Bosonožský zpravodaj

Bosonožský zpravodaj, občasník, náklad 900 ks.

Formát A4, plnobarevně. 

Periodický tisk územního samosprávného celku.

Tiskne se pro městskou část Brno-Bosonohy.

Povoleno Ministerstvem kultury ČR - registrační značka: MK ČR E 12122.

Vydává: statutární město Brno, městská část Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00 Brno-Bosonohy, IČ: 44992785.

Grafická úprava: Ing. Aleš Kavlík.

Počítačová sazba: Jiří Stehlík.

Tisk: Tiskárna Helbich, a.s., Valchařská 36, 614 00 Brno.

Redakce: Ing. Aleš Kavlík, Tereza Nečasová, Mgr. Klára Jirkovská. Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení a stylistickou úpravu textů. Nevyžádané rukopisy se nevracejí.

Vydavatel není dle § 5 zákona č. 46/2000 Sb. zodpovědný za obsah reklam. Texty reklam nejsou bez vyžádání zadavatele korigovány.

Za obsah periodického tisku odpovídá vydavatel. Obsah příspěvků však nevyjadřuje vždy stanovisko redakce.

 

Bosonožský zpravodaj vychází od roku 1959, kdy byl ještě zhotovován na cyklostylu. Vydání prvních ročníků se nedochovalo, viz archiv jednotlivých  ročníků.


Příspěvky a ohlasy zasílejte na e-mail: zpravodaj@bosonohy.cz, případně na adresu: MČ Brno-Bosonohy, Bosonožský zpravodaj, Bosonožské nám. 1, 642 00 Brno.

Inzerci vyřizuje: Redakční rada, ceník a podmínky inzerce viz záložka "Možnosti inzerce".
Termíny uzávěrek jednotlivých čísel pro rok 2023:

1/2023......31.01.2023

2/2023......31.03.2023

3/2023......31.05.2023

4/2023......18.09.2023

5/2023......31.10.2023