Zastupitelstvo MČ

Zastupitelstvo je nejvyšším kolektivním orgánem městské části v oblasti samostatné působnosti.

Mandát člena Zastupitelstva vzniká zvolením. Člen Zastupitelstva obce skládá na začátku funkčního období slib tohoto znění: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu městské části a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky." Člen Zastupitelstva vykonává svůj mandát osobně a v souladu se svým slibem a není přitom vázán žádnými příkazy.

Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti MČ dle zákonných pravomocí (z.č.128/2000 Sb., o obcích) a v rozsahu stanovených obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna č. 2082001, kterou se vydává Statut města Brna.  Městská část v samostatné působnosti ve svém územním obvodu pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

Zastupitelstvo může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány Výbory. Vždy se zřizuje Výbor finanční a Výbor kontrolní. Zasedání zastupitelstva svolává a zpravidla řídí starosta MČ. Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však 1x za 3 měsíce. Jednání zastupitelstva jsou veřejná a termín zasedání, místo konání a navržený program je zveřejňován alespoň 7 dní předem na úřední desce Úřadu MČ a také způsobem umožňujícím dálkový přístup. Jednání zastupitelstva se řídím schváleným jednacím řádem. Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva mají jeho členové, Rada a Výbory.

Pro volební období 2018-2022 má zastupitelstvo stanoveno 11 členů. Rada MČ se nevolí. Její pravomoci vykonává starosta a zastupitelstvo v rozdělení dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Plánované termíny zasedání zastupitelstva v roce 2022: 27.1., 24.2., 24.3., 28.4., 26.5., 23.6., 8.9.