Povolení kácení dřevin

1. Kód 122
2. Pojmenování životní situace: Povolení kácení dřevin ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
3. Základní informace: Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les vydává ÚMČ Brno-Bosonohy, Referát životního prostředí. Dřevina rostoucí mimo les je strom či keř rostoucí  jednotlivě i ve skupinách ve volné krajině i v sídelních útvarech na pozemcích mimo lesní půdní fond.
4. Kdo je oprávněn v této věci jednat: Vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou.
5. Jaké jsou podmínky a postup při řešení životní situace: Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních a zdravotních. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dní předem na úřad, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat. Povolení není třeba ke kácení dřevin na pozemcích, které jsou ve vlastnictví fyzických osob a jde-li o stromy s obvodem kmene do 80 cm měřených ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2. Povolení není třeba rovněž ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život, zdraví nebo škoda značného rozsahu. Tento zásah však musí být oznámen do 15 dnů od provedení kácení na úřad.
6. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: Písemná žádost o povolení kácení se podává na příslušný úřad.
7. Na které instituci životní situaci řešit: Úřad městské části Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00  Brno.
8. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: ÚMČ Brno-Bosonohy, Referát životního prostředí, Martina Dvořáková, v úřední dny pondělí 8:00 – 17:30 a středa 8:00 – 17:30 hod (přestávka 11:00-12:00).
9. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Žádost musí obsahovat:
 • jméno, datum narození a adresu žadatele
 • doložení vlastnického práva, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, či nájemního                
 • nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemkům a k dřevinám rostoucím mimo les
 • specifikaci dřevin, které mají být káceny, druh, počet, velikost ploch
 • keřů a situační zákres
 • udání obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí
 • zdůvodnění žádosti
10. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: Formulář žádosti je k dispozici na ÚMČ Brno-Bosonohy,referátu životního prostředí nebo ikona souborustáhnout zde.
11. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: Všechny úkony spojené s povolením jsou bezplatné.
12. Jaké jsou lhůty pro vyřízení: V jednoduchých věcech rozhodne orgán ochrany přírody bezodkladně, v ostatních případech do 60 dnů od zahájení řízení, ve zvláště složitých případech až do 90 dnů.
13. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: Vlastníci a spoluvlastníci pozemku, občanská sdružení, která se přihlásí jako účastník řízení a ten, jehož práva mohou být kácením dřevin dotčena.
14. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány: Ve složitých případech  doložení posudků (dendrologie, statika v případě kořenů narušujících stavbu, prohlídka kanalizace v případě prorůstání kořenů do kanalizace), u rozsáhlejších porostů znalecký posudek obsahující inventarizaci, popis a ocenění dřevin.
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje: Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
16. Jaké jsou související předpisy: Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: Odvolání proti rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení k Odboru životního prostředí MMB, Kounicova 67,Brno, a to podáním učiněným prostřednictvím příslušného ÚMČ.
18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
 • Uložení pokuty až do výše 10.000,-Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že nesplní ohlašovací povinnost
 • Uložení pokuty až do výše 20.000,- Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že poškodí nebo bez povolení pokácí dřevinu rostoucí mimo les
 • Uložení pokuty až do výše 100.000,- Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že závažně poškodí nebo pokácí bez povolení skupinu dřevin rostoucích mimo les
 • Uložení pokuty až do výše 1.000.000,- Kč právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti, která se dopustí protiprávního jednání tím, že poškodí nebo pokácí dřevinu nebo skupinu dřevin rostoucích mimo les.
19. Nejčastější dotazy: Musí právnická osoba žádat i o stromy menšího obvodu? ANO. Platí povolování i na ovocné stromy? ANO.
20. Další informace
21. Informace o popisovaném postupu (řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
22. Související životní situace a návody jak je řešit
23. Za správnost popisu odpovídá útvar: Úřad městské části Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, Brno, referát životního prostředí.
24. Kontaktní osoba: Martina Dvořáková
25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1. 1. 2016
26. Popis byl naposledy aktualizován 26. 1. 2016
27. Datum konce platnosti popisu: Bez omezení 
Vytvořeno 24.7.2012 15:12:50 - aktualizováno 3.5.2023 14:03:34 | přečteno 522x | ernest