Výměna bytů

2. Kód: 094

3. Pojmenování životní situace: dohoda o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy (výměna bytů).

4. Základní informace k životní situaci: dohodnou-li se občané o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy, lze požádat pronajímatele o souhlas s touto dohodou.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat: řádně vyplněnou žádost může podat kdokoliv z účastníků dohody.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: vyplnit tiskopis dohody o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy (podpisy všech směnitelů musí být ověřeny matrikou nebo notářem). Doklady opravňující nájemce k užívání bytu. Nový evidenční list u všech dotčených bytů. Vyjádření správce domů, že směnitelé nedluží na nájemném a službách spojených s užíváním bytu. Případné další doklady je nutné posoudit vždy v závislosti na předkládané době. 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: vyzvednutím „dohody o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy“, vyplněním a podáním dohody na podatelně Úřadu městské části Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00 Brno. Dohodu je vždy vhodné před podáním konzultovat s pracovníkem bytového referátu, případně přiložit telefonický kontakt k urychlení vyřizování žádosti v případech, kdy je nutné žádost doplnit o další podklady.

8. Na které instituci životní situaci řešit: statutární město Brno, Městská část Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: bytový referát, dveře č. 201a, v úřední dny pondělí a středa 8-17:30 hod., kontaktní osoba – Jarmila Dočekalová, telefon 547 422 701,e-mail: jarmila.docekalova@bosonohy.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou: k žádosti o souhlas s dohodou o výměně bytů je nutno doložit:

- písemnou dohodu o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy s úředně ověřenými podpisy účastníků
- nájemní smlouvu či jiný doklad opravňující k užívání bytu
- evidenční list
- občanský průkaz
- potvrzení, že nájemce nedluží za nájemné a služby spojené s užíváním bytu
- případně další doklad v závislosti na podávané žádosti
- písemnou dohodu o výměně bytů s úředně ověřenými podpisy účastníků výměny
- nájemní smlouvu či jiný doklad opravňující k užívání bytu
- evidenční list
- občanský průkaz
- potvrzení, že nájemce nedluží za nájemné a služby spojené s užíváním bytu
- je-li předmětem výměny byt v soukromém domě, je nutný souhlas majitele domu a
- výpis z katastru nemovitostí ne starší 1 měsíce.
 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: formulář dohody o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy, k dispozici zde, nebo osobně v kanceláři úřadu, ÚMČ města Brna, Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, I.poschodí, dveře č. 201a.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: hradí se pouze poplatky za legalizaci (ověření) podpisu.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení: dohoda o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy je projednána na nejbližším jednání Bytové komise městské části Brno-Bosonohy a předložena ke schválení radě městské části.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány: žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít: www.bosonohy.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje: zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, ustanovení § 1895.

18. Jaké jsou související předpisy: –

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: žádné.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: –

21. Nejčastější dotazy: –

22. Další informace: žádné.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě: –

24. Související životní situace a návody, jak je řešit: budou dle potřeby doplněny.

25. Za správnost popisu odpovídá: ÚMČ města Brna, Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, bytový referát.

26. Kontaktní osoba: Jarmila Dočekalová, referent bytového referátu ÚMČ.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 31. 7. 2015

28. Popis byl naposledy aktualizován: 31. 7. 2015

29. Datum konce platnosti popisu: bez omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: budou dle potřeby doplněny.