OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO PARLAMENTU ČR

Titulní foto

Starosta městské části města Brna, Brno-Bosonohy v souladu s ustanovením § 15, odst.1, zákona č.247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:


  1. Volby do Senátu Parlamentu ČR se konají ve dnech 8. a 9. 10 2021. Hlasování začíná dne 8.10.2021 ve 14:00 hodin a končí ve 22:00 hodin. Dne 9.10.2021 začíná hlasování v 8:00 hodin a končí ve 14:00 hodin.
  2. Místo konání voleb v MČ Brno-Bosonohy je v základní škole Bosonožské nám. 100/44.
  3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR). Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
  4. Každému voliči budou dodány nejpozději tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky  i ve volební místnosti.
  5. Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, může ÚMČ Brno-Bosonohy požádat o vydání voličského průkazu. Žádost se podává buď osobně (do 6.10.2021) nebo písemně v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (do 1.10.2021).
  6. Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat ÚMČ Brno-Bosonohy, nebo v den hlasování okrskovou volební komisi, aby mohl hlasovat mimo hlasovací místnost prostřednictvím přenosné volební schránky, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku.

V Brně dne 20. září 2021

Miroslav Sojka, v.r.
starosta MČ Brno-Bosonohy


Vytvořeno 23.9.2021 8:38:48 | přečteno 10169x | tana