10.03.2014

Podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů

Vlastníkům a uživatelům nemovitostí v Bosonohách připomínáme podmínky a termíny tzv. „palných dnů“.

Spalování pouze suchých rostlinných materiálů v otevřeném ohništi za účelem jejich odstranění je podle obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2011 ve znění pozdějších vyhlášek č. 2/2013 a 14/2013 na území městské části Brno-Bosonohy povoleno:

  • ve čtvrtek od 9.00 do 16.00 hodin (listopad–březen) a od 9.00 do 19.00 hodin (duben–říjen);
  • v sobotu od 9.00 do 12.00 hodin (celoročně).

Spalování je však zakázáno v době vyhlášení vzniku smogové situace* pro území statutárního města Brna při překročení informativních prahových a regulačních prahových hodnot**.

Porušení těchto pravidel se posuzuje podle § 46 zákona o přestupcích (fyzické osobě lze uložit pokutu až 30.000 Kč) a podle § 58 zákona o obcích (podnikateli a právnické osobě lze uložit pokutu až 200.000 Kč).


* Podle § 10 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, vznik smogové situace a její ukončení vyhlašuje ministerstvo neprodleně ve veřejně přístupném informačním systému a v médiích. Současně neprodleně informuje inspekci a dotčené krajské a obecní úřady a dotčené provozovatele stacionárních zdrojů, kterým byly uloženy zvláštní podmínky provozu podle odstavce 3.

** Příloha č. 6 část 1 a 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, kterou se stanoví smogové situace a podmínky jejich vzniku a ukončení.