E-podatelna a datová schránka

Doručování dokumentů v digitální podobě

E-PODATELNA

podatelna.bosonohy@brno.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA

kk8bxef

Dokumenty v digitální podobě lze doručit:

 • prostřednictvím informačního systému datových schránek - maximální velikost jedné datové zprávy je 10 MB,
 • zasláním e-mailové zprávy na elektronickou podatelnu - maximální velikost jedné datové zprávy je 10 MB,
 • datové soubory větší velikosti je nutné zaslat na datovém nosiči, případně jej doručit osobně

Požadavky na podání dokumentů v digitální podobě:

 • jednou zprávou zasílejte pouze jedno podání, pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou jeho elektronickými přílohami
 • dokumenty v digitální podobě jsou přijímány v následujících formátech: txt, html, doc, rtf, pdf, xls, jpeg, tiff, htm, docx, xlsx, tif, png, jpg, odt, ods, gif, xml, zfo, msg, eml, p7s, mp3, wav, mpeg, mpg.

Způsob potvrzení podání v digitální podobě

Příjem zprávy na e-podatelnu je potvrzen odesílateli e-mailovou zprávou. Obsah zprávy je dán výsledkem prvotních kontrol podání z hlediska jeho čitelnosti, přítomnosti podpisu apod., není potvrzením splnění náležitostí podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno, že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, bude odesílatel vyzván k jejich odstranění, k čemuž mu bude poskytnuta přiměřená lhůta.

Postup v případě zjištění závad u přijatého podání v digitální podobě

Pokud dokument v digitální podobě vč. datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit (není čitelný), obsahuje škodlivý kód (např. chybný datový formát, vir), není v datovém formátu nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém lze přijmout dokumenty v digitální podobě, bude o této skutečnosti odesílatel, pokud je znám, vyrozuměn a bude mu stanoven postup pro odstranění vady dokumentu. Není-li možno určit odesílatele nebo nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu doručeného dokumentu odstranit, dále nebude dokument zpracováván.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona; nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Podání podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů musí být:

 • v písemné listinné podobě (s úředně ověřeným podpisem žadatele)
 • v elektronické formě (e-mail s kvalifikovaným nebo zaručeným elektronickým podpisem žadatele prostřednictvím elektronické podatelny)
 • prostřednictvím datové schránky žadatele

Podle nařízení o ochraně osobních údajů (NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016) má právo subjekt údajů (žadatel) získat od správce – od úřadu potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Správce údaje poskytne, po jednoznačné identifikaci žadatele

Datové zprávy zaslané orgánům veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky orgánu a občany.

Právní předpisy, které upravují postupy pro příjem elektronických podání

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
 • Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Vytvořeno 6.9.2021 11:24:57 | přečteno 4358x | tana