Organizační struktura úřadu (Úseky)

Organizační struktura úřadu je členěna Úseky:

 • Sekretariát starosty a místostarosty (SSt)
 • Kancelář tajemníka (KTa)
 • Úsekový referát 1 (ÚR1)
 • Úsekový referát 2 (ÚR2)
 • Stavební úřad (SÚ)
 • Úsek údržby veřejného prostranství a správy budov (ÚVPaSB)
 • Úsek správy a provozu ICVČ BOSA (SBOSA)

Všechny Úseky jsou ve stejném organizačně-právním postavení v rámci ÚMČ. Úseky údržby a správy jsou organizační struktury ÚMČ nepodílející se na výkonu správních činností.


Org struktura ÚMČ B B 01 01 2020, obrázek se otevře v novém okně

Oblasti odborných působností jednotlivých Úseků ÚMČ

SStSekretariát starosty a místostarosty; Podatelna; Referát životního prostředí; Czech POINT; Ověřování opisů listin a podpisů; Výdej rybářských lístků. Organizačně se podílí na vydávání zpravodaje městské části. Vykonává působnost v oblastech dle Statutu města Brna: Územní rozvoj a výstavba; Hospodářský rozvoj, propagace města a evropské projekty; Tvorba a ochrana životního prostředí; Zemědělství, ochrana ZPF, veterinární a rostlinolékařská péče; Lesní hospodářství, myslivost a rybářství; Vnitřní věci; Archivnictví; Městská policie.

KTaKancelář tajemníka; Majetkový referát (pronájmy); Referát místních poplatků (veřejné prostranství). Zajišťuje administraci veřejných zakázek malého rozsahu. Vykonává působnost v oblastech dle Statutu města Brna: Hospodářský rozvoj, propagace města a evropské projekty; Finance a rozpočet; Majetek; Vnitřní věci; Živnostenské podnikání; Pozemkové úpravy; Požární ochrana; Obrana a bezpečnost; Kontrola; Hospodaření s městským majetkem.

ÚR1Finanční referát; Pokladna; Podatelna (zástup); Bytový referát; Referát místních poplatků. Zajišťuje hlášení místního rozhlasu. Vykonává dle Statutu města Brna působnost: Finance a rozpočet; Majetek; Bydlení; Doprava a silniční hospodářství; Zemědělství, o ZPF, veterinární a rostlinolékařská péče; Vnitřní věci; Kontrola; Finanční hospodaření.

ÚR2Sociální referát; Podatelna (zástup); Czech POINT; Ověřování opisů listin a podpisů; Komise pro projednávání přestupků; Pověřenec pro ochranu osobních údajů. Zajišťuje vítání občánků. Vykonává působnost v oblastech dle Statutu města Brna: Finance a rozpočet; Informatika; Vnitřní věci; Kultura; Památková péče; Zdravotnictví; Sociální péče; Školství.

Stavební úřad – Obecný stavební úřad; Speciální stavební úřad I. stupně na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích; Silniční správní úřad I. stupně na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích; Speciální stavební úřad I.  stupně u vodních děl a průzkumných hydrogeologických vrtů; Dopravní referát; Ověřování podpisů a listin (zástup); Czech POIN (zástup). Vykonává působnost v oblastech dle Statutu města Brna: Technické sítě; Vnitřní věci; Archivnictví.

ÚVPaSB – zajišťuje zimní a letní údržbu části veřejného prostranství a komunikací, úklid a svoz odpadků, správu budov v majetku MČ, opravy mobiliáře a údržbu městské zeleně.  Vykonává působnost v oblastech dle Statutu města Brna: Majetek.

SBOSA – zajišťuje běžný provozIntegrovaného centra volného času BOSA. Vede evidenci a administraci krátkodobých i dlouhodobých pronájmů. Vykonává působnost v oblastech dle Statutu města Brna: Mládež, tělovýchova, sport a rekreace.

Společné působnosti Úseků

V souvislosti s plněním úkolů na jednotlivých úsecích v rámci svěřené působnosti plní všechny Úseky a všichni zaměstnanci zařazení do Úřadu v potřebném rozsahu úkoly v těchto oblastech:

 • ochrana svěřeného majetku,
 • poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci,
 • požární ochrana,
 • ochrana zpracovávaných osobních údajů (GDPR).

Vytvořeno 2.9.2021 12:45:08 - aktualizováno 24.9.2021 16:48:32 | přečteno 6223x | tana