Bosonohy >  Úřad městské částiPotřebuji si vyříditMístní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

2. Kód: 219

3. Pojmenování životní situace: místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt.

4. Základní informace k životní situaci: místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území města Brna za účelem rekreace, pokud tyto osoby neprokážou jiný důvod svého pobytu. Poplatku nepodléhají osoby nevidomé, bezmocné (§ 2 vyhlášky č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, v platném znění), osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního předpisu (§ 83 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v platném znění), a jejich průvodci, dále osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné).  

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat: ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování na území městské části poskytla. 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: poplatek se platí za osobu, lůžko a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: za poplatek ručí ubytovatel, který je povinen v písemné podobě vést evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním právním předpisem – zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

8. Na které instituci životní situaci řešit: Úřad městské části města Brna, Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00, tel. 547 422 701.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: referát rozpočtu a financování, I. poschodí, dveře č. 201a, v úřední dny pondělí a středa  8-17:30 hod., kontaktní osoba – Jarmila Dočekalová, telefon 547 422 701, e-mail: jarmila.docekalova@bosonohy.cz.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou: občanský průkaz- ubytovatel (fyzická osoba), výpis z obchodního rejstříku – ubytovatel (právnická osoba).  

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: písemné ohlášení k poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, formulář k dispozici na www.bosonohy.cz,  osobně v kanceláři úřadu, ÚMČ města Brna, Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, I.poschodí, dveře 201a.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: sazba poplatku je Kč 15,--/osobu/den.

Poplatky lze hradit:

1) v hotovosti na pokladně ÚMČ města Brna, Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, kancelář referátu rozpočtu a financování, I.poschodí, dveře 201a, v úředních hodinách: pondělí a středa 8-17:30 hod.

2) poštovní poukázkou, k vyzvednutí na referátu rozpočtu a financování ÚMČ města Brna, Brno-Bosonohy.

3) převodem na bankovní účet vedený u Komerční banky, č.ú. 190020621621/0100, variabilní symbol 1342.  

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení: plátce poplatku – ubytovatel - je povinen odvést správci poplatku vybrané poplatky vždy do 10 dnů po uplynutí čtvrtletí. Současně podá správci poplatku hlášení, ve kterém bude uvedena výše vybraných poplatků. Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří příslušný správce poplatku – ÚMČ města  Brna, Brno-Bosonohy  poplatky platebním výměrem.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány: žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít: www.bosonohy.cz.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje: Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění.

18. Jaké jsou související předpisy: vyhláška Statutárního města Brna č. 15/2015, o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: proti platebnímu výměru lze podat odvolání písemně nebo ústně do protokolu u ÚMČ města Brna, Brno-Bosonohy ve lhůtě do 30 dnů ode dne, který následuje po jeho doručení. Odvolání nemá odkladný účinek.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může ÚMČ zvýšit až na trojnásobek.

21. Nejčastější dotazy:

Platí se poplatek v místech, které nejsou místem soustředěného turistického ruchu?

Zavedení tohoto poplatku nepředchází vydání žádného zvláštního rozhodnutí, které by prohlašovalo nebo zařazovalo obec do kategorie obcí, které jsou místem soustředěného turistického ruchu. O zavedení poplatku rozhodne obec obecně závaznou vyhláškou. Jedním z kritérií pro jeho zavedení je, že v daném místě existují léčebná nebo rekreační zařízení, kde se návštěvníci rekreují nebo léčí za úplatu na dohodnutou dobu vyplývající z účelu ubytování. Úplatnost pobytu fyzické osoby v daném místě je jedním z rozhodujících kritérií pro vybrání místního poplatku.

Kdo nese důkazní břemeno v prokázání jiného důvodu pobytu než je léčení nebo rekreace?

Důkazní břemeno spočívající v prokázání jiného důvodu pobytu, než je léčení nebo rekreace, nese poplatník, nikoliv správce poplatku. Jako důkazní prostředek může použít pozvánku na pracovní cestu, školení, konferenci, cestovní pracovní příkaz apod. Za důkaz lze považovat i čestné prohlášení ubytovaného, že v daném místě nepobývá za účelem stanoveným zákonem. Může jít např. o fyzickou osobu s podnikatelskou činností.

Lze poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt vybírat i v případě ubytování tzv. v soukromí?

Pro uplatnění tohoto poplatku jsou rozhodující 4 kritéria, kterými jsou přechodný pobyt fyzické osoby, pobyt je uskutečňován za úplatu, účelem pobytu je léčení nebo rekreace a obec je lázeňským místem nebo místem soustředěného turistického ruchu. Charakter zařízení, ve kterém je fyzická osoba ubytována, není podstatný. Tento poplatek lze vybírat i za ubytování např. v rodinných domech. 

Může obec stanovit výjimku z povinnosti vést evidenční knihu pro některé ubytovatele, u kterých předpokládá zvýšenou kázeň?

Vzhledem k tomu, že se jedná o povinnost stanovenou zákonem, nemůže obec do této úpravy žádným způsobem zasahovat. Navíc vedení evidenční knihy zajišťuje podklady nejen pro výkon kontroly plnění povinnosti ze strany ubytovatele, ale je základem pro vyměření poplatku.

Řeší správce poplatku nedostatky zjištěné při výběru poplatku s ubytovanou fyzickou osobou?

U tohoto poplatku vystupuje další daňový subjekt, který je plátce, tj. osoba, která pod vlastní majetkovou odpovědností odvádí správci poplatku poplatek vybraný od poplatníků. Pro účely místního poplatku je plátcem fyzická nebo právnická osoba, které přechodné ubytování za úplatu poskytla, tj. ubytovatel.  Pokud správce poplatku zjistí při výběru poplatku jakékoliv nedostatky, obrací se na plátce, nikoliv na poplatníka. Ručení plátce za poplatek spočívá v povinnosti poplatek od poplatníků vybrat a následně odvést správci poplatku.

Je pro účely výběru poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nutné, aby ubytovatel byl vlastníkem nemovitosti, ve které poskytuje ubytování za úplatu?

Pro účely místního poplatku je plátcem fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování za úplatu poskytla, tj. ubytovatel. Rozhodující není, zda je plátce vlastníkem nebo nájemcem nemovitosti, ve které ubytování za úplatu poskytuje.

22. Další informace: žádné.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě: –

24. Související životní situace a návody, jak je řešit: budou dle potřeby doplněny.

25. Za správnost popisu odpovídá: ÚMČ města Brna, Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, referát rozpočtu a financování.

26. Kontaktní osoba: Jarmila Dočekalová, referent rozpočtu a financování ÚMČ.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 1. 1. 2016

28. Popis byl naposledy aktualizován: 4. 1. 2016

29. Datum konce platnosti popisu: bez omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: budou dle potřeby doplněny.