Bosonohy >  VÝSTAVBA KANALIZACE

VÝSTAVBA KANALIZACE

ZJEDNODUŠENÝ KOORDINAČNÍ A SITUAČNÍ PLÁN - DOSTAVBA KANALIZACE V BRNĚ II - SEKCE BOSONOHY

Koordinační situace č. 1 ZDE
Koordinační situace č. 2 ZDE
Koordinační situace č. 3 ZDE
Koordinační situace č. 4 ZDE
Koordinační situace č. 5 ZDE
Koordinační situace č. 6 ZDE
Koordinační situace č. 7 ZDE
Koordinační situace č. 8 ZDE

AKTUÁLNÍ STAV A PLÁN PROVÁDĚNÝCH PRACÍ – VÝHLED NA OBDOBÍ 21.1.-27.1.2021

Stav ke dni 9.12.2020

SO III.01 Bosonožské náměstí :

-          Dokončena splašková kanalizace včetně přípojek na veřejné části
-          Dokončeny rekonstrukce šachet na stávající dešťové kanalizaci
-          Výstavba komunikace ( levá část náměstí ) zde bude zahájena od 1.2.2021 – dle klimatických podmínek . Do pátku 18.12 budou opraveny výtluky asfaltovou směsí .
SO III.02 Přímá :
-          Dešťová kanalizace dokončena , od pondělí 14.12 do pátku 18.12 zde bude probíhat výstavba nových splaškových přípojek a komunikace bude do 18.12. provizorně zapravena asfaltovývm recyklátem .
SO III.03 Ztracená :
-          Provedena provizorní přeložka vodovodu. Od 1.2.2021 budou zahájeny práce na splaškové a poté dešťové kanalizaci.
SO III.04 Rušná :
-          Bylo provedeno zpevnění přilehlé polní cesty panely , do 9.12.2020 zde bude provedeno zpevnění křižovatky Rušná/Mlaty asfaltem včetně zapravení výtluků v celé ulici Rušná
SO III.05 Vratná :
-          Pokračují práce na splaškové kanalizaci , dle možností stavby umožněn vjezd a výjezd do Padělíků vždy od 16:00 do 07:00. Práce se nám tady zpomalují z důvodu nutného vybourávání stávající vrstvy asfaltů – až 70 cm …Do 18.12 bude proveden úklid a provizorní zapravení rýhy asf. recyklátem.
SO III.06 Za Vodojemem :   
-          Dokončena přeložka vodovodu , včetně nových přípojek .
-          Bude dokončen jeden úsek dešťové stoky do pátku 11.12 – ze zadní části ulice bude umožněn vjezd a výjezd přes starou cihelnu na Skalní s výjezdem na Pražskou .
SO III.07 Pusty :
SO III.08 Jámy :
-          Obslužnost zde bude v případě neprůjezdnosti ul Za Vodojemem a Přímá zajištěna přes starou cihelnu na Skalní s výjezdem na Pražskou. Sledujte prosím dopravní značení.
SO III.09 Zájezdní :
-          Provedena přeložka plynu, další práce budou zahájeny v polovině roku 2021.
SO III.10 Pražská za mostem :
SO III.11 Průjezdní :
-          Dokončena splašková i dešťová stoka včetně přípojek na veřejné části . Výstavba nové komunikace zde bude dokončena do 31.3.2021
SO III.12 Vzhledná :
SO III.13 U Smyčky :
-          Rýha na sondách ve střední části ulice byla zasypána . Práce na výstavbě splaškové stoky budou zahájeny od začátku roku 2021.
SOIV.02 Padělíky :
-          Probíhá projednávání a schvalování změny projektové dokumentace . Stávající jednotná stoka bude ponechána beze změny a bude prohlášena za splaškovou kanalizaci . Rekonstruovat se budou pouze splaškové přípojky .
Dále zde bude vybudována nová dešťová kanalizace ( v minimální hloubce ) včetně přípojek s tím , že horní část bude napojena do ulice Vratná a spodní část do ulice U Smyčky .
Zahájení prací předpokládáme od 1.2.2021. Před zahájením výstavby budeme občany informovat o podrobném postupu prací.
SOIV.03 Práčata :
-          Výstavba hlavní stoky byla přerušena z důvodu zjištěné kolize se stávajícím vodovodem , který je nutno přeložit . Toto už nám BVK v zimním období nepovolí . Proto jsme práce přesunuli na splaškové přípojky od začátku ulice . Obslužnost zadní části ulice bude zajištěna přes Bos. nám. , Přímou a Rebovku .
-          V tomto týdnu jsme zde vyfrézovali rýhu pro novou dešťovou stoku . Do 18.12 zde bude probíhat výstavba nových splaškových přípojek a komunikace pak bude uklizena a rýhy provizorně zapraveny asfaltovým recyklátem .
SOIV.05 Vrchní :
-          Projednává se změna projektové dokumentace .
SOIV.06 Hoštická :
-          V horní části pokračují práce na vodovodních přípojkách .
-          Ve spodní části je dokončena rekonstrukce vodovodu –Zahájili jsme práce na výstavbě nové komunikace v úseku od křižovatky k točně autobusu MHD směrem ke hřišti v celé šířce ulice. Provádíme zde i sanaci podloží vrstvou štěrkodrti , vzhledem k nevyhovující únosnosti pláně . 18.12.2020 se zde práce přeruší a bude umožněn průjezd staveništěm.
SOIV.07 Ostopovická :
-          Probíhá dokončování dláždění chodníků . Ve čtvrtek 10.12. ( POKUD TO DOVOLÍ KLIMATICKÉ PODMÍNKY  ) zde bude probíhat pokládka finální asfaltové vrstvy komunikace. OD ČTVRTKA 7:00 DO PÁTKU 8:00 NEBUDE MOŽNÝ VJEZD ANI VÝJEZD VOZIDLY NA UL. OSTOPOVICKOU ANI NA UL. ŠEVČENKOVU.
SOIV. 08 Kolmá
-          Předpoklad zahájení prací od 1.2.2021.
SOIV. 09 Ševčenkova
-          Probíhá výstavba splaškové stoky v horní části. Práce budou dokončeny do 1.2.2021.
-          21.a 22.12 bude probíhat úklid a práce zde budou do 4.1.2020 přerušeny
SOIV.10 Troubská
-          Tady zahájíme od 1.2.2021
SOIV.11 Skalní
-          Zahájeny práce na výstavbě splaškové stoky od křižovatky Skalní / Křivánky směrem ke stavebnímu bazaru.
-          Od 24.11 jsme zahájili i dešťovou stoku od bazaru směrem k ulici K Berce.
SOIV.12 Křivánky
SOIV.13 K Berce
-          Zahájeny práce na dešťové kanalizaci , do 18.12 zde provedeme úklid a provizorní zapravení rýhy. Práce zde budou pokračovat od 18.1.2020
SOIV.14 Mlaty
-          Práce na splaškové i dešťové kanalizaci včetně přípojek zde byly dokončeny . Do 18.12 provedeme úklid a provizorní zapravení rýhy asf. recyklátem . Práce zde budou zahájeny od 1.2. přeložkami sdělovacích kabelů f. CETIN a od 1.3. pak rekonstrukcí vodovodu ( hlavního řadu ) . Dle projektové dokumentace zde provádíme pouze rekonstrukci ( výměnu ) stávajících vodovodních přípojek . Pokud někdo bude chtít novou vodovodní přípojku , musí si sám zajistit stavební povolení , projektovou dokumentaci a  výstavbu financovat z vlastních zdrojů.
SOIV.15 Rebovka

Obecně chceme do 18.12 . veškeré výkopy zasypat a komunikace upravit asfaltovým recyklátem . Pokračování prací předpokládáme od 5.1.2021 dle klimatických podmínek.

Aktualizace k 2.12.2020
K aktuálnímu průběhu prací a k dalšímu harmonogramu s výhledem do 18.12.2020 nám poskytnul informace hlavní stavbyvedoucí pan Antonín Slanina (OHL ŽS) tel.725 984 591
Barevně jsou v textu zdůrazněny podstatné změny oproti předešlé aktualizaci.
V období od 19.12.2020 do 03.01.2021 bude stavba „přerušena“ a zabezpečena tak aby byla zajištěna bezpečnost a dopravní obslužnost.
Zimní údržbu (jakož i běžnou údržbu), komunikací a chodníků ulic v oblasti dotčených výstavbou kanalizace zajišťuje, dle stavebního povolení a smlouvy s MMB, dodavatel stavby OHL ŽS a jeho subdodavatelé. V ulicích stavbou nedotčených tuto údržbu zajišťuje MČ prostřednictvím smluvního partnera.
Bosonožské náměstí :
-          Dokončena splašková kanalizace včetně přípojek na veřejné části
-          Dokončeny rekonstrukce šachet na stávající dešťové kanalizaci
-          Výstavba komunikace (levá část náměstí) zde bude zahájena od 1.2.2021 – dle klimatických podmínek
Přímá :
-          Pokračují práce na dešťové kanalizaci v úseku Vratná – Za Vodojemem , předpoklad dokončení do 1.12 . Práce na přípojkách budou prováděny pouze v takovém rozsahu , aby byl stále umožněn průjezd ulicí . Do 18.12 zde hodláme dokončit všechny práce na kanalizaci a ulici uvolnit .
Ztracená :
-          Provedena provizorní přeložka vodovodu. Od 1.2.2021 budou zahájeny práce na splaškové a poté dešťové kanalizaci.
Rušná :
-          Bude provedeno zpevnění stávající komunikace a přilehlé polní cesty 8.12.2020.
Vratná :
-          Pokračují práce na splaškové kanalizaci , dle možností stavby umožněn vjezd a výjezd do Padělíků vždy od 16:00 do 07:00 . Práce se nám tady zpomalují z důvodu nutného vybourávání stávající vrstvy asfaltů – až 70 cm …
Za Vodojemem :   
-          Dokončena přeložka vodovodu , včetně nových přípojek .
-          Bude proveden jeden úsek dešťové stoky, tak aby byla zachována doprava.
-          Práce na splaškové kanalizaci budou pokračovat po dokončení objízdné trasy. Předpoklad od 7.12.2020
Pusty :-----------------------------------
Jámy :
-          Dokončena do poloviny ulice přeložka vodovodu včetně přípojek . Pokračují práce na dokončení objízdné trasy - rozšíření násypu v koruně a doplnění betonových svodidel .
Předpokládáme zprovoznění objízdné trasy od 7.12. – v návaznosti na probíhající práce na ul. Skalní.
Zájezdní :
-          Provedena přeložka plynu, další práce budou zahájeny v polovině roku 2021.
Pražská za mostem :
Průjezdní :
-          Dokončena splašková i dešťová stoka včetně přípojek na veřejné části . Výstavba nové komunikace zde bude dokončena do 31.3.2021
Vzhledná :----------------------------
U Smyčky :
-          Rýha na sondách ve střední části ulice byla zasypána . Práce na výstavbě splaškové stoky budou zahájeny od začátku roku 2021.
Padělíky : Probíhá projednávání a schvalování změny projektové dokumentace . Stávající jednotná stoka bude ponechána beze změny a bude prohlášena za splaškovou kanalizaci . Rekonstruovat se budou pouze splaškové přípojky .
Dále zde bude vybudována nová dešťová kanalizace ( v minimální hloubce ) včetně přípojek s tím , že horní část bude napojena do ulice Vratná a spodní část do ulice U Smyčky .
Zahájení prací předpokládáme od 1.2.2021. Před zahájením výstavby budeme občany informovat o podrobném postupu prací .
Práčata :
-Výstavba hlavní stoky byla přerušena z důvodu zjištěné kolize se stávajícím vodovodem, který je nutno přeložit. Toto už nám BVK v zimním období nepovolí. Proto jsme práce přesunuli na splaškové přípojky od začátku ulice. Obslužnost zadní části ulice bude zajištěna přes Bos. nám. , Přímou a Rebovku. Po uzavření ulice Přímá  od.8.12. objízdnou trasou přes Skalní, cihelnu, Jámy, Za vodojemem a Rebovku.
Vrchní :
-          Projednává se změna projektové dokumentace .
Hoštická :
-          V horní části pokračují práce na vodovodních přípojkách .
-          Ve spodní části je dokončena rekonstrukce vodovodu –Zahájili jsme práce na výstavbě nové komunikace v úseku od křižovatky k točně autobusu MHD směrem ke hřišti v celé šířce ulice. Provádíme zde i sanaci podloží vrstvou štěrkodrti , vzhledem k nevyhovující únosnosti pláně .
Obslužnost horní části ulice pak bude zajištěna přes ulici Vzhledná , nebo po objízdné trase z konce ulice na Pražskou .
Ostopovická :
-          Probíhá dokončování dláždění chodníků . V úterý 8.12. zde bude probíhat pokládka finální asfaltové vrstvy komunikace. OD ÚTERÝ 7:00 DO STŘEDY 8:00 NEBUDE MOŽNÝ VJEZD ANI VÝJEZD VOZIDLY NA UL. OSTOPOVICKOU ANI NA UL. ŠEVČENKOVU.
Kolmá
-          Předpoklad zahájení prací od 1.2.2021.
Ševčenkova
-          Probíhá výstavba splaškové stoky v horní části. Práce budou dokončeny do 1.2.2021.
Troubská
-          Tady zahájíme od 1.2.2021
Skalní
-          Zahájeny práce na výstavbě splaškové stoky od křižovatky Skalní / Křivánky směrem ke stavebnímu bazaru .
-          Od 24.11 jsme zahájili i dešťovou stoku od bazaru směrem k ulici K Berce.
Křivánky -----------------------
K Berce  ------------------------
Mlaty
-          Probíhají práce na dešťových přípojkách, do konce roku je dokončíme.

Aktualizace k 24.11.2020

K aktuálnímu průběhu prací a k dalšímu harmonogramu s výhledem do 25.11.2020 nám poskytnul informace hlavní stavbyvedoucí pan Antonín Slanina (OHL ŽS) tel.725 984 591
Tučným písmem jsou v textu zdůrazněny podstatné změny oproti předešlé aktualizaci.
V období od 19.12.2020 do 03.01.2021 bude stavba „přerušena“ a zabezpečena tak aby byla zajištěna bezpečnost a dopravní obslužnost.
Zimní údržbu (jakož i běžnou údržbu), komunikací a chodníků ulic v oblasti dotčených výstavbou kanalizace zajišťuje, dle stavebního povolení a smlouvy s MMB, dodavatel stavby OHL ŽS a jeho subdodavatelé. V ulicích stavbou nedotčených tuto údržbu zajišťuje MČ prostřednictvím smluvního partnera.
Bosonožské náměstí:
-          Dokončena splašková kanalizace včetně přípojek na veřejné části
-          Dokončeny rekonstrukce šachet na stávající dešťové kanalizaci
-          Výstavba komunikace (levá část náměstí) zde bude zahájena od 1.2.2021–dle klimatických podmínek
Přímá:
-          Pokračují práce na dešťové kanalizaci v úseku Vratná – Za Vodojemem, předpoklad dokončení do 1.12. Práce na přípojkách budou prováděny pouze v takovém rozsahu, aby byl stále umožněn průjezd ulicí. Do 18.12 zde hodláme dokončit všechny práce na kanalizaci a ulici uvolnit.
Ztracená:
-          Pokračují práce na provizorní přeložce vodovodu . Zástupce IS Brno osloví v tomto týdnu místní obyvatele s žádostí o projednání termínu odstávky vody a následných propojů. Přepojení proběhne 24.11.2020, poté zásyp.
Rušná:--------------
Vratná:
-          Pokračují práce na splaškové kanalizaci, dle možností stavby umožněn vjezd a výjezd do Padělíků vždy od 16:00 do 07:00. Práce se nám tady zpomalují z důvodu nutného vybourávání stávající, mimořádně nadměrné vrstvy asfaltů–až 70 cm.
Za Vodojemem:   
-          Dokončena přeložka vodovodu, včetně nových přípojek. Práce na splaškové kanalizaci budou pokračovat po dokončení objízdné trasy. Předpoklad od 1.12.2020
Pusty:
Jámy:
-          Dokončena do poloviny ulice přeložka vodovodu včetně přípojek. Pokračují práce na dokončení objízdné trasy - rozšíření násypu v koruně a doplnění betonových svodidel.
Předpokládáme zprovoznění od 1.12. – pokud nám to klimatické podmínky dovolí.
Zájezdní :
-          Probíhají práce na přeložce plynovodu ve spodní části ulice. 19.11 budou provedeny propoje na stávající plyn (případná odstávka zásobování plynem bude včas avizována pracovníky plynáren). Propoj dokončen 20.11.2020, do 27.11.2020 bude zapraveno.
Pražská za mostem:-----------------
Průjezdní:
-          Dokončena splašková i dešťová stoka včetně přípojek na veřejné části. Výstavba nové komunikace zde bude dokončena do 31.3.2021
Vzhledná:----------------
U Smyčky:
-          Rýha na sondách ve střední části ulice byla zasypána. Práce na výstavbě splaškové stoky budou zahájeny od začátku roku 2021.
Padělíky:
-          Probíhá projednávání a schvalování změny projektové dokumentace. Stávající jednotná stoka bude ponechána beze změny a bude prohlášena za splaškovou kanalizaci
-          Rekonstruovat se budou pouze splaškové přípojky.
Dále zde bude vybudována nová dešťová kanalizace (v minimální hloubce) včetně přípojek s tím, že horní část bude napojena do ulice Vratná a spodní část do ulice U Smyčky.
V období od 18. do 20.11. zde provedeme 4 sondy na stáv. IS. Dvě dole a dvě nahoře.
Vždy se sonda vykope , zaměří a ihned zasype. Sondy máme vykopány a zaměřeny – do 25.11. výkopy zasypeme.
Zahájení prací předpokládáme od 1.2.2021. Před zahájením výstavby budeme občany informovat o podrobném postupu prací .
Práčata:
-          Probíhá výstavba splaškové stoky, do konce roku budou práce postupovat směrem k Rebovce
Vrchní:
-          Projednává se změna projektové dokumentace.
Hoštická:
-          V horní části pokračují práce na vodovodních přípojkách.
-          Ve spodní části se dokončuje rekonstrukce vodovodu – propoje do Pražské probíhají dnes 24.11., chybí nám zde dokončit asi 6 přípojek a ve spodní části budeme mít vše hotovo – předpokládáme do konce příštího týdne.
Zahájili jsme práce na výstavbě nové komunikace v úseku od křižovatky k točně autobusu MHD směrem ke hřišti v celé šířce ulice. Provádíme zde i sanaci podloží vrstvou štěrkodrti, vzhledem k nevyhovující únosnosti pláně.
Obslužnost horní části ulice pak bude zajištěna přes ulici Vzhledná, nebo po objízdné trase z konce ulice na Pražskou.
Ostopovická:-------------
-          Probíhá dláždění chodníků. Od pátku 20.11. zde probíhá pokládka prvních dvou asfaltových vrstev komunikace . PO TUTO DOBU NEBUDE MOŽNÉ VJÍŽDĚT ANI VYJÍŽDĚT DO HORNÍ ČÁSTI ULICE – prosíme občany aby toto nařízení respektovali. Do ulice Ševčenkova bude vjezd umožněn. Bude probíhat výšková úprava poklopů, dláždění chodníků. Definitivní (poslední) asfaltová vrstva bude položena nejpozději 8.12.2020.
Kolmá:--------------------
Ševčenkova:--------------
-          Probíhá výstavba splaškové stoky v horní části. Do konce roku zde hodláme dokončit splaškovou i dešťovou stoku včetně přípojek.
Troubská:----------------
-          Tady zahájíme od 1.2.2021
Skalní:---------------------
-          Zahájeny práce na výstavbě splaškové stoky od křižovatky Skalní / Křivánky směrem ke stavebnímu bazaru .
-          Od 24.11 jsme zahájili i dešťovou stoku od bazaru směrem k ulici K Berce.
Křivánky:-----------------
K Berce:-------------------
Mlaty:----------------------
-          Probíhají práce na dešťových přípojkách, do konce roku je dokončíme .

Rebovka:------------------

Aktualizace k 18.11.2020

K aktuálnímu průběhu prací a k dalšímu harmonogramu s výhledem do 25.11.2020 nám poskytnul informace hlavní stavbyvedoucí pan Antonín Slanina (OHL ŽS) tel.725 984 591
Tučným písmem jsou v textu zdůrazněny podstatné změny oproti předešlé aktualizaci.
Bosonožské náměstí:
-          Dokončena splašková kanalizace včetně přípojek na veřejné části
-          Dokončeny rekonstrukce šachet na stávající dešťové kanalizaci
Přímá:
-          Pokračují práce na dešťové kanalizaci v úseku Vratná – Za Vodojemem, předpoklad dokončení do 1.12. Práce na přípojkách budou prováděny pouze v takovém rozsahu, aby byl stále umožněn průjezd ulicí.
Ztracená:
-          Pokračují práce na provizorní přeložce vodovodu. Zástupce IS Brno osloví v tomto týdnu místní obyvatele s žádostí o projednání termínu odstávky vody a následných propojů.
Rušná:­­­­­­­­­­­­­------------------------
Vratná:
-          Pokračují práce na splaškové kanalizaci, dle možností stavby umožněn vjezd a výjezd do ulice Padělíky vždy od 16:00 do 07:00.
Za Vodojemem:   
-          Dokončena přeložka vodovodu, včetně nových přípojek. Práce na splaškové kanalizaci budou pokračovat po dokončení objízdné trasy. Předpoklad od 1.12.2020. – pokud nám to klimatické podmínky dovolí
Pusty:-------------------------
Jámy:
-          Dokončena do poloviny ulice přeložka vodovodu včetně přípojek. Pokračují práce na dokončení objízdné trasy-rozšíření násypu v koruně a doplnění betonových svodidel.
Předpokládáme zprovoznění od 1.12. – pokud nám to klimatické podmínky dovolí.
Zájezdní:
-          Probíhají práce na přeložce plynovodu ve spodní části ulice. 19.11 budou provedeny propoje na stávající plyn (případná odstávka zásobování plynem bude včas avizována pracovníky plynáren) a rýha bude následující den 20.11. zasypána.
Pražská za mostem:
Průjezdní:
-          Dokončena splašková i dešťová stoka včetně přípojek na veřejné části. Výstavba nové komunikace zde bude dokončena do 31.1.2021
Vzhledná:
U Smyčky:
-          Rýha na sondách ve střední části ulice byla zasypána. Práce na výstavbě splaškové stoky budou zahájeny od začátku roku 2021
Padělíky:
-          Probíhá projednávání a schvalování změny projektové dokumentace. Stávající jednotná stoka bude ponechána beze změny a bude prohlášena za splaškovou kanalizaci. Rekonstruovat se budou pouze splaškové přípojky.
Dále zde bude vybudována nová dešťová kanalizace (v minimální hloubce) včetně přípojek s tím, že horní část bude napojena do ulice Vratná a spodní část do ulice U Smyčky.
V období od 18. do 20.11. zde provedeme 4 sondy na stáv. IS. Dvě dole a dvě nahoře.
Vždy se sonda vykope, zaměří a ihned zasype.
Zahájení prací předpokládáme od 1.2.2021. Před zahájením výstavby budeme občany informovat o podrobném postupu prací.
Práčata:
-          Probíhá výstavba splaškové stoky, do konce roku budou práce postupovat směrem k Rebovce.
Vrchní:
-          Projednává se změna projektové dokumentace.
Hoštická:
-          V horní části pokračují práce na vodovodních přípojkách a současně i na dokončení dešťové stoky na konci ulice.
-          Ve spodní části se dokončuje rekonstrukce vodovodu – propoje do Pražské jsou naplánovány na 24.11, následovat budou nové vodovodní přípojky.
Zahájili jsme práce na výstavbě nové komunikace v úseku od křižovatky k točně autobusu MHD směrem ke hřišti. Zatím provádíme nový chodník podél lichých č.p. a následně vykopeme celou šířku komunikace – od 23.11. Obslužnost horní části ulice pak bude zajištěna přes ulici Vzhledná, nebo po objízdné trase z konce ulice na Pražskou.
Ostopovická :
-          Probíhá dláždění chodníků. Od pátku 20.11. zde bude probíhat pokládka prvních dvou asfaltových vrstev komunikace. PO TUTO DOBU NEBUDE MOŽNÉ VJÍŽDĚT ANI VYJÍŽDĚT DO HORNÍ ČÁSTI ULICE! – prosíme občany aby toto nařízení respektovali . Do ulice Ševčenkova bude vjezd umožněn.
Kolmá:-------------------------
Ševčenkova:
-          Probíhá výstavba splaškové stoky v horní části. Do konce roku zde hodláme dokončit splaškovou i dešťovou stoku včetně přípojek.
Troubská:
-          Tady zahájíme od 1.2.2021
Skalní
-          Zahájeny práce na výstavbě splaškové stoky od křižovatky Skalní / Křivánky směrem ke stavebnímu bazaru.
Křivánky: ---------------------
K Berce: ----------------------
Mlaty: --------------------------
-          Probíhají práce na splaškových a dešťových přípojkách, budou dokončeny do konce letošního roku
Rebovka:--------------------

AKTUÁLNÍ STAV A PLÁN PROVÁDĚNÝCH PRACÍ – VÝHLED NA OBDOBÍ 11.11. - 18.11.2020

Aktualizace k 10.11.2020

K aktuálnímu průběhu prací a dalšímu harmonogramu s výhledem do 18.11.2020 nám poskytnul nejnovější přehled prací a informace hlavní stavbyvedoucí pan Antonín Slanina (OHL ŽS)
Tyto informace budou pravidelně aktualizovány a zveřejněny na www.bosonohy.cz, facebooku Bosonohy a ve vývěskách MČ
Bosonožské náměstí
-          Dokončena splašková kanalizace včetně přípojek na veřejné části
-          Dokončeny rekonstrukce šachet na stávající dešťové kanalizaci
Přímá
-          Zahájeny práce na dešťové kanalizaci v úseku Vratná – Za Vodojemem , předpoklad dokončení do 1.12 . Práce na přípojkách budou prováděny pouze v takovém rozsahu , aby byl stále umožněn průjezd ulicí.
Ztracená
-          Pokračují práce na provizorní přeložce vodovodu. Čekáme na rozbor vpouštěné vody a následně proběhnou propoje na stáv. vodovodní řad .
Rušná ----------------
Vratná
-          Od 10.11 zahájeny práce na splaškové kanalizaci, dle možností stavby umožněn vjezd a výjezd do Padělíků vždy od 16:00 do 07:00 .
Za Vodojemem    
-          Dokončena přeložka vodovodu , včetně nových přípojek . Práce na splaškové kanalizaci budou pokračovat po dokončení objízdné trasy. Předpoklad od 1.12.2020
Pusty  --------------------
Jámy
-          Dokončena do poloviny ulice přeložka vodovodu včetně přípojek.
Zájezdní
-          Probíhají práce na přeložce plynovodu ve spodní části ulice. 19.11 budou provedeny propoje na stávající plyn ( případná odstávka zásobování plynem bude včas avizována pracovníky plynáren ) a rýha bude následující den 20.11.zasypána .
Pražská za mostem --------------------
Průjezdní
-          Dokončena splašková i dešťová stoka včetně přípojek na veřejné části. Výstavba nové komunikace zde bude dokončena do 31.1.2021
Vzhledná ----------------------
U Smyčky
-          Provedena přeložka plynu v horní části ulice. Ve střední části provedeny sondy na stávajících sítích – do 13.11 bude rýha zasypán
Padělíky  
-          Probíhá projednávání a schvalování změny projektové dokumentace. Stávající jednotná stoka bude zřejmě ponechána beze změny a bude prohlášena za splaškovou kanalizaci. Rekonstruovat se budou pouze splaškové přípojky.
Dále zde bude vybudována nová dešťová kanalizace ( v minimální hloubce ) včetně přípojek s tím, že horní část bude napojena do ulice Vratná a spodní část do ulice U Smyčky.
V období od 18. do 20.11. zde provedeme 4 sondy na stáv. IS . Dvě ve spodní části a dvě v horní části ulice.
Vždy se sonda vykope, zaměří a ihned zasype.
Zahájení prací předpokládáme od 1.2.2021. Před zahájením výstavby budeme občany informovat o podrobném postupu prací.
-          Od 11.11.2020 bude, nezávisle na stavbě, provádět firma Vegacom kontrolní sondy výkopem a popřípadě přeložky či nové chráničky sdělovacích kabelů CETIN.
Práčata
-          Probíhá výstavba splaškové stoky, do konce roku budou práce postupovat směrem k Rebovce
Vrchní
-          Projednává se změna projektové dokumentace.
Hoštická
-          V horní části se provádí rekonstrukce vodovodu, dokončena by měla být do pátku 13.11. následně zde budou pokračovat práce na vodovodních přípojkách a současně i na dokončení dešťové stoky na konci ulice.
-          Ve spodní části se dokončuje rekonstrukce vodovodu – propoje do Pražské jsou naplánovány na 24.11, následovat budou nové vodovodní přípojky.
Do konce listopadu zde budou dokončeny všechny splaškové i dešťové přípojky a zhotovitel Firma Přemysl Veselý zvažuje zahájení prací na rekonstrukci komunikace – dle klimatických podmínek. Včas oznamíme, kde začneme a jak bude zajištěna obslužnost.
              Každopádně se sem vrací MHD od 1.7.2021 .
Ostopovická
-          Probíhá pokládka nových vrstev komunikace, v příštím týdnu začnou dláždit chodníky.  1.týden v prosinci jsou v plánu asfaltové vrstvy.
Kolmá -----------------------
Ševčenkova
-          Probíhá výstavba splaškové stoky v horní části. Do konce roku zde hodláme dokončit splaškovou i dešťovou stoku včetně přípojek.
Troubská
-          Tady zahájíme od 1.2.2021
Skalní
-          Dokončena dešťová stoka po stavební bazar. Od 11.11. začínáme splaškovou stoku od křižovatky Skalní/Křivánky směrem k bazaru. Pracovní místo bude možné objíždět.
Křivánky ------------------------------
K Berce -------------------------------
Mlaty -----------------------------------
-          Probíhají práce na splaškových a dešťových přípojkách , do konce roku je dokončíme.
Rebovka ------------------------------
 
V tomto pravidelném přehledu budou uváděny všechny ulice, které jsou dotčeny stavbou kanalizace atd. Pokud u názvu ulice není uvedena žádná činnost, neznamená to, že se v ulicích stavět nebude nebo nestaví. Jedná se o stav a výhled jen na nejbližší uvedené období.
Tento přehled bude týdně aktualizován.

Ještě si dovolíme připomenout, že na celou stavbu bylo vydáno platné územní rozhodnutí, stavební povolení a příslušná povolení ZÚK. Všechny vozidla a chodci se tak tedy pohybují na staveništních komunikacích. Stav komunikací bohužel odpovídá rozsahu této stavby. Stavba se převážně buduje v silnicích a chodnících. Dbejme prosím osobní bezpečnosti a buďme navzájem ohleduplní! Sledujme dopravní značení! Respektujme tato omezení a dbejme pokynů stavebních dělníků a techniků. Společně to zvládneme!

Objízdná trasa přes "STAROU CIHELNU"

Aktualizace k 10.11.2020

Na základě našich připomínek a požadavků a po kontrole aktuálního STAVU DOČASNÉ KOMUNIKACE a jednání na místě samém 9.11.2020 vyplývá toto:
" SpSt dnes na základě aktuálního stavu objízdné komunikace vydal pokyn zhotoviteli 
1) Od 10.11. 2020 od 7:00 bude objízdná komunikace pro veřejnost (vyjma stavby) uzavřena, odhadujeme na 2 až 3 týdny (dle klimatických podmínek). Zhotovitel upraví dopravní značení, aby bylo v souladu s pokynem SpSt.
2) Od 9.10 od 16:00 jsou dočasně ukončeny – přerušeny  veškeré stavební práce na ulici Přímá! Pro příjezd do ulic Přímá, Vratná, Padělíky, Za Vodojemem, Jámy, Pusty a Práčata se od zítřejšího dne plně zprůjezdní ulice Přímá (jako staveništní komunikace).
3) Zhotovitel se z přípojek na ulici Přímá přesune na přípojky na ulici Mlaty. 
4) Na objízdné komunikaci budou dořešeny následující body, které jsou současně podmínkou uvedení objízdné komunikace do provozu:
 • ozšíření koruny svahu na 7,0 metrů, svahování násypu 1:1,5.
 • oboustranně se osadí svodidla typu „New Jersey“, svodidla budou ve vzdálenosti 4,2 metru (měřeno od vnitřní paty svodidla po vnitřní patu svodidla na druhé straně).
 • od vnější paty svodidla bude směrem ke hraně svahu 1,0 metru volného prostoru.
 • komunikace bude šířky 3,6 m, příčně oboustranně vyspádovaná 2,0% do odvodňovacího žlábku.
 • odvodňovací žlábek po obou stranách komunikace, vzhledem k tomu, že je zde velký podélný spád, bylo by vhodné 2x a ž 3x odvést vodu ze žlábku příčně i mimo komunikaci.
 • zpevnění komunikace v místech, kde se vyjíždí koleje.
 • doplnění výhyben vozidel na nepřehledných úsecích. 

5) Po zprovoznění objízdné komunikace zhotovitel zajistí průběžné udržování komunikace, včetně zajištění zimní údržby.
Tolik k momentální situaci s objízdnou trasou po dočasné stavební komunikaci.
a k jejímu vývoji. 
Ještě si dovolíme připomenout, že na celou stavbu bylo vydáno platné územní rozhodnutí, stavební povolení a příslušná povolení ZÚK. Všechny vozidla a chodci se tedy pohybují na komunikacích stavby. Stav komunikací bohužel odpovídá rozsahu této stavby. Stavba se převážně buduje v komunikacích a chodnících. Dbejme prosím osobní bezpečnosti a buďme navzájem ohleduplní! Sledujte dopravní značení! Respektujme tato omezení.

Výkopové práce VegaComu na ulici PADĚLÍKY  - CETIM

Aktualizace k 10.11.2020

V Od 11.11.2020 budou na ulici Padělíky  postupně v celé její délce dělníci firmy VEGACOM a.s. provádět, tam kde je to nutné,  výkopové práce z důvodu kontroly uložení sdělovacích kabelů společnosti CETIN a.s., popřípadě jejich nutných přeložek či uložení nových chrániček ve vjezdech a nájezdech a všude tam kde přijdou do kolize se stavbou kanalizace. Po těchto pracích budou výkopy zapraveny tak aby byly uvedeny do pojízdného a pochůzného stavu, a mohla zde probíhat zimní údržba a bezproblémový pohyb osob.
Tato činnost nespadá pod vedení stavby kanalizace ani pod její dozor. Odpovědnou osobou za práci firmy VEGACOM je jejich stavbyvedoucí pan Martin Pečar tel. 603 855 658 a dozor investora stavby je pan Hubert Janoušek tel.606 758 352Děkujeme za pochopení dočasného omezení.

DALŠÍ PLÁNOVANÝ POSTUP PRACÍ (AKTUALIZACE 5.11.2020)

Vratná – Padělíky:  Uzavření komunikace a svoz odpadu.

K dalšímu harmonogramu nám poskytnul nejnovější informace za firmu zhotovitele OHL ŽS jejich hlavní stavbyvedoucí pan Antonín Slanina tel.725 984 591
 • jak už jsme informovali dne 9.11.2020 budou zahájeny práce na ulici Vratná. Ulice Vratná bude tedy uzavřena. V pondělí 9.11. se bude frézovat vozovka a od 10.11. budou zahájeny výkopové a další práce. Tento úsek stavby dodává firma IS Brno, odpovídá za něj stavbyvedoucí pan Zelinka tel. 602 788 693.
 • práce na Vratné, tedy pokládka nové splaškové a dešťové kanalizace včetně veškerých přípojek nemovitostí, potrvají do konce ledna 2021.
 • s dodavatelem stavby jsme dohodli zajištění průjezdu stavbou takto: Průjezd bude tedy v maximální možné míře zachován v čase mimo pracovní dobu, tedy od 16:00 do 7:00 a o víkendech nebo ve zvláštních případech po dohodě se stavbyvedoucím. Doporučujeme Vám tedy vždy včas přeparkovat a dbát pokynů stavby. Toto omezení vjezdu platí ve stejné míře i pro ulici Padělíky. Příchod pro pěší k nemovitostem bude zajištěn. Příjezd vozidel a případný zásah složek IZS JmK  bude umožněn, tyto složky jsou stavbou o uzavírkách informovány.
 • v době od 23.12.2020 do 3.1.2021 budou práce přerušeny a průjezd bude v maximální možné míře umožněn po celou dobu.
 • svoz odpadu zajistí dodavatel stavby s Vašim smluvním partnerem pro svoz odpadu SAKO takto: V pondělí 9.11.2020 Vám budou ještě vysypány Vaše sběrné nádoby běžnou obsluhou a od tohoto dne bude nutné odpad odkládat do černých kontejnerů na běžný směsný domovní odpad přistavených na svozových místech, a to na křižovatce ulic Přímá - Vratná a Vratná-Padělíky. Manipulaci s těmito kontejnery zajišťuje stavba a SAKO.
 • zimní údržba a schůdnost bude v těchto ulicích zajištěna stavbou a jejich smluvním dodavatelem firmou Falky po celou dobu výstavby, a to v maximálním možné rozsahu.
 • do konce listopadu 2020 budou dokončeny práce v ulici Přímá směrem na Bosonožské náměstí tak aby byla zcela průjezdná. Parkování vozidel je možné například v areálu firmy Pavlíček na ulici Zájezdní a řeší se určité záchytné parkoviště při ulici Rušná-Mlaty. Zde se bude během měsíce listopadu a prosince prostor stavebně upravovat a pokládat nový zpevněný povrch komunikace s možností omezených míst k parkování. Dodavatel stavby není povinen zajistit náhradní parkování.
 • práce v ulici Padělíky budou zahájeny v únoru 2021. Pokládka nové kanalizace a přípojek potrvá zhruba do května a následovat bude pokládka nové komunikace. Mimochodem, bude zde jako vozovka opět položena nová zámková dlažba. Ulice Padělíky bude tedy kompletně předána k úplnému užívaní kanalizace a komunikace v měsíci srpnu 2021.
O případných změnách budete informováni ihned jak nám budou oznámeny!


AKTUÁLNĚ ZE STAVBY KANALIZACE (AKTUALIZACE 5.11.2020)

Užívání dočasné staveništní komunikace jako možné objížďky 
K užívání staveništní komunikace a objízdné trasy (mapka na stránkách ÚMČ) nám poskytnul nejnovější informace za firmu zhotovitele OHL ŽS jejich hlavní stavbyvedoucí pan Antonín Slanina tel.725 984 591

 • pro zajištění obslužnosti ulic dotčených v současné době výstavbou kanalizace, byla dodavatelem stavby OHL ŽS a investicí MMB vybudována "STAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE" ( dle situace na stránkách ÚMČ ), kterou lze využívat i jako objízdnou trasu pro omezenou oblast. Tedy ulice Jámy, Pusty, Za Vodojemem, Vratná, Padělíky.
 • v případě pohybu po této dočasné staveništní komunikaci prosím dodržujte dopravní značení - zejména stanovenou rychlost a dbejte prosím zvýšené opatrnosti!
 • povinností dodavatele stavby je , tuto komunikaci udržovat sjízdnou za každého počasí ! Nicméně je potřeba jízdu přizpůsobit aktuálnímu stavu této cesty!
 • týdnu od 9.-13.11. zde budou na žádost MČ a stavebního dozoru investora MMB pro větší bezpečnost osazena betonová svodidla a dle počasí začne dodavatel stavby rozšiřovat komunikaci v koruně násypu. 
 • do konce listopadu dokončeny práce na kanalizaci a přípojkách v ulici Přímá a komunikace zde bude od 1.12.2020 uvolněna pro užívání a průjezd.

DALŠÍ PLÁNOVANÝ POSTUP PRACÍ (AKTUALIZACE 18.9.2020)

K dalšímu harmonogramu nám poskytnul nejnovější informace za firmu zhotovitele OHL ŽS jejich hlavní stavbyvedoucí pan Antonín Slanina. Píše toto:

 • od 14.9. byly znovu zahájeny práce na Skalní. Rozšířili jsme komunikaci od křižovatky Skalní/Křívánky směrem k bazaru tak, aby se daly naše práce objíždět. Mimo to je pro auta do 3,5t vedena objízdná trasa přes ulici K Berce
 • na Mlatech máme dokončenou splaškovou kan. a začali jsme dešťovku. Do konce roku dokončíme obě stoky i s přípojkami. Zůstane k dokončení vodovod - ten asi do konce roku nestihneme.
 • Bosonožské náměstí je komplet dokončeno (mimo asi tři přípojky). Komunikaci zahájíme až po převedení MHD zpět na Hoštickou od 1.7.2021.
 • od 21.9. budou zahájeny práce na přeložce plynu na ulici Zájezdní. IS Brno roznese informační leták lidem v horní části ulice. Máme tady povolenou úplnou uzavírku. Předpokládám, že do 15.10. tady budou s přeložkou hotovy. Kanalizaci zde letos asi nezačneme.
 • na Průjezdní pokračujeme ve výstavbě komunikace podle dohodnuté změny. Celá ulice bude v pojížděné dlažbě. Celou ulici letos nedokončíme, pouze část od ulice Pražská po bytový dům, který se tam staví a potřebují tam zajíždět.
 • na Přímé jsou práce přerušeny do doby, než se dokončí objízdná trasa přes starou cihelnu. Tady potřebujeme příkaz správce stavby k zahájení prací. To co tam zatím děláme, je jen z naší dobré vůle k urychlení postupu výstavby… Až se bude jezdit po objížďce dokončíme zde všechny přípojky.
 • od 23.9. budou zahájeny práce na Vratné kde chce udělat přeložku plynu (na částečnou uzavírku - bude se tudy dát jezdit). Roznos informačního letáku. Přeložku tady dokončíme do 15.10. a chtěli bychom celou ulici - a tím i Padělíky uzavřít a začít zde s výstavbou splaškové stoky (od Přímé k Padělíkům). ZNAKOM nám nyní na tuto uzavírku domlouvá dopravní opatření. Pokud to bude možné budeme se snažit umožnit lidem alespoň nějaký průjezd, ale bude to náročné pro všechny :-)
 • začali jsme od 15.9. splaškovou kanalizaci na Práčatech. Dopravní opatření si nějak ,,sedlo,,. Na Vzhledné jsme raději nechali semafory.
 • na Hoštické se ve spodní části dokončují přípojky a bude následovat výstavba přeložky vodovodu. Do konce roku bude spodní část - mimo komunikaci dokončena. Podle počasí možná letos zahájí i odstraňování stávajících vrstev komunikace a chodníků. V místě točny autobusů dokončíme do konce roku splaškovou i dešťovou kanalizaci, přeložku vodovodu a vybudují nový propustek. Rozhodující je zde pro nás termín 30.6.2021 kdy sem musíme vrátit MHD. V horní části Hoštické nyní děláme provizorní přeložku vodovodu a následně dokončíme do konce roku splaškovou i dešťovou kanalizaci včetně přípojek.
 • na Ostopovické máme vše dokončeno (mimo propojů přeložky vodovodu) a začínáme s výstavbou komunikace - ta bude do konce roku hotová.
 • zahájili jsme práce na splaškové kanalizaci na Ševčenkové. Do konce roku chceme dokončit splaškovou i dešťovou kanalizaci včetně přípojek. Komunikace je zde v režii BKOM.
 • na Kolmé asi letos nezahájíme. Až po dokončení Ševčenkové.

VÁŽENÍ OBČANÉ, POKUD CHCETE DALŠÍ ODBORNÉ, TECHNICKÉ A HLAVNĚ AKTUÁLNĚJŠÍ INFORMACE, TEDY DALŠÍ PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O UZAVÍRKÁCH A ORGANIZACI DOPRAVY, INFORMACE O CELKOVÉM POSTUPU STAVBY, POKUD CHCETE TECNICKY DOŘEŠIT ČI POZMĚNIT VAŠE MÍSTA NAPOJENÍ PŘÍPOJEK ČI VYŘEŠIT SPECIFICKÉ TECHNICKÉ PROBLÉMY, OBRACEJTE SE PROSÍM NA STAVBYVEDOUCÍ JEDNOTLIVÝCH ÚSEKŮ, NEBO NEJLÉPE PŘÍMO NA HLAVNÍHO STAVBYVEDOUCÍHO!

V případě podrobnějších dotazů či připomínek se prosím neváhejte obrátit přímo na hlavního stavbyvedoucího pana Antonína Slaninu mobil: +420 725 984 591, e-mail: aslanina@ohlzs.cz nebo na vedoucího celého projektu Ing. Jiřího Galandra - mobil +420  606 777 451.

PARKOVÁNÍ V AREÁLU FIRMY PAVLÍČEK - ULICE ZÁJEZDNÍ

Po domluvě je možnost parkování v prostorách firmy Pavlíček (motordíly) na ulici Zájezdní dle kapacity areálu a dbát pokynů provozovatele. Areál nebude uzamčen.
Důležité upozornění – v pracovní dny neparkovat u vstupu výrobní haly.

Informace lze získat u obsluhy na vrátnici.

PROHLÁŠENÍ O SPRÁVNOSTI ROZDĚLENÍ ODPADNÍCH A DEŠŤOVÝCH VOD

Formulář, který bude každý majitel napojované nemovitosti nezbytně potřebovat k uzavření smlouvy o stočném ke stažení ZDE

(NEJEN) NOVÉ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Upozorňujeme majitele, kteří chtějí zbudovat novou vodovodní či jinou přípojku ve vlastní režii, že dokončení realizace přípojky je nutné před dokončením nových komunikací a chodníků. Více informací ZDE nebo může poskytnout Ing. Hubert Janoušek, Brněnské VaK a.s., přípojky nemovitostí, tel.: 606 758 352

INFORMACE KE STAVBĚ, POVOLENÍ VJEZDU

V případě podrobnějších dotazů či připomínek ke stavbě se prosím neváhejte obrátit přímo na hlavního stavbyvedoucího pana Antonína Slaninu mobil: +420 725 984 591, e-mail: aslanina@ohlzs.cz nebo na vedoucího celého projektu Ing. Jiřího Galandra - mobil +420  606 777 451. Povolení k vjezdu na stavbu vydává příslušný stavbyvedoucí určený po ulicích (Úřad městské části POVOLENÍ k vjezdu NEVYDÁVÁ).

KONTAKTY NA STAVBYVEDOUCÍ:

PŘÍMÁ, ZÁJEZDNÍ, ZTRACENÁ, MLATY – Jakub Rašovský 702 251 874

HOŠTICKÁ, U SMYČKY, PRÁČATA – Roman Škorpík tel. 602 791 282

SKALNÍ - Michal Hrdlička tel. 773 582 698

ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKU

SEZNAM MOŽNÝCH PROJEKTANTŮ:
               OSS Brno, s.r.o. — Ing. Robert Liška —720 947 399
               Ing. Olga Krásenská — 602 566 176
               Ing. Flídr – 602 535 687
               Ing. Holešovský – 604 231 439
               Ing. Jan Janeček – 737 362 096 firma Move In Ready s.r.o. – projektová dokumentace, povolování a realizace přípojek.
 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY - ODKAZ ZDE – více informací Ing. Hana Tupá, VALBEK s.r.o.. hlavní projektant tel.: 602 740 99

INFORMACE K PASPORTIZACI OBJEKTŮ