Bosonožský zpravodaj

Bosonožský zpravodaj vychází v nákladu 1 000 - 1 200 výtisků a je distribuován do domácností v MČ Brno-Bosonohy zdarma. Periodický tisk územního samosprávného celku. Povoleno Ministerstvem kultury ČR - registrační značka MK ČR E 12122.  Formát A5, barevná obálka, černobílý vnitřek. Obsah příspěvků a inzerce nevyjadřuje stanovisko redakce. Příspěvky a ohlasy zasílejte na níže uvedený e-mail, popř. na adresu vydavatele, tj. MČ Brno-Bosonohy, Bosonožský zpravodaj, Bosonožské nám.1, 642 00 Brno. 

Bosonožský zpravodaj vychází od roku 1959, kdy byl ještě zhotovován na cyklostylu. Vydání prvních ročníků se bohužel nedochovalo. Zpravodaj postupně mění svou tvář, od roku 2015 je v současném  formát A5 s barevnou obálkou.
 
REDAKČNÍ RADA 
Martina Dočekalová, Alena Jarošová, Daniela Kalná, Miroslava Marečková, Šárka Kašparová

Termíny uzávěrek jednotlivých čísel jsou uváděny v tisku - obvykle k 15. dni v měsíci. Zpravodaj vychází 10x ročně.