Oznámení o době a místě konání voleb

Ikona volby

 

O Z N Á M E N Í

o době a místě konání voleb

Starosta městské části města Brna, Brno-Bosonohy v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů,   oznamuje:

  • Volby do Zastupitelstva městské části Brno-Bosonohy a do Zastupitelstva města Brna se konají ve dnech 23 9 2022 a 24.9.2022. Hlasování začíná v pátek 23.9.2022 ve 14:00 hodin a končí ve 22:00 hodin. V sobotu  24.9.2022 začíná hlasování v 8:00 hodin a končí ve 14:00 hodin.

  • Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR). Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

  • Každému voliči budou dodány nejpozději tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky  i ve volební místnosti.

  • Hlasovat na voličský průkaz ve volbách do zastupitelstva městské části ani zastupitelstva města nelze!

  • Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat ÚMČ Brno-Bosonohy, nebo v den hlasování okrskovou volební komisi, aby mohl hlasovat mimo hlasovací místnost prostřednictvím přenosné volební schránky, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku.

  • Právo volit má státní občan jiného státu, který je v MČ Brno-Bosonohy přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu, požádá o zápis do dodatku voličského seznamu  a právo volit mu přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv.

V současné době mohou být do dodatku zapisováni na základě vlastní žádosti pouze občané členských států EU, neboť Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii má zatím jako jediná charakter mezinárodní smlouvy.

  • Místo konání voleb je v základní škole Bosonožské nám. 100/44.


V Brně dne: 7.9.2022

 

Míroslav Sojka, v.r.

Starosta MČ Brno-Bosonohy


ikona souboruOZNÁMENÍ


Vytvořeno 8.9.2022 14:31:50 | přečteno 5133x | katerina.skvarilova