Bosonožský zpravodaj

Bosonožský zpravodaj, občasník, náklad 900 ks.

Periodický tisk územního samosprávného celku.

Tiskne se pro městskou část Brno-Bosonohy

Povoleno Ministerstvem kultury ČR - registrační značka: MK ČR E 12122.

Vydává: statutární město Brno, městská část Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00 Brno-Bosonohy, IČ: 44992785.

Grafická úprava: Ing. Aleš Kavlík.

Počítačová sazba: Jiří Stehlík.

Tisk: Tiskárna Helbich, a.s., Valchařská 36, 614 00 Brno.

Redakce: Ing. Aleš Kavlík, Bc. Martin Blahák, Tereza Nečasová, Mgr. Klára Jirkovská,  Ing. Daniela Kalná. Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení a stylistickou úpravu textů. Nevyžádané rukopisy se nevracejí.

Vydavatel není dle § 5 zákona č. 46/2000 Sb. zodpovědný za obsah reklam. Texty reklam nejsou bez vyžádání zadavatele korigovány.

Za obsah periodického tisku odpovídá vydavatel. Obsah příspěvků však nevyjadřuje vždy stanovisko redakce.

 

Inzerci vyřizuje: Redakční rada


Bosonožský zpravodaj vychází od roku 1959, kdy byl ještě zhotovován na cyklostylu. Vydání prvních ročníků se nedochovalo, viz archiv jednotlivých  ročníků.

Příspěvky, ohlasy a inzerci zasílejte na e-mail: zpravodaj@bosonohy.cz, případně na adresu: MČ Brno-Bosonohy, Bosonožský zpravodaj, Bosonožské nám. 1, 642 00 Brno.


Termíny uzávěrek pro rok 2023:

1/2023......31.01.2023

2/2023......31.03.2023

3/2023......31.05.2023

4/2023......18.09.2023

5/2023......31.10.2023