Oznámení o realizaci podrobného geotechnického průzkumu

Společnost INSET s.r.o., Lucemburská 7, 130 00 Praha 3, byla Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, závod Brno pověřena provedením podrobného geotechnického průzkumu „Rozšíření D1 01171 MÚK Kývalka – Brno západ, podrobný GTP“. Průzkum je navržen pro doplnění informací o základových poměrech na rozšíření dálnice D1, v úseku MÚK Kývalka až sjezd Brno západ v km 190, pro projektované šestipruhové uspořádání.

Objednatelem podrobného GTP je tedy Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno.

V rámci podrobného geotechnického průzkumu budou v navrhované trase dálnice a souvisejících staveb prováděny průzkumné inženýrskogeologické (89 ks), hydrogeologické (2ks) a dočasně vystrojené (5 ks) strojně vrtané sondy.

Průběh všech průzkumných prací bude koordinován v rámci dohod s majiteli a uživateli dotčených pozemků. Při těchto pracích se předpokládá, že budou prováděny tak, aby v co nejmenší míře omezily vlastnická, resp. uživatelská práva. A aby nedošlo ke škodám na majetku a životním prostředí. S ohledem na tuto skutečnost budou průzkumné práce prováděny v období cca říjen 2023 – červen 2024.

Současně bude provedena repasportizace hydrogeologických objektů (domovních studní a vrtů) v okolí stavby (jedná se o 22 ks studní a vrtů, které byly pasportizovány v roce 2007 firmou GEOSTAR, spol. s.r.o. Součástí uvedených prací bude i vzorkování podzemních vod a jejich následný rozbor v příslušné akreditované laboratoři. Pasportizaci studní budou provádět pracovníci firmy INSET s.r.o., kteří se majitelům objektů budou prokazovat pověřením k provádění uvedených činností a osobními doklady.


ikona souboruMapa

Vytvořeno 12.9.2023 12:15:24 | přečteno 1319x | katerina.nivnicka