Bosonohy >  Úřad městské částiRegistr oznámení veřejných funkcionářů

Registr oznámení veřejných funkcionářů

Správce registru :

ÚMČ Brno-Bosonohy
Bosonožské nám. 1
642 00 Brno

Kontaktní osoba :

tajemník ÚMČ Brno-Bosonohy
Ing. Tomáš Návrat

tel.: 547 422 716
kanc. dv. č. 203
email: tajemnik@bosonohy.brno.cz

Udělování a správa uživatelských hesel :

Ing. Tomáš Návrat
e-mail: tajemnik@bosonohy.brno.cz

Zákon č. 159/2006 Sb. , o střetu zájmů, ve znění pozdějších zákonů (dále jen „zákon“), ukládá veřejným funkcionářům uvedeným v zákoně předkládat oznámení o činnostech (§ 9), oznámení o majetku (§ 10), oznámení o příjmech, darech a závazcích (§ 11) nebo negativní oznámení (§ 12 odst. 2) příslušnému evidenčnímu orgánu, a to ve lhůtách stanovených tímto zákonem po celou dobu výkonu funkce. Evidenční orgán zabezpečuje podle § 14 zákona vedení registru těchto oznámení.

Tajemník ÚMČ Brno-Bosonohy je evidenčním orgánem, který vede registr oznámení pro: 

  • členy Zastupitelstva Městské části Brno-Bosonohy, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, 
  • členy Rady Městské části Brno-Bosonohy, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, 
  • pro vedoucí zaměstnance podílejících se na výkonu správních činností zařazených do ÚMČ Brno-Bosonohy. 


Podle § 13 zákona má každý právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu na základě písemné žádosti, a to do listinné podoby oznámení veřejných funkcionářů, v elektronické podobě. Každý, kdo o to požádá, má právo nahlížet do registru oznámení v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, a to po udělení uživatelského jména a přístupového hesla do registru evidenčním orgánem.

Podle § 13 odst. 6 zákona má každý právo písemně sdělit evidenčnímu orgánu, který registr vede, skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámení evidovaných v registru. Sdělení lze podat též v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Evidenční orgán do 30 dnů ode dne obdržení sdělení písemně oznámí tomu, kdo sdělení podal, jak bylo s jeho sdělením naloženo. 

Poučení:

Přestupku se dopustí ten, kdo: 

  • používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře, 
  • neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě. 

Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč. 


Vstup pro registrované
Žádost o nahlédnutí do registru.pdf