Bosonohy >  Úřad městské částiPotřebuji si vyříditMístní poplatek z ubytovací kapacity

Místní poplatek z ubytovací kapacity

2. Kód: 222

3. Pojmenování životní situace: místní poplatek z ubytovací kapacity.

4. Základní informace k životní situaci: místní poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v ubytovacích zařízeních na území městské části určených k přechodnému ubytování za úplatu. Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků, ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které tato zařízení vlastní nebo k nim mají právo hospodaření, ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení, ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům. Od poplatku je osvobozena ubytovací kapacita v zařízeních ve vlastnictví města Brna, včetně zařízení svěřených městským částem. Na zařízení, která jsou pronajata soukromým podnikatelským subjektům, se osvobození nevztahuje.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat: ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování na území městské části poskytla. 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: poplatek se platí za každé využité lůžko a den.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: poplatník je povinen v písemné podobě vést evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním právním předpisem – zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

8. Na které instituci životní situaci řešit: Úřad městské části města Brna, Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00, tel. 547 422 701.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: referát rozpočtu a financování, I. poschodí, dveře č. 201a, v úřední dny pondělí a středa 8-17:30 hod., kontaktní osoba – Jarmila Dočekalová, telefon 547 422 701, e-mail: jarmila.docekalova@bosonohy.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou: občanský průkaz- ubytovatel (fyzická osoba), výpis z obchodního rejstříku – ubytovatel (právnická osoba). 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: písemné ohlášení k poplatku z ubytovací kapacity, formulář k dispozici na www.bosonohy.cz,  osobně v kanceláři úřadu, ÚMČ města Brna, Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, I. poschodí,  dveře 201a.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: sazba poplatku je Kč 5,-- za každé využité lůžko a den.

Poplatky lze hradit

1) v hotovosti na pokladně ÚMČ města Brna, Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, kancelář referátu rozpočtu a financování, I. poschodí, dveře č. 201a v úředních hodinách: pondělí a středa 8-17:30 hod.

2) poštovní poukázkou, k vyzvednutí na referátu rozpočtu a financování ÚMČ města Brna, Brno-Bosonohy.

3) převodem na bankovní účet vedený u Komerční banky, č.ú. 190020621621/0100, variabilní symbol 1345.  

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení: Poplatník je povinen zaplatit poplatek jednorázově bez vyměření vždy do 31. března následujícího kalendářního roku na účet správce poplatku a zároveň podat písemné hlášení s jeho výpočtem. Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří příslušný správce poplatku – ÚMČ města Brna, Brno-Bosonohy poplatky platebním výměrem.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány: žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít: www.bosonohy.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje: Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění.

18. Jaké jsou související předpisy: vyhláška Statutárního města Brna č. 13/2015, o místních poplatcích, zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: proti platebnímu výměru lze podat odvolání písemně nebo ústně do protokolu u ÚMČ města Brna, Brno-Bosonohy ve lhůtě do 30 dnů ode dne, který následuje po jeho doručení. Odvolání nemá odkladný účinek.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může ÚMČ zvýšit až na trojnásobek.

21. Nejčastější dotazy:

Jaký je rozdíl mezi poplatkem za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatkem z ubytovací kapacity?

U poplatku z ubytovací kapacity se na rozdíl od poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nerozlišuje, za jakým účelem je přechodné ubytování poskytnuto. V evidenční knize není uváděn účel pobytu.

Vztahuje se poplatek na všechna lůžka v ubytovacím zařízení?

Zpoplatnění tímto poplatkem se vztahuje pouze na lůžka, která jsou skutečně využita. Jde v podstatně o poplatek za přespání.

Lze vybírat poplatek z ubytovací kapacity i z přechodného ubytování za úplatu v rodinných domech?

Poplatek je možné vybírat pouze z využité lůžkové kapacity v zařízeních určených k přechodnému pobytu za úplatu. V praxi to znamená, že poplatek nelze vybírat ze staveb určených k bydlení (obytné domy, rodinné domy) a stavby pro individuální rekreaci. Základním kritériem pro možnost zpoplatnění je tedy skutečnost, že kolaudační rozhodnutí pro tento stavební objekt nebo jeho část stanoví jako účel využití přechodný pobyt za úplatu.

Musí ubytovatel vést evidenční knihu i pro tento poplatek v případě, že evidenční knihu vede již pro poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt?

I pro poplatek z ubytovací kapacity stanoví zákon o místních poplatcích povinnost ubytovateli vést evidenční knihu a z této povinnosti obec nemůže povolit výjimku. Odlišnost od evidenční knihy vedené pro účely poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt je v tom, že v této knize nevede ubytovatel údaje o účelu ubytování. Je nutné si uvědomit, že záznamy v evidenční knize jsou jediným podkladem pro kontrolu poplatkové povinnosti včetně následujícího řízení o poplatku.

Která zařízení jsou od poplatku osvobozena?

Ubytovací kapacitou, která nepodléhá zpoplatnění podle zákona je kapacita v zařízení sloužícím pro přechodné ubytování studentů a žáků (internáty, koleje, školy v přírodě, letní rekreační tábory). Dále poplatku nepodléhá ubytovací kapacita v zařízeních, které slouží k přechodnému ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které toto zařízení vlastní nebo k němu mají právo hospodaření (ubytovny). Je nutné zdůraznit, že osvobození se nevztahuje na jiné osoby, např. na osoby blízké těmto pracovníkům. Z toho vyplývá, že pokud jsou pracovníci ubytování v objektu spolu se členy své rodiny, vztahuje se poplatek z ubytovací kapacity pouze na tyto členy. Ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních podléhá poplatku pouze tehdy, jestliže jsou tato zařízení využita jako zařízení hotelová. Osvobozena je ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním nebo charitativním účelům.

22. Další informace: žádné.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě: –

24. Související životní situace a návody, jak je řešit: budou dle potřeby doplněny.

25. Za správnost popisu odpovídá: ÚMČ města Brna, Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, referát rozpočtu a financování.

26. Kontaktní osoba: Jarmila Dočekalová, referent rozpočtu a financování ÚMČ.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 1. 1. 2016

28. Popis byl naposledy aktualizován: 4. 1. 2016

29. Datum konce platnosti popisu: bez omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: budou dle potřeby doplněny.