Přechod nájmu bytu

2. Kód: 094

3. Pojmenování životní situace: přechod nájmu bytu.

4. Základní informace k životní situaci: o přechodu nájmu je možno začít jednat v případě, že předchozí (poslední) nájemce bytu zemřel.  

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat: ten, kdo uplatňuje přechod nájmu bytu.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: k přechodu nájmu bytu dochází za splnění podmínek stanovených v § 2279-2284 nového občanského zákoníku. Jestliže nájemce zemře a nejde-li o byt ve společném nájmu manželů, přejdou práva a povinnosti z nájmu na osobu, která žila v bytě s nájemcem ke dni jeho smrti ve společné domácnosti a nemá vlastní byt. Je-li touto osobou někdo jiný než nájemcův manžel, partner, rodič, sourozenec, zeť, snacha, dítě nebo vnuk, přejdou na ni práva a povinnosti z nájmu, jen pokud pronajímatel s jejím bydlením v bytě souhlasil. Pro souhlas se vyžaduje písemná forma. Nájem bytu po jeho přechodu skončí nejpozději uplynutím 2 let od okamžiku přechodu nájmu. Toto ustanovení se nepoužije v případě, že osoba, na kterou nájem přešel, dosáhla v okamžiku přechodu nájmu věku 70 let. Stejně tak se toto ustanovení nepoužije v případě, že osoba, na kterou nájem přešel, nedosáhla k okamžiku přechodu nájmu věku 18 let; v takovém případě skončí nájem nejpozději dnem, kdy tato osoba dosáhne věku 20 let, pokud se pronajímatel s nájemcem nedohodnou jinak.  Splňuje-li více osob podmínky pro přechod nájmu, přejdou práva a povinnosti z nájmu na všechny společně a nerozdílně. Je-li však mezi těmito osobami nájemcovo dítě, přejdou práva a povinnosti z nájmu na ně.
Každá osoba splňující podmínky pro přechod nájmu může do 1 měsíce od smrti nájemce písemně oznámit pronajímateli, že v nájmu nechce pokračovat, její nájem zaniká dnem oznámení.
Zemře-li jeden z manželů, kteří byli společnými nájemci bytu, stane se jediným nájemcem pozůstalý manžel. Toto platí i v případě, jestliže nájemce opustil trvale společnou domácnost.
Výše uvedené podmínky neplatí pro byty zvláštního určení.
Každá osoba splňující podmínky pro přechod nájmu může do 1 měsíce od smrti nájemce písemně oznámit pronajímateli, že v nájmu nechce pokračovat, její nájem zaniká dnem oznámení.
Zemře-li jeden z manželů, kteří byli společnými nájemci bytu, stane se jediným nájemcem pozůstalý manžel. Toto platí i v případě, jestliže nájemce opustil trvale společnou domácnost.
Výše uvedené podmínky neplatí pro byty zvláštního určení.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: žadatel vyplní formulář žádosti o  přechod nájmu.

8. Na které instituci životní situaci řešit: Úřad městské části města Brna, Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00, tel. 547 422 701.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: bytový referát , dveře č. 201a, v úřední dny pondělí a středa 8-17:30 hod., kontaktní osoba – Jarmila Dočekalová, telefon 547 422 701, e-mail: jarmila.docekalova@bosonohy.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou: k žádosti o přechod nájmu je nutno doložit:

- v případě úmrtí úmrtní list nájemce
- v případě opuštění společné domácnosti – čestné prohlášení nájemce o trvalém opuštění společné domácnosti s úředně ověřeným podpisem
-písemný souhlas pronajímatele s bydlením osoby ve společné domácnosti s nájemcem, je-li touto osobou někdo jiný než nájemcův manžel, partner, rodič, sourozenec, zeť, snacha, dítě nebo vnuk
- doklad, na jehož základě nájemce byt užíval
- evidenční list – aktuální.
 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: formulář žádosti o přechod nájmu obecního bytu, k dispozici zde, nebo osobně v kanceláři úřadu, ÚMČ města Brna, Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, I.poschodí, dveře č. 201a.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: poplatky nejsou.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení: přechod nájmu bytu bude předložen ke schválení Radě městské části Brno-Bosonohy po předchozím projednání v Bytové komisi městské části Brno-Bosonohy.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány: žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít: www.bosonohy.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje: zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, ustanovení § 2279-2284 .

18. Jaké jsou související předpisy: –

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: –

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: –

21. Nejčastější dotazy: –

22. Další informace: žádné.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě: –

24. Související životní situace a návody, jak je řešit: budou dle potřeby doplněny.

25. Za správnost popisu odpovídá: ÚMČ města Brna, Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, bytový referát.

26. Kontaktní osoba: Jarmila Dočekalová, referent bytového referátu ÚMČ.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 31. 7. 2015

28. Popis byl naposledy aktualizován: 31. 7. 2015 

29. Datum konce platnosti popisu: bez omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: budou dle potřeby doplněny.