Bosonohy >  Úřad městské částiPotřebuji si vyříditMístní poplatek ze psů

Místní poplatek ze psů

2. Kód - 218

3. Pojmenování životní situace – místní poplatek ze psů

4. Základní informace k životní situaci – místní poplatek ze psů platí fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa , a  to městské části příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat – držitel psa.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace – poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Od poplatku je osvobozena osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro ztracené nebo opuštěné psy, nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis (např. zákon o myslivosti). Od poplatku jsou dále osvobozeny osoby, které mají v držení psa z útulku po dobu 1 roku od převzetí.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace – podat do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti nebo ode dne vzniku skutečností majících vliv na výši poplatku, písemné ohlášení k poplatku osobně, písemně, elektronicky, vzor formuláře písemného ohlášení, odhlášení, hlášení změny naleznete na webových stránkách městské části  www.bosonohy.cz v části Formuláře ke stažení.

8. Na které instituci životní situaci řešit – Úřad městské části města Brna, Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00, tel. 547 422 701

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit – referát rozpočtu a financování, I.poschodí, dveře č. 201a, v úřední dny pondělí a středa 8-17:30 hod., kontaktní osoba – Jarmila Dočekalová, telefon 547 422 701, e-mail : jarmila.docekalova@bosonohy.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou – občanský průkaz (fyzická osoba), výpis z obchodního rejstříku(právnická osoba). Poplatník je povinen při ohlašovací povinnosti sdělit své plné jméno(název), bydliště (sídlo), rodné číslo (IČO), podnikatelský subjekt číslo účtu u peněžního ústavu, u něhož jsou soustředěny peněžní prostředky.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici – písemné ohlášení k poplatku ze psů, formulář k dispozici na www.bosonohy.cz,  osobně v kanceláři č. 201a, I.poschodí, ÚMČ města Brna, Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1..

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit – sazba poplatku za rodinný dům 300 Kč/rok, u osob, které dovršili věk 65 let  sazba 150 Kč/rok, sazba poplatku u bytového domu Kč 600,--/rok, u osob, které dovršili věk 65 let  sazba 200 Kč/rok. Zvýšení poplatku za druhého a každého dalšího psa + 50 %.

Poplatky lze hradit

1)  hotově na pokladně ÚMČ města Brna, Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, kancelář referátu rozpočtu a financování, I.poschodí, dveře 201a, v úředních hodinách: pondělí a středa 8-17:30 hod.

2) poštovní poukázkou, k vyzvednutí na referátu rozpočtu a financování ÚMČ města Brna, Brno-Bosonohy

3) převodem na bankovní účet vedený u Komerční banky, č.ú. 19-0020621621/0100, variabilní symbol 1341 v případě, že neznáte přidělený variabilní symbol.   

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení – poplatník je povinen zaplatit poplatek bez vyměření nejpozději do 31. března každého roku, nečiní-li více než Kč 400,--. Činí-li poplatek více než Kč 400,-- ročně, je poplatník povinen uhradit poplatek ve čtyřech stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března, 31. května, 31. srpna a do 30. listopadu každého roku. Poplatník může celou částku uhradit jednorázově předem do 31. března každého roku.

Vznikne-li poplatková povinnost během roku je poplatek splatný nejpozději do 15. dne prvního měsíce, od kterého se má poplatek platit, nečiní-li více jak Kč 400,-- do konce roku. Činí-li více než Kč 400,-- je povinnost poplatek uhradit ve stejných splátkách vždy nejpozději do 31. března, 31. května, 31.srpna a do 30. listopadu každého roku.

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace – nejsou.

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány – žádné.

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít – www.bosonohy.cz

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje – zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění.

 

18. Jaké jsou související předpisy - vyhláška Statutárního města Brna č. 17/2019, o místních poplatcích, zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují – proti platebnímu výměru lze podat odvolání  písemně nebo ústně do protokolu u ÚMČ města Brna, Brno-Bosonohy ve lhůtě do 30 dnů ode dne, který následuje po jeho doručení. Odvolání nemá odkladný účinek.

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností – nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří ÚMČ  poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může ÚMČ zvýšit až na trojnásobek.

 

21. Nejčastější dotazy –

Co se rozumí pojmem držitel psa ?

Poplatníkem místního poplatků ze psů je držitel psa, kterým může být nejen osoba, která jej vlastní, ale i osoba jiná, která se k němu chová a nakládá s ním, jako by jej vlastnila. V praxi to znamená osobu, která se o psa stará a zajišťuje péči spojenou s jeho životem. Takové vymezení povinné osoby odstraní stávající jednání poplatníků, na základě kterého dochází k přihlašování psů v obcích s nízkou sazbou poplatku bez ohledu na to, kde je pes fakticky chován.

 

Jaký vliv na trvání poplatkové povinnosti má nesplnění oznamovací povinnosti o skutečnosti, že poplatník přestal být držitelem psa ?

Předmětem poplatku jsou psi starší 3 měsíců s tím, že poplatková povinnost stíhá jejich držitele. Pokud držitel psa prodá, daruje nebo pes uhyne, poplatková povinnost zaniká dnem, kdy nastala uvedená skutečnost. Oznamovací povinnost je povinností nepeněžitého charakteru a její nesplnění nemůže mít za následek další trvání poplatkové povinnosti. Správce poplatku není oprávněn vyžadovat zaplacení místního poplatku, ale může poplatkovému subjektu uložit sankci ve smyslu ustanovení § 250  zákona č. 280/2009 S., daňový řád, v platném znění,  což je pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy.

Lze nepřihlášení či nezaplacení místního poplatku projednat jako přestupek v přestupkové komisi ?

Nepřihlášení psa nebo nezaplacení místního poplatku není předmětem přestupkového řízení a nelze o nich jednat v přestupkové komisi. Uvedené záležitosti lze řešit pouze instituty, které jsou obsahem zákona o místních poplatcích nebo daňového řádu.

 

22. Další informace – žádné.

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě –

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit – budou dle potřeby doplněny.

 

25. Za správnost popisu odpovídá – ÚMČ města Brna, Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, referát rozpočtu a financování

 

26. Kontaktní osoba – Jarmila Dočekalová, referent rozpočtu a financování ÚMČ

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni – 31.12.2019

 

28. Popis byl naposledy aktualizován – 28.1.2020

 

29. Datum konce platnosti popisu –

 

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace – budou dle potřeby doplněny.