Bosonohy >  Úřad městské částiPotřebuji si vyřídit

Potřebuji si vyřídit

Přehled životních situací - související odkazy

Životní situace představuje souhrn praktických návodů na řešení některých vašich kroků prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se zde, jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou.

Rovněž zde naleznete v elektronické podobě ke stažení všechny nejpoužívanější formuláře, dokumenty, žádosti, přihlášky, dotazníky a další.

Tajemník

Užívání veřejného prostranství

Půjčky z fondu bydlení

Stížnosti

Sekretariát starosty

Legalizace a vidimace (ověřování podpisů a listin)

Finanční referát

Místní poplatek z ubytovací kapacity

Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Místní poplatek ze vstupného

Místní poplatek ze psů

 

Bytový referát

Výměna bytů

Nájem obecních bytů

Přechod nájmu bytu

Vodoprávní úřad

Vydání souhlasu ke stavbám jednotlivých obytných budov a k terénním úpravám v záplavových územích neovlivňujících odtokové poměry

Povolení k odběru podzemních a povrchových vod pro potřeby jednotlivých občanů

Povolení změny nebo odstranění vodních děl

Povolení změny nebo zrušení povolení k odběru podzemních a povrchových vod pro potřeby jednotlivých občanů

Referát dopravy

Zvláštní užívání komunikace - reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, provozování stánků apod.

Uzavírka pozemní komunikace

Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu)

Povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci

Referát životního prostředí

Vydání rybářského lístku

Odchytová a asanační služba

Kam s odpadem?

Povolení kácení dřevin

Přijímání oznámení o trvalých stanovištích včelstev

Ochrana zvířat proti týrání – projednání přestupků a správních deliktů

Poplatek za znečišťování ovzduší

Pořádání veřejného vystoupení nebo svodu zvířat

Přijímání oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele

Žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele

Informace životní prostředí 

Informace životní prostředí I

Referát sociálních věcí

Jubilejní narozeniny seniorů

Vítání občánků

Potřeba bydlení v domě s pečovatelskou službou

Umístění do domova pro seniory nebo do domova se zvláštním režimem

Sociálně-právní ochrana dětí

Zřízení pečovatelské služby

Ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění