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím Úřadu městské části Brno-Bosonohy. Odvolacím orgánem je Magistrát města Brna, Odbor sociální péče, Koliště 19, Brno.


14. Časté dotazy:

Jaký úřad je místně příslušný k řízení o ustanovení zvláštního příjemce důchodového pojištění?

Místní příslušnost se stanoví podle místa trvalého pobytu oprávněného příjemce důchodu (dle ust. § 11 odst. 1 písm. d) z.č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů).

Jak probíhá řízení o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění?

Oprávněný příjemce důchodu vyřizuje podnět k zahájení řízení o ustanovení zvláštního příjemce důchodu na ÚMČ Brno-Bosonohy, Úsekový referát II – sociální péče, Bosonožské nám 1, 642 00 Brno, přízemí, dveře č. 110, kontaktní osoba Mgr. Kateřina Nivnická, DiS., tel.: 547 422 711, mobil: 733 699 206, e-mail: katerina.nivnicka@bosonohy.cz V podnětu uvede konkrétní jméno osoby, která by měla být ustanovena zvláštním příjemcem důchodu.

V případě, že oprávněný příjemce není schopen vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podnět sám podat, může ho podat i osoba, která si přeje být ustanovena zvláštním příjemcem důchodu. V tomto případě se nevyžaduje souhlas oprávněného, je však třeba doložit vyjádření lékaře o jeho stávajícím zdravotním stavu a neschopnosti přebírat důchod.

Podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. f) z.č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, ustanoví správní orgán opatrovníka osobám zvlášť těžce zdravotně postiženým, s nimiž se nelze dorozumět ani prostřednictvím tlumočníka nebo prostředníka a z tohoto důvodu nejsou schopni podat vyjádření k řízení o ustanovení zvláštního příjemce důchodu. V případě, že ÚMČ Brno-Bosonohy musí pro správní řízení v dané věci ustanovit oprávněné osobě (důchodci) opatrovníka, je třeba vhodnou osobu nejprve hledat v rodině a blízkých osobách oprávněné osoby. Tento opatrovník nemůže být současně ustanoven zvláštním příjemcem důchodu oprávněné osoby.

Správní orgán provede před vydání rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění sociální šetření v místě bydliště oprávněné příjemce důchodu, aby zjistil, zda je splněn některý z důvodů pro ustanovení zvláštního příjemce.

Pokud správní orgán neshledá důvody pro ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění správní řízení nezahájí, a ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy podnět obdržel, vyrozumí podavatele, pokud o to on sám požádal.

Pokud správní orgán shledá důvody pro ustanovení zvláštního příjemce, zahájí z moci úřední správní řízení ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy podnět obdržel.


15. Sankce: Neplní-li zvláštní příjemce důchody své povinnosti (povinnost použít dávku důchodového pojištění pouze ve prospěch oprávněného a osob, které je oprávněný povinen vyživovat; povinnost využívat dávku důchodového pojištění dle pokynů oprávněného příjemce důchodu; povinnost na žádost ÚMČ Brno-Bosonohy podat písemné vyúčtování dávky důchodového pojištění, která mu byla vyplácena, a to do1 měsíce), rozhodne ÚMČ Brno-Bosonohy o ustanovení jiného příjemce


16. Působnost: státní správa vykonávaná v přenesené působnosti


17. Oblast: Sociální a zdravotní oblast


18. Klíčová slova: zvláštní příjemce důchodu


19. Počátek platnosti popisu úkonu: 25.5.2023


20. Konec platnosti popisu úkonu: bez omezení


21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému:

Vytvořeno 24.7.2012 15:22:11 - aktualizováno 14.5.2020 15:58:36 | přečteno 1237x | katerina.nivnicka