GDPR (o ochraně osobních údajů)

INFORMACE O OCHRANĚ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Dnem 25. 5. 2018 vešlo v platnost obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a souvisejících právních předpisů (dále jen nařízení GDPR).
Základní informace úřadu městské části jakožto správce osobních údajů:
 • Zpracování osobních údajů správcem, je přímo stanoveno právními předpisy.
 • Při zpracovávání osobních údajů správcem nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů fyzických osob.
 • Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu dle příslušných právních předpisů a Spisového a skartačního plánu správce
 • Správce nemá zájem ani oprávnění, jakékoliv osobní údaje předávat příjemci ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci.
 • Subjekty údajů se mohou obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv.
Dále ÚMČ informuje subjekty údajů o jejich právu požadovat následující (za podmínek stanovených čl. 15 až 20 nařízení GDPR):
 • právo na přístup, opravu, výmaz, omezení a právo na přenositelnost zpracovávaných osobních údajů
 • podat proti zpracování svých osobních údajů, zpracovávaných ÚMČ námitky:
 1. v písemné listinné podobě (s úředně ověřeným podpisem žadatele);
 2. v elektronické formě (e-mail s kvalifikovaným nebo zaručeným elektronickým podpisem žadatele prostřednictvím elektronické podatelny)
 3. prostřednictvím datové schránky žadatele.
 • možnost podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů stížnost, jestliže se domnívají, že zpracováním jejich osobních údajů je porušeno nařízení GDPR;
 • na účinnou soudní ochranu, jestliže mají za to, že jejich práva byla porušena v důsledku zpracování jejich osobních údajů v rozporu s nařízením GDPR.
Žadatel se osobně identifikuje správci předložením občanského průkazu nebo cestovního dokladu, o čemž je oprávněná osoba ÚMČ povinna učinit relevantní záznam na předmětné žádosti
 

Kontaktní údaje pověřence úřadu pro ochranu osobních dat, dle článku 37 GDPR:

Bc. Kateřina Škvařilová, DiS., tel. 547 522 712, katerina.skvarilova@bosonohy.cz

Osobní konzultace jsou možné po předchozí domluvě.