Bosonohy >  Úřad městské částiPotřebuji si vyříditMístní poplatek z pobytu

Místní poplatek z pobytu

2. Kód - 219

3. Pojmenování životní situace – místní poplatek z pobytu

4. Základní informace k životní situaci – předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Poplatku nepodléhají osoby nevidomé,  držitelé průkazu ZTP/P, osoby mladší 18 let, osoby hospitalizované na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče, osoby pečující o oděti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví, osoby vykonávající na území městské části sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu, nebo pobývají na území městské části ve školském zařízení, v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby, osoby pobývající v zařízení sloužícímu k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob a osoby pobývající na území městské části za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému. Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví ČR nebo této městské části v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat – plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu, který je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace – základem poplatku je počet započatých dní pobytu s výjimkou dne počátku pobytu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace – plátce poplatku je povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti ve lhůtě do 15 dnů od zahájení činnosti, stejným způsobem oznámí plátce poplatku správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu. Plátce poplatku je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu , kde zapisuje den počátku a den konce pobytu, jméno, příjmení, adresu místa přihlášení nebo obdobného místa v zahraničí, datum narození, číslo a druh průkazu totožnosti, kterým může být občanský průkaz, cestovní doklad, potvrzení o přechodném pobytu na území, pobytová karta rodinného příslušníka občana EU, průkaz o povolení k pobytu, průkaz o povolení k pobytu pro cizince, průkaz o povolení k trvalému pobytu, průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany nebo průkaz žadatele o poskytnutí dočasné ochrany. Dále vede plátce v evidenční knize výši vybraného poplatku nebo důvod osvobození.  Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně, srozumitelně, způsobem zaručujícím trvalost zápisu a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.

8. Na které instituci životní situaci řešit – Úřad městské části města Brna, Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00, tel. 547 422 701

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit – referát rozpočtu a financování, přízemí, dveře č. 201a, v úřední dny pondělí a středa  8-17:30 hod., kontaktní osoba – Jarmila Dočekalová, telefon 547 422 701, e-mail : jarmila.docekalova@bosonohy.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou – evidenční kniha

11.Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici – písemné ohlášení k poplatku z pobytu, formulář k dispozici na www.bosonohy.cz, v části Formuláře ke stažení, nebo osobně v kanceláři úřadu, ÚMČ města Brna, Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, I.poschodí, dveře 201a.

12.Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit – sazba poplatku je 21 Kč/osobu/den.

Poplatky lze hradit

1)  v hotovosti na pokladně ÚMČ města Brna, Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, kancelář referátu rozpočtu a financování, I.poschodí, dveře 201a, v úředních hodinách: pondělí a středa 8-17:30 hod.

2) poštovní poukázkou, k vyzvednutí na referátu rozpočtu a financování ÚMČ města Brna, Brno-Bosonohy

3) převodem na bankovní účet vedený u Komerční banky, č.ú. 19-0020621621/0100, variabilní symbol 1342.  

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení – splatnost poplatku je do 10 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém došlo k poskytnutí úplatného pobytu. Současné podá plátce poplatku hlášení, ve kterém bude uvedena výše vybraných poplatků, nebo negativní hlášení. Formulář hlášení k dispozici na webových stránkách www.bosonohy.cz v části formuláře ke stažení.

Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří příslušný správce poplatku – ÚMČ města  Brna, Brno-Bosonohy  poplatky platebním výměrem.

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace – nejsou.

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány – žádné.

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít – www.bosonohy.cz

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje – zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění.

 

18. Jaké jsou související předpisy - vyhláška Statutárního města Brna č. 17/2019, o místních poplatcích,  zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují – proti platebnímu výměru lze podat odvolání  písemně nebo ústně do protokolu u ÚMČ města Brna, Brno-Bosonohy ve lhůtě do 30 dnů ode dne, který následuje po jeho doručení. Odvolání nemá odkladný účinek.

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností – včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může ÚMČ zvýšit až na trojnásobek.

 

21. Nejčastější dotazy –

 

22. Další informace – žádné.

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě –

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit – budou dle potřeby doplněny.

 

25. Za správnost popisu odpovídá – ÚMČ města Brna, Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, referát rozpočtu a financování

 

26. Kontaktní osoba – Jarmila Dočekalová, referent rozpočtu a financování ÚMČ

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni – 31.12.2019

 

28. Popis byl naposledy aktualizován – 29.1.2020

 

29. Datum konce platnosti popisu – bez omezení

 

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace – budou dle potřeby doplněny.