Bosonohy >  Úřad městské částiPotřebuji si vyříditMístní poplatek ze psů

Místní poplatek ze psů

2. Kód: 218

3. Pojmenování životní situace: místní poplatek ze psů.

4. Základní informace k životní situaci: místní poplatek ze psů platí fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa, a  to městské části příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat: držitel psa.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Od poplatku je osvobozena osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro ztracené nebo opuštěné psy, nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis (např. zákon o myslivosti). Od poplatku jsou dále osvobozeny osoby, které mají v držení psa z útulku po dobu 1 roku od převzetí.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: podat písemné ohlášení k poplatku osobně, písemně, elektronicky, vzor formuláře písemného ohlášení zde.

8. Na které instituci životní situaci řešit: Úřad městské části města Brna, Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00, tel. 547 422 701.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: referát rozpočtu a financování, I.poschodí, dveře č. 201a, v úřední dny pondělí a středa 8-17:30 hod., kontaktní osoba – Jarmila Dočekalová, telefon 547 422 701, e-mail: jarmila.docekalova@bosonohy.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou: občanský průkaz (fyzická osoba), výpis z obchodního rejstříku (právnická osoba). Poplatník je povinen při ohlašovací povinnosti sdělit své plné jméno (název), bydliště (sídlo), rodné číslo (IČO), poživatel důchodu všechny svoje důchody, všechny svoje další zdroje příjmů, podnikatelský subjekt číslo účtu u peněžního ústavu, u něhož jsou soustředěny peněžní prostředky.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: písemné ohlášení k poplatku ze psů, formulář k dispozici na www.bosonohy.cz,  osobně v kanceláři č. 201a, I.poschodí, ÚMČ města Brna, Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: sazba poplatku za rodinný dům Kč 300,--/rok, u osob pobírajících invalidní, starobní, vdovský nebo vdovecký důchod, pokud je jediným zdrojem příjmů Kč 150,--/rok, poživatel sirotčího důchodu Kč 150,--/rok, sazba poplatku u bytového domu Kč 600,--/rok, u osob pobírajících invalidní, starobní, vdovský nebo vdovecký důchod, pokud je jediným zdrojem příjmů Kč 200,--/rok, poživatel sirotčího důchodu Kč 200,--/rok. Zvýšení poplatku za druhého a každého dalšího psa + 50 %.

Poplatky lze hradit

1)  hotově na pokladně ÚMČ města Brna, Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, kancelář referátu rozpočtu a financování, I.poschodí, dveře 201a, v úředních hodinách: pondělí a středa 8-17:30 hod.

2) poštovní poukázkou, k vyzvednutí na referátu rozpočtu a financování ÚMČ města Brna, Brno-Bosonohy.

3) převodem na bankovní účet vedený u Komerční banky, č.ú. 190020621621/0100, variabilní symbol 1341xxx(za xxx se doplní číslo evidenční známky).   

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení: poplatník je povinen zaplatit poplatek bez vyměření nejpozději do 31. března každého roku, nečiní-li více než Kč 400,--. Činí-li poplatek více než Kč 400,-- ročně, je poplatník povinen uhradit poplatek ve čtyřech stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března, 31. května, 31. srpna a do 30. listopadu každého roku. Poplatník může celou částku uhradit jednorázově předem do 31. března každého roku.

Vznikne-li poplatková povinnost během roku je poplatek splatný nejpozději do 15. dne prvního měsíce, od kterého se má poplatek platit, nečiní-li více jak Kč 400,-- do konce roku. Činí-li více než Kč 400,-- je povinnost poplatek uhradit ve stejných splátkách vždy nejpozději do 31. března, 31. května, 31. srpna a do 30. listopadu každého roku.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány: žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít: www.bosonohy.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje: zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění.

18. Jaké jsou související předpisy: vyhláška Statutárního města Brna č. 13/2015, o místních poplatcích, v platném znění, zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: proti platebnímu výměru lze podat odvolání písemně nebo ústně do protokolu u ÚMČ města Brna, Brno-Bosonohy ve lhůtě do 30 dnů ode dne, který následuje po jeho doručení. Odvolání nemá odkladný účinek.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří ÚMČ  poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může ÚMČ zvýšit až na trojnásobek. 

21. Nejčastější dotazy:

Co se rozumí pojmem držitel psa?

Poplatníkem místního poplatků ze psů je držitel psa, kterým může být nejen osoba, která jej vlastní, ale i osoba jiná, která se k němu chová a nakládá s ním, jako by jej vlastnila. V praxi to znamená osobu, která se o psa stará a zajišťuje péči spojenou s jeho životem. Takové vymezení povinné osoby odstraní stávající jednání poplatníků, na základě kterého dochází k přihlašování psů v obcích s nízkou sazbou poplatku bez ohledu na to, kde je pes fakticky chován.

Co se rozumí u poživatele invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého důchodu jediným zdrojem příjmů?

O jediný zdroj příjmu jde v případě, jestliže je poplatníkem důchodce, který nemá žádný jiný příjem než svůj důchod. Pokud jde o pracujícího důchodce nebo důchodce, který má ještě jiný příjem např. z nájmu, pobírá podíly ze zisku nebo pobírá souběžně dva důchody, nejde o poplatníka, který by mohl platit poplatek se zákonem sníženou sazbou.

Jakým způsobem poplatník doloží, že důchod je jeho jediným zdrojem příjmů?

Skutečnost, že důchod je jediným zdrojem příjmů poplatníka, se dokládá čestným prohlášením, které je součástí písemného ohlášení.

Jaký vliv na trvání poplatkové povinnosti má nesplnění oznamovací povinnosti o skutečnosti, že poplatník přestal být držitelem psa?

Předmětem poplatku jsou psi starší 3 měsíců s tím, že poplatková povinnost stíhá jejich držitele. Pokud držitel psa prodá, daruje nebo pes uhyne, poplatková povinnost zaniká dnem, kdy nastala uvedená skutečnost. Oznamovací povinnost je povinností nepeněžitého charakteru a její nesplnění nemůže mít za následek další trvání poplatkové povinnosti. Správce poplatku není oprávněn vyžadovat zaplacení místního poplatku, ale může poplatkovému subjektu uložit sankci ve smyslu ustanovení § 250  zákona č. 280/2009 S., daňový řád, v platném znění,  což je pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy.

Lze nepřihlášení či nezaplacení místního poplatku projednat jako přestupek v přestupkové komisi?

Nepřihlášení psa nebo nezaplacení místního poplatku není předmětem přestupkového řízení a nelze o nich jednat v přestupkové komisi. Uvedené záležitosti lze řešit pouze instituty, které jsou obsahem zákona o místních poplatcích nebo daňového řádu.

22. Další informace: žádné.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě: –

24. Související životní situace a návody, jak je řešit: budou dle potřeby doplněny.

25. Za správnost popisu odpovídá: ÚMČ města Brna, Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, referát rozpočtu a financování.

26. Kontaktní osoba: Jarmila Dočekalová, referent rozpočtu a financování ÚMČ.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 1. 1. 2016

28. Popis byl naposledy aktualizován: 4. 1. 2016

29. Datum konce platnosti popisu: do doby nové vyhlášky

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: budou dle potřeby doplněny.