Stížnosti

1. Kód: 001

2. Pojmenování životní situace: Stížnost.

3. Základní informace: Stížnost je podání, které vyjadřuje určitý projev nespokojenosti s něčím nebo s někým a týká se osobních zájmů osoby, která je učinila. Za stížnost se nepovažují návrhy na zahájení řízení, odvolání, námitky proti jednotlivým úkonům a opatřením, spojeným s výkonem rozhodnutí podle zvláštních předpisů. Stížnost podaná ve prospěch jiného je oznámením, stížnost sledující širší společenský prospěch je podnětem.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat: Fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, právnická osoba.

5. Jaké jsou podmínky a postup při řešení životních situací: Podmínky nejsou stanoveny.

6. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: Stížnosti jsou podávány písemně. Z podání musí být zřejmé čeho, případně koho se stížnost týká.

7. Na které instituci životní situaci řešit: ÚMČ Brno-Bosonohy, Bosonožské nám.1, 642 00 Brno

8. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

ÚMČ Brno-Bosonohy:
- starosta MČ Brno-Bosonohy
- tajemník úřadu v úřední dny pondělí 8:00 – 17:30 hodin, středa 8:00 – 17:30 hodin, jiné dny pouze po telefonické domluvě.

9. Jaké doklady je nutné mít sebou: Nejsou požadovány.

10. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: Nepoužívají se.

11. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: Bez poplatku.

12. Jaké jsou lhůty pro vyřízení: Stížnosti jsou prošetřeny a vyřízeny bezodkladně , nejdéle do 60 dnů ode dne, kdy byly doručeny na ÚMČ Brno-Bosonohy .

13. Kteří jsou další účastníci (dotčení) k řešení životní situace: -

14. Elektronická služba, kterou lze využítpodatelna.bosonohy@brno.czstarosta@bosonohy.cztajemnik@bosonohy.cz

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ust. § 16 odst. 2 písm. f) a g), odst. 3, ust. § 17. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ust. § 175. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ust. § 16a. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ust. § 261.

16. Jaké jsou související předpisy:

- Listina základních práv a svobod

- zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

- Směrnice tajemníka MČ Brno-Bosonohy k vyřizování stížností ze dne 16. 7. 2018.

17. Jaké mohou být opravné prostředky a jak se uplatňují: Opravné prostředky nelze uplatnit, pouze lze podat opakovanou stížnost, pokud obsahuje nové skutečnosti. U stížnosti dle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu lze požádat nadřízený správní orgán o prošetření způsobu vyřízení stížnosti.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: Nejsou stanoveny.

19. Nejčastější dotazy: Nelze zobecnit.

20. Další informace: -

21. Informace o popisovaném postupu (řešení životní situace je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě): Na www.brno.cz.

22. Související životní situace a jak je řešit: -

23. Za správnost odpovídá útvar: ÚMČ Brno-Bosonohy.

24. Kontaktní osoba: tajemník úřadu

25. Popis byl zpracován podle právního stavu ke dni: 15.7.2019

26. Popis byl naposledy aktualizován: 15.5.2023

27. Datum konce platnosti popisu: Bez omezení.

Vytvořeno 24.7.2012 14:35:13 - aktualizováno 15.5.2023 14:17:37 | přečteno 1184x | ernest