E-podatelna a datová schránka

Pro elektronická podání má úřad zřízenu

Přijímána jsou podání s elektronickým podpisem i bez elektronického podpisu. 
Datové soubory jsou přijímány ve formátech: txt, html, doc, rtf, pdf, xls, jpeg, tiff, htm, docx, xlsx, tif, png, jpg, odt, ods, gif, xml, zfo, msg, eml, p7s, mp3, wav, mpeg, mpg.
Oznámení obsahující škodlivý kód (vir, spyware apod.) nebudou dále zpracovávána a podávající bude o této skutečnosti vyrozuměn.

Maximální velikost přijaté e-mailové zprávy elektronickou podatelnou může být z technických důvodů 9 MB. Datové soubory větší velikosti je nutné zaslat na datovém nosiči, případně jej doručit osobně.

O přijetí podání e-podatelnou je odesílatel informován zasláním zprávy.

Po vyzvednutí oznámení z datové schránky je odeslána podávajícímu podávající zprávu o doručení a vyzvednutí.

Jeli oznámení opatřeno certifikovaným elektronickým podpisem, ověřuje se platnost tohoto podpisu. O případné neplatnosti podpisu je odesilatel vyrozuměn a dále se oznámení nezpracovává.

Veškerá tato komunikace je směrována na elektronickou adresu, z níž je podání odesláno.

Při doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu, a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem tuto vadu dokumentu odstranit, nebude tento dokument dále zpracováván.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona; nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Podání podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů musí být:

  • v písemné listinné podobě (s úředně ověřeným podpisem žadatele);
  • v elektronické formě (e-mail s kvalifikovaným nebo zaručeným elektronickým podpisem žadatele prostřednictvím elektronické podatelny)
  • prostřednictvím datové schránky žadatele.

Podle nařízení o ochraně osobních údajů (NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016) má právo subjekt údajů (žadatel) získat od správce – od úřadu potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Správce údaje poskytne, po jednoznačné identifikaci žadatele

Datové zprávy zaslané orgánům veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky orgánu a občany.


Vytvořeno 6.9.2021 11:24:57 | přečteno 937x | tana