Bosonohy >  Úřad městské částiPotřebuji si vyřídit

Potřebuji si vyřídit

Přehled životních situací - související odkazy

Životní situace představuje souhrn praktických návodů na řešení některých vašich kroků prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se zde, jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou.

Rovněž zde naleznete v elektronické podobě ke stažení všechny nejpoužívanější formuláře, dokumenty, žádosti, přihlášky, dotazníky a další.

Tajemník

Užívání veřejného prostranství

Půjčky z fondu bydlení

Stížnosti

Sekretariát starosty

Legalizace a vidimace (ověřování podpisů a listin)

Finanční referát

Místní poplatek z pobytu

Místní poplatek ze psů

 

Bytový referát

Výměna bytů

Nájem obecních bytů

Přechod nájmu bytu

Vodoprávní úřad

Vydání souhlasu ke stavbám jednotlivých obytných budov a k terénním úpravám v záplavových územích neovlivňujících odtokové poměry

Povolení k odběru podzemních a povrchových vod pro potřeby jednotlivých občanů

Povolení změny nebo odstranění vodních děl

Povolení změny nebo zrušení povolení k odběru podzemních a povrchových vod pro potřeby jednotlivých občanů

Referát dopravy

Zvláštní užívání komunikace - reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, provozování stánků apod.

Uzavírka pozemní komunikace

Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu)

Povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci

Referát životního prostředí

Vydání rybářského lístku

Odchytová a asanační služba

Kam s odpadem?

Povolení kácení dřevin

Ochrana zvířat proti týrání – projednání přestupků a správních deliktů

Pořádání veřejného vystoupení nebo svodu zvířat

Přijímání oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele

Žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele

Referát sociálních věcí

Jubilejní narozeniny seniorů

Vítání občánků

Potřeba bydlení v domě s pečovatelskou službou

Umístění do domova pro seniory nebo do domova se zvláštním režimem

Sociálně-právní ochrana dětí

Zřízení pečovatelské služby

Ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění