Ověření pravosti podpisu (legalizace)

1. Název úkonu: Ověření pravosti podpisu (legalizace)

 

2. V jakém případě ve věci jednat: V případě, že potřebujete ověřit, že podpis na listině je Váš nebo uznat před ověřující osobou, že podpis na listině je Váš.

 

3. Charakteristika úkonu: Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listiny neodpovídá. Legalizace se provádí na žádost. 

 

4. Výsledek úkonu: Ověřená pravost podpisu.  

 

5. Kdy věc řešit: Když vznikne potřeba získání ověřeného podpisu na listině.

 

6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: Úkon nelze iniciovat elektronicky.

 

7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky:  Žadatel předloží listinu, na které chce legalizovat podpis. Listinu buď před ověřující osobu podepíše nebo podpis na listině prohlásí za vlastní. Dále žadatel o legalizaci předloží k prokázání své totožnosti platný


  •       občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
  •       cestovní doklad, průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie nebo doklad opravňující k pobytu na               území České republiky podle zvláštního právního předpisu, jde-li o cizince, nebo
  •       identifikační průkaz vydaný Ministerstvem zahraničních věcí České republiky podle zvláštního právního předpisu,           jde-li o osobu požívající výsad a imunit podle mezinárodního práva.

 

8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: Úkon nelze iniciovat elektronicky.

 

9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: Osobně na ÚMČ Brno-Bosonohy, Bosonožské náměstí 1, 642 00 Brno. Úřední hodiny pondělí a středa 8:00 hod. – 11:00 hod., 12:00 hod - 17:30 hod. V jiné dny po předchozí domluvě. Legalizaci zajišťují na úřadě tři pracovníci:


  •   Podatelna a sociální referát: Mgr. Kateřina Nivnická DiS., přízemí, dveře č. 101
  •   Referát životního prostředí: Martina Dvořáková, 1. patro, dveře č. 202
  •   Stavební úřad: Ing. Lucie Pavelková, 2. patro, dveře č. 301

 Žadatel o ověření podpisu se může osobně obrátit na jakýkoliv jiný úřad, který ověření podpisu provádí.

 Žadatel může požádat ze závažných důvodů o provedení ověření podpisu i na jiném místě. Toto místo, ale musí ležet ve správním obvodu ÚMČ Brno-Bosonohy.

 

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: Úkon nelze iniciovat elektronicky.

 

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: Správní poplatek činí za každý ověřený podpis na listině 30,- Kč a je nutné ho uhradit v hotovosti.

 

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: ---------------

 

13. Opravné prostředky: -----------

 

14. Časté dotazy:

 

15. Sankce: ------------

 

16. Působnost: státní správa vykonávaná v přenesené působnosti

 

17. Oblast: Ověřování

 

18. Klíčová slova: ověření podpisu, ověřování, pravost podpisu

 

19. Počátek platnosti popisu úkonu: 1.6.2023

 

20. Konec platnosti popisu úkonu: bez omezení

 

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému:

  

Vytvořeno 26.5.2023 9:50:37 | přečteno 31x | katerina.nivnicka