Sociálně-právní ochrana dětí

Informace o výkonu agendy sociálně-právní ochrany dětí

Městské části statutárního města Brna Brno-střed a Brno-Bosonohy uzavřely veřejnoprávní smlouvu na zajištění výkonu přenesené působnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí (dále SPOD).
Na základě této smlouvy MČ Brno-střed zajišťuje pro MČ Brno-Bosonohy výkon agendy sociálně právní ochrany dětí (v souladu s ust. §§ 10-17, §§ 28-30, § 31-34, §§ 35-37, §§51, 52, §§ 54-57, § 59, § 62 zákona o SPOD).

Kontaktní údaje naleznete na internetových stránkách Městské části Brno-střed v sekci Radnice – Odbory úřadu – Odbor sociální a zdravotní, vedoucí odboru: Mgr. Eva Maláčová, tel.: 542 526 200, pracoviště: Malinovského nám. 4, 602 00 Brno

Dle zákona o SPOD musí však městská část i nadále plnit následující povinnosti:

  • poskytnout odpovídající pomoc dítěti, které se na obecní úřad obrátí s žádostí o pomoc při ochraně svého života a dalších svých práv.
  • poskytnout v rozsahu své působnosti pomoc rodiči nebo jiné osobě odpovědné za výchovu dítěte, která obecní úřad požádá o pomoc při výkonu svých práv a povinností
  • oznámit místně příslušnému OÚ ORP skutečnosti nasvědčující tomu, že se jedná o dítě uvedené v § 6 (zákona o SPOD), na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy se obecní úřad o těchto skutečnostech dozví
  • sdělit na výzvu příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR nebo na požádání žadatele o dávku pěstounské péče bezplatně údaje rozhodné pro nárok na dávku pěstounské péče, její výši nebo výplatu
  • sdělit na výzvu orgánu sociálně-právní ochrany dětí bezplatně údaje potřebné pro poskytnutí sociálně-právní ochrany nebo pro účely rozhodování o vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany.

Bližší informace lze poskytnout na odboru sociálním ÚMČ Brno-Bosonohy
Kontakt: 547 422 711, mob.: 733 699 206, e-mail: katerina.nivnicka@bosonohy.cz


Vytvořeno 17.9.2021 8:39:55 - aktualizováno 3.5.2023 13:39:57 | přečteno 890x | tana