Bosonohy >  Úřad městské částiPotřebuji si vyříditMístní poplatek ze vstupného

Místní poplatek ze vstupného

2. Kód: 221

3. Pojmenování životní situace: Místní poplatek ze vstupného.

4. Základní informace k životní situaci: Místní poplatek ze vstupného vybírá příslušný správce poplatku ze vstupného na sportovní, prodejní nebo reklamní akce sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Poplatek se platí z úhrnné částky vybraného vstupného. Pro účely místního poplatku se sportovními akcemi rozumí veřejně přístupná utkání a vystoupení, jakékoliv sportovní a tělovýchovné soutěže, a to ve všech sportovních odvětvích, všechna mezinárodní, mezistátní sportovní utkání a soutěže nebo benefiční a exhibiční vystoupení. Prodejními akcemi se rozumí burzy, aukce, prodejní výstavy a ostatní výstavy (mimo kulturních). Reklamními akcemi jsou akce k propagaci služeb, zboží a akcí.  Poplatku nepodléhají akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, což pořadatel do tří dnů od ukončení akce doloží příslušnému správci poplatku. Dále jsou od poplatku osvobozeny akce pořádané školami, dětskými a mládežnickými organizacemi, městem Brnem a jím zřízenými organizacemi. Od poplatku jsou osvobozeny sportovní akce na místech s kapacitou pod 20.000 osob.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat: Fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá. Poplatková povinnost je nepřenosná.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou zaplatí účastník akce za to, že se jí může zúčastnit.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: Poplatník je povinen nejméně 5 dnů před konáním akce písemně ohlásit správci poplatku druh a název akce, datum a dobu zahájení a ukončení akce, místo konání a jeho kapacitu. Při splnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit svoje plné jméno nebo název, bydliště (sídlo), rodné číslo (IČO), právnická osoba uvede svůj statutární orgán, případně osoby, které jsou oprávněny jednat před správcem poplatku, podnikatelský subjekt uvede též číslo účtu u peněžního ústavu, na kterém má soustředěny své peněžní prostředky.

8. Na které instituci životní situaci řešit: Úřad městské části města Brna, Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00, tel. 547 422 701.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: Referát rozpočtu a financování, přízemí, dveře č. 108, v úřední dny pondělí 8-17 hod., středa 8-18 hod., kontaktní osoba – Jarmila Dočekalová, telefon 547 422 701, e-mail :financni@bosonohy.brno.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou: Občanský průkaz (fyzická osoba), výpis z obchodního rejstříku  (právnická osoba). 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: Písemné ohlášení k poplatku ze vstupného , formulář k dispozici zde, osobně v kanceláři úřadu, ÚMČ města Brna, Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, přízemí, dveře 108.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: Sazba poplatku je 15 %  z celkové částky vybraného vstupného sníženého o daň z přidané hodnoty, byla-li v ceně vstupného obsažena.

Poplatky lze hradit

1)  v hotovosti na pokladně ÚMČ města Brna, Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, kancelář referátu rozpočtu a financování, přízemí dveře 108, v úředních hodinách: pondělí 8-17 hod., středa 8-18 hod.

2) poštovní poukázkou, k vyzvednutí na referátu rozpočtu a financování ÚMČ města Brna, Brno-Bosonohy

3) převodem na bankovní účet vedený u Komerční banky, č.ú. 190020621621/0100, variabilní symbol 1344.  

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení: Poplatník je povinen do 15 dnů po skončení akce, případně-nejedná-li se o jednorázovou akci – do 15 dnů po skončení měsíce, v němž akce probíhala, podat správci poplatku písemné hlášení, v němž uvede všechny údaje potřebné k přezkoumání správnosti výpočtu poplatku, zejména počet prodaných vstupenek podle jejich druhů, výši vybraného vstupného celkem a výši poplatku, který má být zaplacen. Poplatek je splatný do 5 dnů ode dne podání hlášení. Poplatek stanovený paušální částkou je splatný nejpozději do 31.1.  následujícího kalendářního roku, v ostatních případech je poplatek stanovený paušální částkou splatný nejpozději 1. den období, na které je paušál stanoven.  Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří příslušný správce poplatku – ÚMČ města  Brna, Brno-Bosonohy  poplatky platebním výměrem.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány: Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít: www.bosonohy.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje: Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění.

18. Jaké jsou související předpisy: Vyhláška Statutárního města Brna č. 13/2015, o místních poplatcích.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: Proti platebnímu výměru lze podat odvolání  písemně nebo ústně do protokolu u ÚMČ města Brna, Brno-Bosonohy ve lhůtě do 30 dnů ode dne, který následuje po jeho doručení. Odvolání nemá odkladný účinek.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může ÚMČ zvýšit až na trojnásobek.

21. Nejčastější dotazy:

Je zpoplatněna poplatkem ze vstupného celá výše vstupenky, která obsahuje i konzumaci?

Za vstupné se považuje finanční částka, kterou platí účastník akce za to, že se jí může zúčastnit. Tímto jejím stanovením se předpokládá odstranění negativního jednání některých pořadatelů akcí, kteří fiktivně zaměňují faktické vstupné za povinnou konzumaci nebo místenku a následně odmítají platit místní poplatek. Místním poplatkem je zpoplatněna celková výše vstupenky.

Co zákona rozumí pod pojmem „výtěžek“?

Pojem „výtěžek“ užívá zákon o místních poplatcích pouze v souvislosti s vymezením osvobození od poplatku ze vstupného. Výtěžkem ze vstupného se rozumí finanční částka, která pořadateli akce zůstane po odpočtu nákladů na realizace akce, popř. po odečtení nákladů na správní poplatek a daně.

Jsou od poplatku ze vstupného osvobozeny příspěvkové organizace?

Zákon o místních poplatcích neosvobozuje od placení poplatku ze vstupného rozpočtové ani příspěvkové organizace. K osvobození by mohlo dojít pouze na základě obecně závazné vyhlášky města č. 12/2007 (např. příspěvkové organizace zřízené městem Brnem.)

Podléhá poplatku ze vstupného návštěva plaveckého bazénu?

Poplatek ze vstupného při návštěvě bazénu nelze vybírat, protože se nejedná o akci sportovního charakteru ve smyslu zákona o místních poplatcích. Tento poplatek by byl vybírán pouze v případě, že by šlo o návštěvu plaveckých závodů, nebo jiné sportovní akce.

Platí se poplatek  i v případě, že náklady na pořádání příslušné akce jsou vyšší než výnos, tzn. že akce je ztrátová?

Předmětem poplatku není zisk ze vstupného, ale samotné vybrané vstupné. Z tohoto důvodu není rozhodující, zda je akce ztrátová nebo komerčně atraktivní.

22. Další informace: Žádné.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě: –

24. Související životní situace a návody, jak je řešit: Budou dle potřeby doplněny.

25. Za správnost popisu odpovídá: ÚMČ města Brna, Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, referát rozpočtu a financování.

26. Kontaktní osoba: Jarmila Dočekalová, referent rozpočtu a financování ÚMČ

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 1. 1. 2016

28. Popis byl naposledy aktualizován: 4. 1. 2016

29. Datum konce platnosti popisu: Bez omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: Budou dle potřeby doplněny.