Bosonohy >  Úřad městské částiPotřebuji si vyříditSvobodný přístup k informacím

Svobodný přístup k informacím

1. Kód: 172

2. Pojmenování životní situace: Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3. Základní informace k životní situace: Právo na informaci je zakotveno v článku 17 Listiny základních práv a svobod, který zaručuje právo na informaci ve veřejné správě. Informace, které nelze poskytnout a informace, jejichž poskytnutí je omezeno, jsou uvedeny v zákoně (např. ochrana utajovaných skutečností, ochrana osobních údajů, ochrana obchodního tajemství, apod.).

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat: Žadatelem o informaci je každá fyzická i právnická osoba, která povinný subjekt žádá o informaci vztahující se k jeho působnosti. V případě, že se požadovaná informace nevztahuje k působnosti povinného subjektu, povinný subjekt žádost odloží (§ 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.) a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.

5. Jaké jsou podmínky a postup při řešení životních situací:

Žádost nemá předepsanou formu, z písemné žádosti musí být zřejmé:

a) kterému povinnému subjektu je určena;

b) že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle tohoto zákona;

c) adresa pro doručování (za doručovací adresu se považuje i elektronická adresa). Jedná se o základní náležitosti, které musí vždy každá žádost o informaci obsahovat. V případě, že tyto uvedené náležitosti žádost neobsahuje, nejedná se o žádost ve smyslu tohoto zákona.

Dalšími údaji uváděnými v žádosti o informaci jsou:

a) u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, není-li přihlášena k trvalému pobytu, uvede adresu bydliště, popř. adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště;

b) u právnické osoby název, identifikační číslo, adresa sídla a adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla.

Brání-li nedostatek informací o žadateli řádnému vyřízení žádosti o informaci (např. v případě uzavření licenční smlouvy a podlicenční smlouvy při poskytování informací dle §14a zákona a v případě vydávání rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle § 15 zákona), vyzve povinný subjekt žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil (viz výše – další údaje uváděné v žádosti o informaci). Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, povinný subjekt žádost odloží (§ 14 odst. 5 písm. a) zákona). Písemná žádost musí být úplná, srozumitelná, musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována a nesmí být formulována obecně. V opačném případě je žadatel do 7 dnů od podání žádosti vyzván (e-mailem, poštou či jinak) k upřesnění žádosti. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne povinný subjekt o odmítnutí žádosti.

Jsou-li splněny všechny předpoklady pro poskytnutí informace, povinný subjekt informaci poskytne ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. V případě kladného vyřízení žádosti se rozhodnutí nevydává. Je-li zapotřebí licence podle § 14a zákona, předloží ve lhůtě 15 dnů povinný subjekt žadateli konečnou licenční nabídku.

Lhůtu 15 dnů lze prodloužit nejvýše o 10 dnů, tj. na 25 dnů, a to jen ze závažných důvodů, kterými jsou:

a) vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách;

b) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací v jedné žádosti;

c) nutnost konzultovat s jiným povinným subjektem (nebo se dvěma či více složkami povinného subjektu), který má závažný zájem na předmětu žádosti. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o důvodech prodloužení vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím 15 denní lhůty pro poskytnutí informace.

Pokud povinný subjekt žádosti zcela nebo zčásti nevyhoví, vydá v 15 denní lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popř. o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. Obsah, formu a náležitosti rozhodnutí stanoví § 67 a násl. ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

6. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Podáním žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to:

1) Ústně - (tzn. i telefonicky) na kterémkoliv referátu ÚMČ Brno - Bosonohy

2) Písemně - prostřednictvím centrální podatelny ÚMČ Brno - Bosonohy nebo prostřednictvím faxu:  547 422 719.

3) Elektronicky - pouze prostřednictvím elektronické podatelny podatelna@bosonohy.cz (není nutný zaručený elektronický podpis).

7. Na které instituci životní situaci řešit: ÚMČ Brno-Bosonohy, Bosonožské nám.1, 642 00 Brno.

8. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: ÚMČ Brno-Bosonohy, tajemník úřadu Ing. Tomáš Návrat, v úřední dny pondělí 8:00 – 17:30 hodin, středa 8:00 – 17:30 hodin, jiné dny pouze po telefonické domluvě.

9. Jaké doklady je nutné mít s sebou: Písemnou žádost (její náležitosti jsou uvedeny v bodě 5). V případě ústní žádosti se tato vyřídí ústně, jestliže žadatel není s odpovědí na ústně podanou žádost spokojen, podá si žádost písemně.

10. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: Není stanoveno.

11. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Žádosti, které jsou vyřizovány ústně, nejsou zpoplatněny.

Žádosti, které jsou vyřizovány písemně, jsou zpoplatněny dle skutečných nákladů podle Sazebníku úhrad za poskytnutí informace.

Poplatky se hradí na pokladně ÚMČ Brno-Bosonohy nebo po domluvě na účet městské části.

12. Jaké jsou lhůty pro vyřízení: Datum podání žádosti je den doručení žádosti na ÚMČ Brno-Bosonohy. Lhůta začíná následujícím dnem od doručení žádosti na úřad.

a) V případě, že žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí již zveřejněné informace, musí úřad do 7 dnů ode dne podání žádosti sdělit žadateli údaje, umožňující vyhledávání a získání informace, tzn. místo zveřejnění požadované informace (např. internetová adresa, úřední deska aj.).

b) Úřad musí do 7 dnů ode dne podání žádosti požádat žadatele, aby upřesnil požadované informace, a to v případě nesplnění požadavku stanoveného v § 14 odst.5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nedostane-li úřad od žadatele upřesnění informace do 30 dnů od doručení výzvy k doplnění žádosti, rozhodne o odmítnutí žádosti (dle § 15 zákona č. 106/1999 Sb.).

c) Úřad vyzve žadatele ve lhůtě 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, jestliže nedostatek údajů o žadateli brání vyřízení žádosti (§ 14 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.). Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, úřad žádost odloží.

d) Úřad žádost odloží, jestliže se požadovaná informace nevztahuje k jeho působnosti (§4 odst.5 písm. c) zákona č.106/1999 Sb.,) a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí žadateli do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.

e) Úřad poskytne požadovanou informaci v základní lhůtě stanovené zákonem, nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. Lhůtu 15 dnů lze prodloužit nejvýše o 10 dnů, tj. na 25 dnů, a to ze závažných důvodů, kterými jsou:

- nutnost konzultovat s jiným povinným subjektem

- vyhledávání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací v jedné žádosti

Úřad musí včas před uplynutím základní lhůty 15 dnů žadatele informovat o prodloužení lhůty a důvodech, které k tomu vedly.

13. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: -

14. Elektronická služba, kterou lze využít: Žádost lze podat elektronickou poštou na adrese podatelna@bosonohy.cz

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

- zákon č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů;

- vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

- nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

- nařízení vlády č. 364/1999 Sb., kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy s obcemi při zajišťování povinností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím;

16. Jaké jsou související předpisy:

- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

17. Jaké mohou být opravné prostředky a jak se uplatňují:

a) Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace (§ 15 zákona č. 106/1999 Sb.,). :

Proti rozhodnutí úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u úřadu, který rozhodnutí vydal. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání úřadu. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, pravomocné rozhodnutí žádosti je však přezkoumatelné krajským úřadem. Při soudním přezkumu rozhodnutí o dovolání na základě žaloby soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout. Pokud není stanoveno jinak, vztahuje se na odvolací řízení § 16 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

b) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen stížnost):

Může podat žadatel, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6 zákona č. 106/1999 Sb.,

- nesouhlasí s výší úhrady za poskytnutou informaci

- informace mu byla poskytnuta jen částečně

- informace nebyla poskytnuta v dané lhůtě.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Je-li podána stížnost ústně a nelze ji vyřídit okamžitě, sepíše se o ní písemný záznam. Stížnost se podává dle uvedených pravidel viz řešení životních situací kód 001.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: Není zákonem stanoveno.

19. Informace o popisovaném postupu (řešení životní situace je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě): Na www.brno.cz.

20. Související životní situace a jak je řešit: -

21. Za správnost odpovídá útvar: ÚMČ Brno-Bosonohy.

22. Kontaktní osoba: tajemník úřadu Ing. Miloš Vrážel

23. Popis byl zpracován podle právního stavu ke dni: 15.7.2019

24. Popis byl naposledy aktualizován: 7.8.2019

25. Datum konce platnosti popisu: Bez omezení.