Bosonohy >  Úřad městské částiPotřebuji si vyříditPůjčky z fondu bydlení

Půjčky z fondu bydlení

1. Kód: 095
2. Pojmenování (název) životní situace: Půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna na opravy a modernizaci bytových domů.
3. Základní informace k životní situaci: Půjčky jsou poskytovány na opravy a modernizaci bytových a rodinných domů. Půjčky z fondu jsou poskytovány na základě výběrových řízení vyhlášených městem Brnem prostřednictvím Magistrátu města Brna, odboru dispozic s majetkem dvakrát ročně. Vyhlášení výběrového řízení musí být zveřejněno na úřední desce městské části. O výsledku výběrového řízení budou všichni žadatelé písemně vyrozuměni do 14 dnů po ukončení výběrového řízení. Pravidla poskytování návratných půjček jsou k dispozici na internetové adrese www.brno.cz (v sekci Potřebuji si vyřídit > Bydlení > Odbor dispozic s majetkem > Půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna).
4. Kdo je oprávněn v této věci jednat: Občan způsobilý k právním úkonům ve správním řízení.
5. Jaké jsou podmínky a postup při řešení životních situací: Fyzické a právnické osoby budou do výběrového řízení zařazeny na základě své žádosti podané na formuláři, který je k dispozici na ÚMČ Brno-Bosonohy.
6. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: Žadatel podá písemnou žádost podanou na formuláři na ÚMČ Brno-Bosonohy, Bosonožské nám.1, 642 00 Brno. Žádost musí obsahovat:

- jméno a název žadatele, popř. statutárního zástupce, včetně RČ nebo IČ
- adresu bydliště nebo sídla právnické osoby
- přesné označení rodinného či bytového domu nebo bytové jednotky, tzn. adresu, číslo popisné, číslo parcely, výpis z KN
- předběžnou dohodu s dodavatelem stavby, na niž je žádána půjčka, s orientační cenou, při svépomocné - - - stavbě odhad nákladů, které budou při realizaci doloženy fakturami a účty
- přesný popis účelu, na který je půjčka požadována
- předpokládanou lhůtu dokončení stavby
- požadovanou částku půjčky

ÚMČ Brno-Bosonohy předá žádost Magistrátu města Brna, odboru dispozic s majetkem, který ji vyhodnotí co do úplnosti a věcné správnosti a předloží ji komisi pro výběrové řízení, která provede výběr žadatelů a účelů.
7. Na které instituci životní situaci řešit: ÚMČ Brno-Bosonohy, Bosonožské nám.1, 642 00 Brno.
8. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: ÚMČ Brno-Bosonohy, tajemník úřadu, v úřední dny pondělí 8:00–17:30 hodin, středa 8:00–17:30 hodin, jiné dny pouze po telefonické domluvě.
9. Jaké doklady je nutné mít s sebou: Žádosti o půjčku se podávají na předepsaném formuláři včetně předepsaných dokladů a příloh.
10. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: Předepsaný formulář je k dispozici na internetové adrese www.brno.cz (v sekci Potřebuji si vyřídit > Bydlení > Odbor dispozic s majetkem > Půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna).
11. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: Nejsou stanoveny.
12. Jaké jsou lhůty pro vyřízení: Lhůty jsou stanoveny dle vyhlášení výběrových řízení (viz Pravidla poskytování návratných půjček).
13. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: -
14. Elektronická služba, kterou lze využít: www.brno.cz (v sekci Potřebuji si vyřídit > Bydlení > Odbor dispozic s majetkem > Půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna).
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje: Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z5/023. zasedání konaném ve dnech 3. 3. 2009 Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna, podle kterých se poskytují půjčky na opravy a modernizaci bytového fondu v Brně.
16. Jaké jsou související předpisy: Vyhláška MMR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: -
18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: Neúplné nebo nesprávně vyplněné žádosti o půjčku budou uchazečům vráceny prostřednictvím ÚMČ Brno-Bosonohy spolu se zdůvodněním nezařazení uchazeče do výběrového řízení a upozorněním na nejbližší termín výběrového řízení. Žadatelé, kteří byli opakovaně v prodlení s úhradou splátek půjčky poskytované z FRBMB, nebo u kterých bylo splácení půjčky vymáháno soudně, nebo žadatelé, kteří nedodrželi účel u dřívější půjčky poskytnuté z FRBMB nebudou zařazeni do výběrového řízení.
19. Nejčastější dotazy: -
20. Další informace: Informace o popisovaném postupu (řešení životní situace je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné forměna www.brno.cz (v sekci Potřebuji si vyřídit > Bydlení > Odbor dispozic s majetkem > Půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna).
21. Související životní situace a návody, jak je řešit: -
22. Za správnost popisu odpovídá útvar: ÚMČ Brno-Bosonohy.
23. Kontaktní osoba: tajemník úřadu Ing. Miloš Vrážel
24. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 15.7.2019
25. Popis byl naposledy aktualizován: 7.8.2019
26. Datum konce platnosti popisu: Bez omezení.